Tải bản đầy đủ
4 KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

4 KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Tải bản đầy đủ

Tiểu luận môn học Hệ điều hành Mạng - 26 -

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn Anh

hạn kích thước tối đa. Hệ điều hành khách được thiết lập để hạn chế tối đa bộ nhớ
của mình bằng cách trả lại tất cả các trang có thể cho Xen. Nếu không có bất kỳ
cấu hình không gian trao đổi nào thì domain đã có thể giảm bộ nhớ của nó xuống
6.2MB, cho phép sử dụng một thiết bị trao đổi để giảm nhiều hơn nữa xuống
4.2MB.
Điều này cho thấy rằng việc sử dụng bộ nhớ không giống như vấn đề cho chạy
100 domain trên một máy chủ hiện đại. Xen tự duy trì cố định chỉ có 20KB cho
mỗi trạng thái của domain, không giống như các VMM khác phải duy trì bảng
trang,…
Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra chi phí khi có chuyển đổi giữa một số lượng lớn
domain chứ không chỉ đơn giản là giữa các tiến trình. Hình 6 thể hiện Hiệu suất
tổng hợp của một tập hợp con SPEC CINT2000 chạy đồng thời trên 1-128
domain. Dòng đại diện cho bản Linux là gần như bằng phẳng, cho thấy không có
mất hiệu suất khi lập kế hoạch giữa rất nhiều các quy trình, thời gian Slice là
50ms. Ngược lại, dòng thấp hơn ứng với thời gian 5ms. Mặc dù hoạt động đồng
thời 128 domain trên một máy chủ nhưng Xen ứng phó tương đối tốt: mất đi chỉ
7,5% tổng chi phí so với Linux.

Hình 6: Hiệu suất tổng hợp của một tập hợp con SPEC CINT2000 chạy đồng thời trên
1-128 domain

Đề tài: Xen và nghệ thuật ảo hóa

Tiểu luận môn học Hệ điều hành Mạng - 27 -

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn Anh

Để xác định nguyên nhân của việc giảm hiệu suất 7,5%, chúng tôi thiết lập thời
gian 'slice' Xen là 50ms (giá trị mặc định được sử dụng bởi ESX Server). Kết
quả là một đường cong, gần như xóa bỏ khoảng cách hiệu suất. Tuy nhiên, như
dự kiến, hoạt động tương tác với tải cao đang ảnh hưởng tiêu cực bởi các thiết lập
này.

Đề tài: Xen và nghệ thuật ảo hóa

Tiểu luận môn học Hệ điều hành Mạng - 28 -

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn Anh

PHẦN 5. KẾT LUẬN
Chúng tôi đã trình bày về Xen với Thiết kế ảo hóa song song, nhấn mạnh đặc biệt
về hiệu suất và khả năng quản lý tài nguyên. Chúng tôi cũng đã mô tả và đánh giá
XenoLinux, một bản đầy đủ tính năng của Linux 2.4 chạy trên Xen.

5.1 TƯƠNG LAI
Chúng tôi tin rằng Xen và XenoLinux sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối
tượng. Một phiên bản beta đã được đánh giá bởi các bên, khi giai đoạn này hoàn
tất, bản 1.0 sẽ được công bố trên dự án Page3 của chúng tôi.
Sau khi phát hành, ban đầu chúng tôi dự định sẽ mở rộng và cải tiến Xen. Để
tăng hiệu quả của các thiết bị ảo, chúng tôi dự định thực thi một bộ nhớ cache
chia sẻ. Điều này sẽ hỗ trợ chia sẻ dữ liệu mà vẫn đảm bảo tính cô lập. Tính năng
copy-on-write sẽ cho phép các thiết bị ảo được chia sẻ một cách an toàn giữa các
domain.
Để cung cấp hiệu suất bộ nhớ vật lý tốt hơn, chúng tôi có kế hoạch để thực hiện
một bộ nhớ last-chance cache (LPC). Các LPC được sử dụng khi bộ nhớ ảo hệ
điều hành khách lựa chọn để làm sạch, nó có thể được thêm vào cuối của danh
sách trống.
Một vai trò quan trọng đối với Xen trong dự án XenoServer là xây dựng các hệ
thống điều để hỗ trợ cơ sở hạ tầng máy tính Internet. Chìa khóa để thiết kế của
chúng tôi là sử dụng tài nguyên được tính chính xác. Điều này đòi hỏi I/O điều
phối trình chính xác và kịp thời với khả năng phục hồi lớn hơn. Chúng tôi cũng
có kế hoạch kết hợp kế toán vào kiến trúc lưu trữ khối của chúng tôi bằng cách
tạo ra hợp đồng thuê cho các thiết bị ảo.
Để hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý, điều hành của XenoServers, chúng tôi tích
hợp chức năng ghi log và giám sát hành vi. Cuối cùng, chúng tôi đang tiếp tục
công việc của chúng tôi trên XenoXP, tập trung vào trình điều khiển thiết bị và
mạng, với mục đích hỗ trợ đầy đủ các máy chủ doanh nghiệp như IIS.

5.2 KẾT LUẬN
Xen cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho việc triển khai rộng rãi dịch vụ mạng
trung tâm, chẳng hạn như ánh xạ cục bộ các nội dung web động, chuyển mã và
phân phối media, máy chủ trò chơi ảo, và 'proxy thông minh' với ít thiết bị kết
nối.
Đề tài: Xen và nghệ thuật ảo hóa

Tiểu luận môn học Hệ điều hành Mạng - 29 -

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn Anh

Xen trực tiếp giải quyết những rào cản lớn cho việc triển khai các dịch vụ như:
không có khả năng lưu trữ máy chủ tạm thời cho khoảng thời gian ngắn và với
chi phí thấp. Bằng cách cho phép 100 hệ điều hành chạy trên một máy chủ duy
nhất, chúng tôi sẽ giảm chi phí liên quan khá nhiều.
Như kết quả thử nghiệm của chúng tôi cho thấy trong phần 4, hiệu suất của
XenoLinux trên Xen là thực tế tương đương với hiệu suất của hệ thống Linux.
Không có chi phí đáng kể trong việc có các cơ sở quản lý tài nguyên có sẵn.
Công việc hiện tại của chúng tôi giúp BSD và Windows hoạt động trên Xen hiệu
quả.

Đề tài: Xen và nghệ thuật ảo hóa

Tiểu luận môn học Hệ điều hành Mạng - 30 -

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn Anh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Đề tài: Xen và nghệ thuật ảo hóa