Tải bản đầy đủ
Mục đích của quá trình phối trộn là gì:

Mục đích của quá trình phối trộn là gì:

Tải bản đầy đủ

2. Nếu xét đảo trộn trên phạm vi rộng như một quá trình cơ học
thì quá trình này nhằm mục đích gì:

A. Phân bố đồng nhất các cấu tử trong hỗn hợp, tăng cường khả năng trao đổi nhiệt
B. Tạo điều kiện cho các quá trình hóa học, sinh học tiến triển nhanh hơn, triệt để
hơn.
C.Chống hiện tượng tạo nhiệt cục bộ bằng cách tạo xáo động, đối lưu cưỡng bức để
đồng nhất nhiệt độ.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

http://dichvudanhvanban.com

3. Các cơ chế chuyển động chủ yếu của hạt vật liệu rời khi phối
trộn:
A. Cơ chế đối lưu
B. Cơ chế khuếch tán và trượt (shearing)
C. Câu A và B đúng
D. Cơ chế đối lưu, khuếch tán, trượt và phân tách

http://dichvudanhvanban.com

4. Hiện tượng nào cần được quan tâm khi phối trộn
vật liệu rời:

A. Hiện tượng phân tách (segregation)
B. Hiện tượng fouling
C. Hiện tượng đối lưu nhiệt
D. Hiện tượng tập trung nồng độ (concentration polarization)

http://dichvudanhvanban.com

5. Độ lệch chuẩn nồng độ các cấu tử trong khối vật liệu
được phối trộn đánh giá chỉ tiêu nào:

A. Tỉ lệ các vật liệu
B. Thời gian phối trộn vật liệu
C. Mức độ đồng nhất của khối nguyên liệu
D. Nồng độ sau phối trộn của nguyên liệu.

http://dichvudanhvanban.com

6. Thiết bị nào dùng để trộn vật liệu rời:

A. Thiết bị khuấy trộn có cánh khuấy mái chèo
B. Thiết bị phối trộn trục vis ngang
C. Thiết bị khuấy trộn có cánh khuấy chân vịt
D. Thiết bị phối trộn dạng chậu (pan mixer)

http://dichvudanhvanban.com

7. Thiết bị trộn được lắp trên quy trình vận hành (static in-line
mixer) dùng để phối trộn nguyên liệu dạng nào:

A.
B.

Dạng vật liệu rời
Nguyên liệu có độ nhớt cao, dạng paste hoặc giả dẻo

C. Dạng vật liệu rời và có độ nhớt thấp
D. Câu A và B đúng.

http://dichvudanhvanban.com