Tải bản đầy đủ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ

III . THỜI GIAN

1. Thời gian toàn bài: 4 tiết.
2. Phân chia cụ thể:
a- Lên lớp: 4 tiết.
b- Thảo luận tổ nhóm: ... tiết
IV. ĐỊA ĐIỂM

Tại giảng đường.
V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Theo quy mô lớp học.
2. Phương pháp :
a. Phương pháp dạy: Thuyết trình, diễn giảng , nêu vấn đề, kết hợp sử
dụng máy chiếu
b. Phương pháp học: Nghe giảng, bút ký, nghiên cứu tài liệu, thảo luận tổ.
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

1. Tài liệu:
a. Tài liệu nghiên cứu bắt buộc
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung), (Hội
đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2008
b. Tài liệu nghiên cứu tham khảo
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên
soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh),
Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2003
- Giáo trình tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND,1996
2.Vật chất:
a- Giảng viên: Giáo án, sơ đồ, máy vi tính.
b- Học viên: Tài liệu, vở ghi.

Phần hai: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. THỦ TỤC LÊN LỚP

- Nhận báo cáo ( Nhận lớp).
- Kiểm tra bài cũ. Đánh giá nhận xét.
- Giới thiệu kế họach nội dung bài mới
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI
THỨ TỰ, NỘI DUNG

THỦ TỤC LÊN LỚP

THỜI

PHƯƠNG

GIAN

PHÁP

05

Hỏi- đáp,

phút

thuyết trình

V.CHẤT

Giáo án

I. TƯ TƯỞNG DÙNG BẠO LỰC CÁCH
MẠNG ĐỂ CHỐNG LẠI BẠO LỰC
PHẢN CÁCH MẠNG
1. Tính tất yếu phải sử dụng bạo lực cách …….
mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng

phút

2. Bạo lực cách mạng là bạo lực của quần
chúng nhân dân có tổ chức và được rèn …….
luyện trong đấu tranh cách mạng
phút
3. Về hình thức bạo lực cách mạng

……. Thuyết trình,
phút nêu vấn đề,
4. Tư tưởng bạo lực cách mạng phản
kết hợp với
ánh sâu sắc giá trị nhân văn, nhân đạo
trình chiếu
…….
và hoà bình
Power Point
phút
II. TƯ TƯỞNG KHỞI NGHĨA VŨ
TRANG TOÀN DÂN
1. Con đường giành chính quyền ở Việt
Nam phải bằng khởi nghĩa vũ trang
2. Lực lượng tiến hành khởi nghĩa vũ
trang là toàn dân dưới sự lãnh đạo của
giai cấp công nhân
3. Khởi nghĩa vũ trang nổ ra muốn

…….
phút
…….
phút

giành thắng lợi phải có điều kiện, thời cơ …….
4. Hình thái khởi nghĩa vũ trang đi từ phút
khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi
nghĩa

…….
phút

Giáo

án,

giáo trình,
tài

liệu

tham khảo
và phương
tiện
chiếu

trình

5. Khởi nghĩa nổ ra phải tiến công và
kiên quyết tiến công

…….

III. TƯ TƯỞNG KHÁNG CHIẾN
TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN, TRƯỜNG
KỲ, DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ
CHÍNH
1. Kháng chiến toàn dân, toàn diện

phút

2. Kháng chiến trường kỳ, dựa vào sức
mình là chính

…….
phút

IV. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ THEO
…….
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến phút Thuyết trình,
nêu vấn đề,
công, luôn giành thế chủ động
kết hợp với
2. Kết hợp chặt chẽ lực, thế, thời, mưu
……. trình chiếu
3. Nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng
phút Power Point
hợp
…….
4. Đánh vào lòng người, kết hợp tác
phút
chiến với binh vận, địch vận
…….
5. Biết khởi đầu và kết thúc chiến tranh
phút
V. TƯ TƯỞNG VỀ XÂY DỰNG LỰC
LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ LỰC …….
LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
phút
1. Tổ chức và xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân là một tất yếu khách quan
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc và bảo vệ tổ quốc.
2. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân phải trên cơ sở xây dựng lực lượng …….
chính trị, dựa chắc vào các tổ chức và phút
đoàn thể cách mạng
3. Lực lượng vũ trang nhân dân được tổ …….
chức thành ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, phút
bộ đội địa phương và dân quân du kích
VI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ …….

Giáo

án,

giáo trình,
tài

liệu

tham khảo
và phương
tiện
chiếu

trình

XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA, XÂY
DỰNG HẬU PHƯƠNG, XÂY DỰNG
NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng

Giáo

căn cứ địa
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
nền quốc phòng toàn dân

phút

Thuyết trình,
nêu vấn đề,
……. kết hợp với
phút trình chiếu
……. Power Point
phút

KẾT THÚC BÀI GIẢNG

05

Thuyết trình

án,

giáo trình,
tài

liệu

tham khảo
và phương
tiện

trình

chiếu
Giáo án

phút
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG

1. Kết luận
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận hữu cơ cực kỳ quan trọng
của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của
Người không những đã soi đương cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành
thắng lợi trong kháng chiến giải phóng dân tộc mà còn là nền tảng tư tưởng cho
đường lối quân sự của Đảng ta hiện nay. Nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát
triển sáng tạo tư tưởng quân sự của Người chính là cơ sở đển thực hiện thắng lợi
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới./.
2. Câu hỏi nhiên cứu
1. Phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?
2. Việc học tập, nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có ý nghĩa như
thế nào trong tình hình hiện nay? Liên hệ bản thân?

MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh “ lãnh tụ chính trị vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và của nhân
dân lao ta, đồng thời là một nhà quân sự xuất sắc của dân tộc ta”. Tư tưởng quân sự
Hồ Chí Minh là một bộ phận trong tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam, là
linh hồn và nền tảng của đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam.

NỘI DUNG
I. TƯ TƯỞNG DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG ĐỂ CHỐNG LẠI BẠO
LỰC PHẢN CÁCH MẠNG
1. Tính tất yếu phải sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực
phản cách mạng.
- Từ lý luận của chủ nghĩa mác-Lênin về con đường giành chính quyền
của cách mạng vô sản.
Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ: Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi
cuộc cách mạng; muốn giành và giữ chính quyền phổ biến phải dùng bạo lực
cách mạng.
- Từ nghiên cứu, tổng kết, khảo nghiệm các cuộc cách mạng trên thế
giới và các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong lịch sử.
+ Trong lịch sử, các cuộc cách mạng trên thế giới chưa có cuộc cách
mạng nào giành được thắng lợi triệt để mà không sử dụng bạo lực cách mạng.
+ Lịch sử các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho
thấy: Để giành và giữ nền độc lập dân tộc, cha ông ta đã phải sử dụng sức mạnh
của cả dân tộc. (Lấy dẫn chững trong lịch sử)
- Từ nghiên cứu bản chất của chế độ thực dân phong kiến.
Năm 1922. Nguyễn ái Quốc viết: “ Chế độ thực dân tự bản thân nó đã là
một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó đem ra đối
xử với trẻ em và phụ nữ lại càng bỉ ổi hơn nữa”.( Phụ nữ An Nam và sự đô hộ
của Pháp, HCM TT,T1,tr96)
- Từ mục tiêu, yêu cầu của sự nghiệp cách mạng là độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội.
Muốn có độc lập dân tộc để đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội phải giành
được chính quyền, phải sử dụng bạo lực cách mạng.
- Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tính đúng đắn của
luận điểm trên.
Cách mạng Tháng Tám 1945 và việc giữ vững chính quyền cách mạng
còn non trẻ. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
2. Bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng nhân dân có tổ chức
và được rèn luyện trong đấu tranh cách mạng

- Lực lượng tiến hành bạo lực cách mạng là lực lượng toàn dân.
Theo Hồ Chí Minh lực lượng cách mạng đó là : những người Việt Nam
yêu nước ở nước ngoài đến các tầng lớp nhân dân trong nước không phân biệt
già, trẻ, gai trai, miền xuôi, miền ngược, không phân biệt giàu nghèo…
- Phải tổ chức tập hợp toàn dân trong mặt trận chung chống đế quốc
xâm lược, phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân lấy liên minh công-nông
làm nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Để thực hiện được điều đó theo Hồ Chí Minh phải:
+ Động viên toàn dân tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân
thành các đạo quân chính trị ngày càng hùng hậu.
+ Từ các đạo quân chính trị của quần chúng qua đấu tranh cách mạng khi
yêu cầu đòi hỏi sẽ tổ chức ra lực lượng vũ trang cách mạng.
3. Về hình thức bạo lực cách mạng
- Theo Hồ Chí Minh, các hình thức đấu tranh trong cách mạng vô sản
ở Việt Nam gồm: đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự, đấu tranh trên các
lĩnh vực kinh tế, văn hoá, ngoại giao…
Người yêu cầu, phải tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể
của từng nơi, từng lúc mà sử dụng các hình thức và kết hợp các hình thức đấu
tranh cho phù hợp và có hiệu quả.
- Hồ Chí Minh chỉ rõ phải vận dụng sỏng tạo, linh hoạt cỏc hình thức
đấu tranh để giành thắng lợi cho cách mạng
Người viết: “Tuỳ tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu
tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng” (sđd,
tập 12, tr.304).
- Người yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị, quân sự,
kinh tế, ngoại giao, văn hóa…
“Địch có vũ khí tối tân thỡ ta đánh du kích, nó lấy vũ lực ta không sợ, nó
lấy chính trị ta không mắc mưu, nó lấy kinh tế phong tỏa thỡ ta lấy kinh tế đánh
nó, ta tăng gia sản xuất” (sđd, tập 5, tr.58)

“Muốn trị lửa phải dùng nước, địch muốn tốc chiến tốc thắng ta lấy
trường kỳ kháng chiến trị nó thỡ ta nhất định thắng, địch nhất định thua”
4. Tư tưởng bạo lực cách mạng phản ánh sâu sắc giá trị nhân văn,
nhân đạo và hoà bình.
- Theo Hồ Chí Minh mục đích sử dụng bạo lực cách mạng là nhằm
đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, giành độc lập dân tộc, vì tự do, ấm no,
hạnh phúc của nhân dân.
Lưu ý: Bạo lực cách mạng là để đánh bại ý chí xâm lược củ kẻ thù chứ
không phải tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, ngôn ngữ mà Hồ Chí Minh thường sử
dụng là: “quét sạch nó đi”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”...
- Hồ Chí Minh luôn tìm cách để ngăn ngừa chiến tranh, khi không có
con đường nào khác mới buộc phải sử dụng bạo lực cách mạng.
Người luôn khẳng định: “ Nhân dân Việt Nam rất yêu chuông hoà bình,
một nền hoà bình chân chính trong độc lập, tự do. Nhân dân Việt Nam quyêt
chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ tổ quốc và các quyền
dân tộc thiêng liêng của mình” (sđd, tập 12, tr.489)
- Khi buộc phải sử dụng bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh chủ trương
dùng các hình thức ít đổ máu nhất và đối xử nhân đạo với tù hàng binh.
II. TƯ TƯỞNG KHỞI NGHĨA VŨ TRANG TOÀN DÂN
1. Con đường giành chính quyền ở Việt Nam phải bằng khởi nghĩa vũ
trang
- Đây là sự tiếp thu vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa MácLênin về vai trò của quần chúng nhân dân, của bạo lực cách mạng trong đấu
tranh giành chính quyền.
Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng, do vậy bạo lực cách mạng cũng là bạo lực của quần chúng nhân dân.
- Là sự kế thừa, tiếp thu, phát triển những truyền thống tốt đẹp của dân
tộc và những kinh nghiệm đấu tranh của dân tộc ta và các cuộc cách mạng
trên thế giới
+ Truyền thống: yêu nước, đoàn kết...
+ Kinh nghiệm cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

- Từ đặc điểm dân tộc Việt Nam, đặc điểm kẻ thù
+ Đặc điểm dân tộc VN: Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết từ lâu đời
+ Kẻ thù: Có hệ thống bạo lực phản cách mạng rất mạnh. Do vậy, ta phải
đoàn kết toàn dân
2. Lực lượng tiến hành khởi nghĩa vũ trang là toàn dân dưới sự lãnh
đạo của giai cấp công nhân
- Toàn dân theo Hồ Chí Minh là mọi người dân yêu nước. Toàn dân
nhưng phải lấy liên minh công, nông làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của giai
cấp công nhân.
Hồ Chí Minh viết: “ Cuộc khởi nghĩa sắp diễn ra ở Vịêt Nam là một cuộc
khởi nghĩa giải phóng dân tộc do toàn dân tiến hành, lấy công nhân và nông
dân là lực lượng chủ yếu”
- Tổ chức lực lượng trong khởi nghĩa vũ trang thành 2 lực lượng cơ
bản là lực lượng chính trị và lực lượng quân sự.
Trong đó, lực lượng chính trị là lực lượng quyết định, lực lượng quân sự
là lực lượng quan trọng trong khởi nghĩa vũ trang
- Để động viên và phát huy sức mạnh toàn dân Hồ Chí Minh yêu cầu
+ Phải tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ thức tỉnh nhân dân
+ Phải đoàn kết họ lại, đưa họ vào các tổ chức, đoàn thể xã hội.
3. Khởi nghĩa vũ trang nổ ra muốn giành thắng lợi phải có điều kiện,
thời cơ
- Theo Hồ Chí Minh có 3 điều kiện cơ bản sau:
+ Chính quyền thực dân đế quốc đã lung lay bối rối đến cao độ, không
còn đủ sức giữ địa vị của chúng như trước nữa.
+ Quần chúng đói khổ đã căm thù thực dân đến cực điểm, quyết hy sinh
nổi dậy tranh đấu với đế quốc đến cùng.
+ Đã có một chính đảng cách mạng đủ sức tổ chức lãnh đạo quần chúng
nổi dậy khởi nghĩa theo một đường lối đúng đắn, một kế hoạch phù hợp.

- Về thời cơ để cuộc khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi: Thời cơ là thời
điểm thuận lợi nhất để khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi, chỉ xuất hiện khi các điều
kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi.
+ Phải biết phân tích, nhận định tình hình nắm vững thời cơ và phải biết
tạo thời cơ.
+ Phải tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện... để chủ động, sẵn sàng
tiến hành khởi nghĩa khi thời cơ đến
4. Hình thái khởi nghĩa vũ trang đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng
khởi nghĩa
- Hồ Chí Minh chỉ rõ khởi nghĩa vũ trang phải đi từ khởi nghĩa từng phần
ở từng địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền
+ Trong tác phẩm “Con đường giải phóng” Hồ Chí Minh viết: ở nước ta
khởi nghĩa có thể nổ ra ở một vài nơi rồi lan ra khắp cả nước.
+ NQTW 8 5/1941: Khi thời cơ đến ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi
nghĩa trong một địa phương và mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn
- Hồ Chí Minh nêu lên quan niệm về khởi nghĩa từng phần và sự khác
nhau giữa khởi nghĩa từng phần và khởi nghĩa cục bộ
+ Khởi nghĩa từng phần diễn ra trong từng địa phương nhưng có liên hệ
mật thiết với các địa phương khác, đặt trong kế hoạch chung thống nhất do
Trung ương chỉ đạo
+ Khởi nghĩa cục bộ diễn ra trong một địa phương, một vùng nằm trong cục
diện chung của cả nước do địa phương chỉ đạo, không mang tính kế hoạch.
- Hồ Chí Minh chỉ ra mối quan hệ giữa khởi nghĩa từng phần và tổng
khởi nghĩa, vai trò của khởi nghĩa từng phần với tổng khởi nghĩa.
+ Khởi nghĩa từng phần nhằm hình thành chính quyền cách mạng lâm
thời, củng cố khu giải phóng thành căn cứ địa vững chắc làm chỗ đứng chân cho
các lực lượng cách mạng.
+ Nhằm xây dựng, phát triển lực lượng, bổi dưỡng nòng cốt cho phong
trào cả nước, tạo ra phản ứng dây chuyền (vừa nêu gương vừa nêu bài học cho
các địa phương khác).
5. Khởi nghĩa nổ ra phải tiến công và kiên quyết tiến công

- Phải luôn giành thế chủ động tiến công địch, phải có tư tưởng tiến
công, vì không có tư tưởng tiến công thì không có hành động tiến công.
Hồ Chí Minh viết: “Khởi nghĩa tung ra, ban chỉ huy phải hết sức kiên
quyết chỉ huy tiến công. Do dự một chút là thất bại. Muốn khởi nghĩa thắng lợi
chỉ có một cách là tến công, kiên quyết tiến công, tiến công mãi; chỉ có tiến
công không có thoái”
- Tư tưởng tiến công phải được thể hiện cả trước, trong và sau khởi
nghĩa vũ trang.
+ Trước khởi nghĩa: Phải tích cực chủ động xây dựng và phát triển lực
lượng cách mạng, chủ động tiến công địch khắp mọi nơi nhằm làm suy yếu
chúng gây thanh thế cho cách mạng
+ Trong khởi nghĩa: Phải luôn chiếm thế chủ động tiến công địch ở mọi
lúc, mọi nơi, càng khó khăn càng phải thể hiện tư tưởng tiến công. Nếu buộc
phải phòng ngự thì ngự trên thế tiến công
+ Sau khởi nghĩa: Nhanh chóng thiết lập, củng cố chính quyền nhân dân,
một chính quyền của dân do dân và vì dân và thủ tiêu hoàn toàn bộ máy nhà
nước cũ, diệt trừ phản động, ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân...
III. TƯ TƯỞNG KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN,
TRƯỜNG KỲ, DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH.
1. Kháng chiến toàn dân, toàn diện
- Toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là toàn thể dân tộc, là mọi con
dân nước Việt, mọi người con Lạc, cháu Hồng
Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh viết: “Bất kỳ đàn
ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân
tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ
quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, Không có súng gươm thì
dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu
nước”.(sđd, tập 4, tr.480)

- Toàn diện kháng chiến là chiến tranh diễn ra với nhiều hình thức đấu
tranh quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao v.v.. trong đó đấu tranh
quân sự là chủ chốt.
Hồ Chí Minh viết: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất
kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt
trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu:
Toàn dân kháng chiến,
Toàn diện kháng chiến”(sđd, tập 5, Tr.444)
2. Kháng chiến trường kỳ, dựa vào sức mình là chính
* Trường kỳ kháng chiến
- Theo Hồ chớ Minh phải trường kỳ kháng chiến để ta có thời gian vừa
đánh vừa phát triển thực lực, đồng thời khoét sâu mâu thuẫn của địch
+ Xuất phát từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù (đánh nhanh, thắng nhanh).
+ Từ đặc điểm kháng chiến của ta “… đất ta hẹp, dân ta ít, nước ta nghèo, ta phải
chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị về toàn diện của toàn dân”.[ T.6, Tr.164]
- Trường kỳ kháng chiến theo Hồ Chí Minh không phải kéo dài vô hạn,
mà mấu chốt là để ta có thời gian làm chuyển biến so sánh lực lượng ngày
càng có lợi cho ta.
Hồ Chí Minh khẳng định: “Địch muốn giành cách đánh mau, thắng mau.
Nếu chiến tranh kéo dài hao binh tổn tướng, chúng sẽ thất bại.Vậy ta dùng
chiến lược trường kỳ kháng chiến để phát triển lực lượng. Thế địch như lửa, thế
ta như nước. Nước nhất định thắng lửa”. [T.5, Tr.151].
* Dựa vào sức mình là chính.
- Từ rất sớm, khi tìm thấy con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã nêu
lên tư tưởng lấy sức ta mà giải phóng cho ta.
Theo Người: Một dân tộc mà không biết tự lực cánh sinh, không biết dựa
vào sức mình để giải phóng cho mình, mà cứ ngồi chờ sự giúp đỡ của dân tộc
khác thì không xứng đáng được hưởng độc lập tự do.
- Dựa vào sức mình là chính, nhưng không nghĩa là mình tự cô lập
mình mà phải tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
Hồ Chí Minh luôn xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng
thế giới, cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải liên hệ với cách mạng thế giới.