Tải bản đầy đủ
Mục lục tập 3

Mục lục tập 3

Tải bản đầy đủ

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

205

CHƯƠNG 2: OSPF Đơn vùng............................................................................ 35
GIỚI THIỆU ....................................................................................................... 35
2.1 Giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết ............................... 37
2.1.1 Tổng quát về giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết.. 37
2.1.2 Đặc điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết. 38
2.1.3 Thông tin định tuyến được duy trì .................................................. 40
2.1.4 Thuật toán định tuyến theo trạng thái của đường liên kết............... 41
2.1.5 Ưu và nhược điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên
kết.............................................................................................................. 43
2.1.6 So sánh và phân biệt giữa định tuyến theo vectơ khoảng cách và định
tuyến theo trạng thái đường liện kết ......................................................... 44
2.2 Các khái niệm về OSPF đơn vùng........................................................... 46

CD4pro.info

2.2.1 Tổng quát về OSPF.......................................................................... 46
2.2.2 Thuật ngữ của OSPF........................................................................ 47
2.2.3 So sánh OSPF với giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách... 51
2.2.4 Thuật toán chon đường ngắn nhất ................................................... 53
2.2.5 Các loại mạng OSPF........................................................................ 54
2.2.6 Giao thức OSPF Hello ..................................................................... 56
2.2.7 Các bước hoat động của OSPF........................................................ 58
2.3 Cấu hìn OSPF đơn vùng .......................................................................... 62
2.3.1 Cấu hình tiến trình định tuyến OSPF .............................................. 62
2.3.2 Cấu hình địa chỉ loopback cho OSPF và quyền ưu tiên cho router 63
2..3.3 Thay đổi giá trị chi phí của OSPF .................................................. 68

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

206

2.3.4 Cấu hình quá trình xác minh cho OSPF .......................................... 69
2.3.5 Cấu hình các thông số thời gian của OSPF ..................................... 70
2.3.6 OSPF thực hiện quảng bá đường mặc định ..................................... 71
2.3.7 Những lỗi thường gặp trong cấu hình OSPF................................... 72
2.3.8 Kiểm tra cấu hình OSPF.................................................................. 72
TỔNG KẾT......................................................................................................... 74
CHƯƠNG 3: EIGRP........................................................................................... 75
GIÓI THIỆU ....................................................................................................... 75
3.1. Các khái niệm của EIGRP ...................................................................... 77
3.1.1 So sánh EIGRP và IGRP ................................................................. 77
3..1.2 Các khái niệm và thuật ngữ của EIGRP ......................................... 79

CD4pro.info

3.1.3 Các đặc điểm của EIGRP ................................................................ 85
3.1.4. Các kỹ thuật của EIGRP................................................................. 86
3.1.5 Cấu trúc dữ liệu của EIGRP ............................................................ 89
3.1.6 Thuật toán EIGRP ........................................................................... 91
3.2 Cấu hình EIGRP ...................................................................................... 97
3.2.1 Cấu hình EIGRP .............................................................................. 97
3.2.2. Cấu hình đường tổng hợp cho EIGRP........................................... 99

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

207

Chương 1:
GIỚI THIỆU VỀ ĐỊNH TUYẾN KHÔNG THEO LỚP ĐỊA CHỈ
GIỚI THIỆU
Người quản trị mạng phải có dự kiến và quản lý sự phát triển về mặt vật lý của hệ
thống mạng, ví dụ như mua hoặc thuê thêm một tầng lầu trong toà nhà, trang bị
thêm các thiết bị mới như switch, router, bộ tập trung cáp kệ để các thiết bị… Khi
thiết kế hệ thống mạng người thiết kế thường phải chọn một sơ đồ phân phối địa
chỉa cho phép mở rộng mạng về sau. Phân phối địa chỉ IP không cố định chiều dài
subnet mask là một kỹ thuật phân phối địa chỉ IP hiệu quả, có khả năng mở rộng
nhiều hơn
Với sụ phát triển phi thường của Internet và TCP/IP mỗi công ty tập đoàn đều phải
triển khai sơ đồ địa chỉ IP của mình. Rất nhiều tổ chức chọn lựa TCP/IP là giao
thức được định tuyến duy nhất trong hệ thống mạng của mìn. Nhưng thật không
may, TCP/IP đã không thể lường trước được rằng giao thức của họ được ứng dụng
trong mạng toàn cầu cho thông tin thương mại giải trí

CD4pro.info

Hai mươi năm trước đây,IP phiên bản 4 đưa ra một mô hình địa chỉ và cũng đáp
ứng đủ. Trong khi đó , IP phiên bản 6 được xem là môt không gian địa chỉ trong
giới hạn thì được triển khai thử nghiệm chậm chạm và có thể sẽ thay thế IPv4 một
giao thức thống trị Internet hiện nay. Trong thời gian chờ đợi sự thay đổi đó hơn
hai thập kỷ qua các kỹ sư mạng đã thành công trong việc vận dụng IPv4 một cách
linh hoạt để hệ thống mạng của mình có thể tồn tại với sự phát triển rộng lớn của
Internet. VLSM là một trong những kỹ thuật tận dụng không gian địa chỉ Ip hiệu
quả
Cùng với sự phát triển của hệ thống mạng để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng
giao thức định tuyến cũng phải mở rộng theo. RIP vẫn được xem là một giao thức
phù hợp cho hệ thống mạng nhỏ vì một số giới hạn khiến nó không có khả năng
mở rộng. Để khắc phục những giới hạn này RIP phiên bản 2 đã được phát triển
Sauk hi hoàn tất chương này các bạn có thể thực hiện những việc sau:
• Định nghĩa VLSM và mô tả khái quát các lý do để sử dụng nó

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

208

• Chia một mạng lớn thành các mạng con có kích thước khác nhau bằng cách
sử dụng VLSM
• Cấu hình router sử dụng VLSM
• Xác định các đặc tính chủ yếu của RIPv1 hoặc RIPv2
• Xác địn những điểm khác nhau quan trọng giữa RIPv1 và RIPv2
• Cấu hình RIPv2
• Kiểm tra và xử lý sự cố hoạt động RIPv2
• Cấu hình đường mặc định bằng lệnh ip route và ip default- network
1.1 VLSM
1.1.1 VLSM là gì và tại sao phải sử dụng nó
Khi mạng IP phát triển lớn hơn, người quản trị mạng phải có cách sử dụng không
gian địa chỉ của mình một cách hiệu quả hơn. Một trong những kỹ thuật thường
được sử dụn là VLSM. Với VLSM người quản trị mạng có thể chia địa chỉ mạng
có subnet mask dài cho mạng có ít host và địa chỉ mạng có subnet mask ngắn cho
mạng nhiều host
Khi sử dụng VLSM thì hệ thống mạng phải chạy giao thức định tuyến có hỗ trợ
VLSM như OSPF, Intergrated IS – IS, EIGRP, RIPv2 và định tuyến cố định

CD4pro.info

VLSM cho phép một tổ chức sử dụng chiều dài subnet mask khác nhau trong một
địa chỉ mạng lớn. VLSM còn được gọi là chia subnet trong một subnet lớn hơn
giúp tận dụng tối đa không gian địa chỉ
Giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ mạng lớn hơn thành nhiều địa chỉ mạng con
có kích thước khác nhau như địa chỉ mạng có 30 bit subnet mask ,
255.255.255.532 để dành cho các kết nối mạng địa chỉ mạng có 24 bit subnet
mask, 255.255.255.0 để dành cho các mạng có dưới 254 user, các địa chỉ mạng có
22 bit subnet mask, 255.255.22. để dành cho các mạng có tới 100 user.