Tải bản đầy đủ
Thiết bị nào dùng để trộn vật liệu rời:

Thiết bị nào dùng để trộn vật liệu rời:

Tải bản đầy đủ

7. Thiết bị trộn được lắp trên quy trình vận hành (static in-line
mixer) dùng để phối trộn nguyên liệu dạng nào:

A.
B.

Dạng vật liệu rời
Nguyên liệu có độ nhớt cao, dạng paste hoặc giả dẻo

C. Dạng vật liệu rời và có độ nhớt thấp
D. Câu A và B đúng.

http://dichvudanhvanban.com

8. Trong các thiết bị không có cánh khuấy thì hạt vật liệu
chuyển động theo cơ chế nào:

A. Cơ chế đối lưu
B. Cơ chế trượt
C. Cơ chế khuếch tán
D. Câu A và B đúng

http://dichvudanhvanban.com

Thank You!

L/O/G/O

http://dichvudanhvanban.com