Tải bản đầy đủ
Nguyên nhân thất bại của các cuộc cách mạng vô sản

Nguyên nhân thất bại của các cuộc cách mạng vô sản

Tải bản đầy đủ

106
Cộng hoà xô viết Hunggari. Vô sản Hunggari đã phải trả một giá rất đắt về sự
liên minh giữa những người cộng sản và những phần tử cải lương chủ nghĩa ở
Hunggari”.
(V.I. Lênin: “Những luận cương để trình bày tại Đại hội II”, Lênin
toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1977, Tr.249)
8. Sự phát triển của các hình thức liên hệ
56. “Chủ nghĩa xã hội lan tràn cực kỳ rộng rãi, các tổ chức thuộc đủ
mọi loại của giai cấp vô sản phát triển chưa từng thấy, giai cấp vô sản được
chuẩn bị toàn diện trên các lĩnh vực hết sức khác nhau nhằm thực hiện mục
đích vĩ đại có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của nó, đó là đặc điểm của thời kỳ
này”.
(V.I. Lênin: “AuguxtoBeeben”, Lênin toàn tập, Tập 23, Nxb Tiến bộ,
Mát-xcơ-va.1980, Tr.457)
9. Dấu hiệu hình thành liên minh, liên kết của GCVS
57. “Công nhân bắt đầu từ việc thành lập những liên minh chống lại
bọn tư sản để bảo vệ tiền công của mình. Thậm chí họ đi tới chỗ lập thành
những đoàn thể thường trực để sẵn sàng đối phó, khi những cuộc xung đột bất
thần xảy ra”.
(C.Mác và Ph.Ăng-ghen: “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.608)
10. Việc thiết lập mối liên hệ giữa công nhân của các địa phương
khác nhau với nhau
58. “Mà chỉ tiếp xúc như vậy cũng đủ để tập trung nhiều cuộc đấu tranh
địa phương, đâu đâu cũng mạng tính chất giống nhau, thành một cuộc đấu
tranh mang tính toàn quốc, thành một cuộc đấu tranh giai cấp”.
(C.Mác và Ph.Ăng-ghen: “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.608)
11. Về vai trò của đấu tranh bãi công và của các công đoàn
59. “Thế nhưng, khi phải đánh giá một cách chính xác những cuộc
bãi công, những liên minh và những hình thức khác trong đó những
người vô sản đang thực hiện trước mặt chúng ta việc họ tự tổ chức lại
106

107
thành giai cấp, thì có kẻ đâm ra sợ hãi thật sự, có kẻ biểu lộ một thái độ
khinh khỉnh ra vẻ siêu nhiên”.
(C.Mác: “Sự khốn cùng của triết học”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập,
Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.256 - 257)
12. Sự cần thiết phải thành lập ra các tổ chức liên hiệp
60. “Trong quá trình phát triển của nó, giai cấp công nhân sẽ thay thế
xã hội tư sản cũ bằng một tổ chức liên hiệp, tổ chức liên hiệp này sẽ loại bỏ
các giai cấp và sự đối kháng giai cấp, và sẽ không còn có chính quyền theo
đúng nghĩa của chữ ấy nữa, vì chính quyền chính là biểu hiện tập trung chính
thức của sự đối kháng giai cấp trong xã hội tư sản”.
(C.Mác: “Sự khốn cùng của triết học”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập,
Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.257 - 258)
13. Một trong những nhân tố cơ bản để đoàn kết tập hợp lực lượng
cách mạng
61. “Việc đoàn kết những người dân chủ thuộc những dân tộc khác nhau
không loại trừ sự phê bình lẫn nhau. Không thể có đoàn kết nếu không có sự
phê bình như vậy”.
(Ph.Ăng-ghen: “Bài diễn văn của Lui Blăng trong bữa tiệc ở Đi- ông”,
C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.543)
14. Điều kiện cơ bản để GCVS giành thắng lợi
62. “Công nhân biết rất rõ rằng đối với họ giai cấp tư sản chẳng
những sẽ phải có những nhượng bộ chính trị to lớn hơn là chế độ quân
chủ chuyên chế, nhưng vì lợi ích của nền công thương nghiệp của nó, nó
tạo ra trái với ý muốn của nó những điều kiện để đoàn kết giai cấp công
nhân, mà việc đoàn kết công nhân là tiền đề đầu tiên cho thắng lợi của
họ”.
(C.Mác: “Sự phê phán có tính dạy đạo đức”, C.Mác – Ph.Ăngghen
toàn tập Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.443)
15. Vai trò của GCCN trong xây dưng các mối liên hệ, tập hợp lực
lượng
63. “Giai cấp vô sản công nghiệp thành thị đã trở thành hạt nhân của
mọi phong trào dân chủ hiện đại; những người tiểu tư sản và hơn thế nữa
107

108
những người nông dân đều hoàn toàn lệ thuộc vào tính chủ động của nó”.
(Ph.Ăng-ghen: “Những người cộng sản và các Hai nơ txen”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.385)
16. Mối quan hệ quốc tế trong phong trào giải phóng dân tộc
64. “Việc thành lập một nước Ba lan dân chủ là điều kiện đầu tiên để
thành lập một nước Đức dân chủ”.
(Ph.Ăng-ghen: “Những cuộc tranh luận về vấn đề Ba lan”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội.1993, Tr.420)
17. Tính tất yếu của tình đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản tất cả
các nước
65. “Kinh nghiệm của quá khứ chứng tỏ rằng, - C.Mác xác nhận – thái
độ coi thường sự liên minh anh em – sự liên minh này phải có giữa công nhân
các nước khác và phải thúc đẩy họ kề vai sát cách trong cuộc đấu tranh để tự
giải phóng, bị trừng phạt bằng cách những cố gắng phân tán của họ phải chịu
sự thất bại chung”.
(C.Mác: “Tuyên ngôn thành lập hội liên hiệp công nhân”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 16, Nxb CTQG, Hà Nội.1994, Tr.21)
18. Nhiệm vụ của công nhân trong vần đề giải quyết mối liên hệ giữa
các dân tộc
66. “…tìm cách làm cho những quy tắc giản đơn của đạo đức và công lý
vốn đã phải là kim chỉ nam trong quan hệ qua lại giữa các tư nhân, cũng trở
thành những quy tắc tối cao trong quan hệ qua lại giữa các dân tộc. Cuộc đấu
tranh cho một chính sách đối ngoại như vậy là một bộ phận của cuộc đấu tranh
chung để giải phóng giai cấp công nhân”
(C.Mác: “Tuyên ngôn thành lập hội liên hiệp công nhân”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 16, Nxb CTQG, Hà Nội.1994, Tr.22)
19. Hình thức liên hệ của GCCN
67. “…giai cấp vô sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển
và chỉ có thể phát triển bằng con đường công đoàn,…”
(V.I. Lênin “Bệnh ấu trĩ tả khuynh của phong trào cộng sản”, Lênin
toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1977, Tr.42)
108

109
68. “Một ưu điểm to lớn của phong trào Đức là tổ chức công đoàn hoạt
động sát cách với tổ chức chính trị. Những lợi ích trực tiếp mà tổ chức công đoàn
đem lại đang lôi kéo nhiều người thường có thái độ thờ ơ vào phong trào chính trị;
đồng thời sự thống nhất hành động chính trị lại đoàn kết được những công đoàn
thường đứng biệt lập và bảo đảm sự ủng hộ lẫn nhau giữa các công đoàn đó”.
(Ph.Ăng-ghen: “Công nhân châu Âu 1877”, C.Mác – Ph.Ăngghen
toàn tập, Tập 19, Nxb CTQG, Hà Nội.1995, Tr.187)
20. Tính khác biệt của chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa
công liên tại Đại hội công nhân quốc tế (tiền thân của Quốc tế II)
69. “… hai đại hội mang tính chất hoàn toàn khác nhau: đại hội của
chúng ta là đại hội của mhững ngưòi xã hội chủ nghĩa liên hiệp, đại hội kia là
của những người không đi xa hơn chủ nghĩa công liên…vì việc tập hợp thành
hai phe dưới ngọn cờ khác nhau đã xảy ra không có chúng ta, nên chúng ta
phải bảo vệ danh dự của ngọn cờ xã hội chủ nghĩa…”
(Ph.Ăng-ghen: “Gửi Pônnaphacgơ, 15 tháng Sáu 1889”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, Hà Nội.1997, Tr.330 – 331)
21. Nét đặc trưng của tổ chức công đoàn
70. “Các tổ chức nghề nghiệp không những có thể rất có ích cho sự
phát triển và củng cố cuộc đấu tranh kinh tế, mà còn có thể trở thành một trợ
thủ rất quan trọng cho việc cổ động chính trị và cho tổ chức cách mạng”
(V.I. Lênin: “Làm gì”, Lênin toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơva.1975, Tr.148 – 149)
22. Vai trò của phụ nữ trong cách mạng vô sản
71. “Kinh nghiệm của tất cả các phong trào giải phóng chứng tỏ rằng
thắng lợi của cách mạng là tuỳ thuộc vào mức độ tham gia của phụ nữ”.
(Lênin toàn tập, Tập 37, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1977, Tr.222)
23. Mối quan hệ biện chứng tự nhiên vốn có giữa yếu tố quốc tế với
yếu tố dân tộc trong cách mạng vô sản
72. “...sẽ làm cho giai cấp vô sản Nga thành đội tiên phong của giai
cấp vô sản cách mạng quốc tế”.
(V.I. Lênin: “Làm gì”, Lênin toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơva.1975, Tr.35)
109

110
24. Nhiệm vụ của GCVS là xây dựng mối liên hệ, đoàn kết giai cấp,
đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội
73. “Công việc của giai cấp vô sản là đoàn kết chặt chẽ hơn nữa thật
đông đảo quần chúng công nhân thuộc tất cả mọi dân tộc, đoàn kết để đấu
tranh trên vũ đài thật hết sức rộng rãi cho chế độ cộng hoà dân chủ và chủ
nghĩa xã hội”.
(V.I. Lênin: “Về bản tuyên ngôn của “hội liên hiệp những người dân
chủ - xã hội Ác- mê-ni-a””, Lênin toàn tập, Tập 7, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơva.1979, Tr.129)
74. “Sự thống trị của tư bản là có tính chất quốc tế. Chính vì thế, cuộc
đấu tranh của công nhân ở tất cả các nước để tự giải phóng, chỉ có thể thành
công được, nếu công nhân cùng nhau đấu tranh chống lại tư bản quốc tế”.
(V.I.Lênin: “Dự thảo và thuyết minh cương lĩnh của Đảng dân chủ –
xã hội”, Lênin toàn tập, Tập 2, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1978, Tr.115)
Phần IV
Những luận điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin
về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội xét lại, chủ nghĩa chống cộng
4.1. Nguồn gốc, bản chất của chủ nghĩa chống cộng, chủ nghĩa cơ
hội, xét lại và các trào lưu tư tưởng sai trái khác
4.1.1. Nguồn gốc xã hội, tư tưởng, chính trị, nhận thức
- Nguồn gốc xã hội
1. “Ở nước này, những người cơ hội chủ nghĩa tập hợp nhau lại từ lâu
dưới ngọn cờ riêng biệt; ở nước kia, họ lại coi thường lý luận, và trên thực
tiễn, tiến hành chính sách của phái xã hội cấp tiến; ở nước thứ ba, một số
đảng viên đảng cách mạng nhảy sang hàng ngũ cơ hội chủ nghĩa và cố gắng
đạt mục đích của họ, không phải bằng cách đấu tranh công khai cho những
nguyên tắc và cho một sách lược mới, mà bằng cách làm cho đảng họ dần dần
bị đồi bại một cách tuần tự, không thể cảm thấy được và không thể trừng phạt
được, nếu có thể nói như thế; sau hết, ở nước thứ tư, những kẻ đào ngũ ấy
dùng cũng những phương pháp như thế trong cảnh đen tối của sự nô dịch
chính trị, và với những mối quan hệ hoàn toàn độc đáo giữa hoạt động "hợp
pháp" và hoạt động "bất hợp pháp" v. v... Lấy tự do phê bình và chủ nghĩa
110

111
Béc -stanh làm điều kiện đoàn kết những người dân chủ - xã hội Nga mà
không phân tích những biểu hiện cụ thể và những kết quả đặc biệt của chủ
nghĩa Béc - stanh Nga, như thế là nói để không nói gì cả”.
(V.I. Lênin: “Làm gì”, Lênin toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơva.1975, Tr.18)
2. “Ở tất cả các nước châu Âu, trong đó có nước Nga, tình trạng bị
"chèn ép" và cả sự suy sụp của giai cấp tiểu tư sản đều không ngừng diễn ra,
tình trạng bị "chèn ép" và sự suy sụp ấy không phải bao giờ cũng thể hiện
trong việc giai cấp tiểu tư sản thật sự và trực tiếp bị chèn ép, mà trong đa số
trường hợp nó dẫn đến chỗ thu hẹp địa vị của giai cấp tiểu tư sản trong đời
sống kinh tế, hạ thấp điều kiện sinh sống của họ và làm cho đời sống của họ
càng bấp bênh”.
(V.I. Lênin: “Cùng hội, cùng thuyền”, Lênin toàn tập, Tập 7, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.261-262)
3. “Bên cạnh "tình trạng bị chèn ép" đó của giai cấp tiểu tư sản
trong nông nghiệp và công nghiệp, "một tầng lớp trung gian mới", theo
cách nói của người Đức, đang hình thành và phát triển, tức là tầng lớp tiểu
tư sản mới, tầng lớp trí thức, họ càng ngày càng khó sống trong xã hội tư
bản và đa số họ nhìn xã hội ấy với quan điểm của người sản xuất nhỏ”.
(V.I. Lênin: “Cùng hội, cùng thuyền”, Lênin toàn tập, Tập 7, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.262)
4. “Không thể không gọi cái đặc điểm ấy là chủ nghĩa phiêu lưu. Chủ
nghĩa phiêu lưu không nghĩ đến tính chất trước sau như một, mà chỉ tìm cách
lợi dụng thời cơ, lợi dụng sự đấu tranh tư tưởng để bào chữa và giữ lấy tính
không tư tưởng”.
(V.I. Lênin: “Cùng hội, cùng thuyền”, Lênin toàn tập, Tập 7, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.262-263)
5. “... nếu đó không phải là một sự phủ nhận có tính chất vô chính phủ
chủ nghĩa đối với nghĩa vụ của bộ phận là phải phục tùng toàn bộ, thì đó là
một nguyên tắc cơ hội chủ nghĩa muốn làm giảm bớt trách nhiệm của một số
phần tử trí thức trước đảng của giai cấp vô sản, làm giảm bớt ảnh hưởng của
những cơ quan trung ương, làm tăng thêm quyền tự trị của những phần tử ít
111

112
vững vàng nhất trong đảng, làm cho những quan hệ về tổ chức hóa thành một
sự thừa nhận các quan hệ đó hoàn toàn suông trên đầu lưỡi”.
(V.I. Lênin: “Một bước tiến, hai bước lùi”, Lênin toàn tập, Tập 8, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.429)
6. “...phái dân chủ – xã hội cơ hội chủ nghiã thì lại biểu hiện những
xu hướng trí thức dân chủ”.
(V.I. Lênin: “Một bước tiến, hai bước lùi”, Lênin toàn tập, Tập 8, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.446)
7. “Chủ nghĩa theo đuôi trong các vấn đề tổ chức là một sản phẩm tự
nhiên và tất nhiên của tâm lý con người cá nhân chủ nghĩa vô chính phủ
muốn đem những khuynh hướng vô chính phủ của họ (lúc đầu có thể là ngẫu
nhiên) xây dựng thành một hệ thống quan điểm, thành những sự bất đồng ý
kiến đặc biệt về nguyên tắc”.
(V.I. Lênin: “Một bước tiến, hai bước lùi”, Lênin toàn tập, Tập 8, Nxb
Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979, Tr.459)
8. “Nó phản ánh một cách hết sức nổi bật cái quan điểm, hay có lẽ là
sự thiếu hẳn mọi quan điểm độc lập, của cánh trí thức trong đảng, cánh trí
thức này đã say mê cả với những câu rất hợp mốt của chủ nghĩa Béc - stanh,
cả với những kết quả trực tiếp và những hình thức của phong trào công nhân
thuần tuý”.
(V.I. Lênin: “Hai sách lược”, Lênin toàn tập, Tập 9, Nxb Tiến bộ,
Mát-xcơ-va.1979, Tr.315)
9. “Thực ra, chính vấn đề đó là nguyên nhân sâu xa của sự bất đồng về
nguyên tắc, giờ đây đã hiện ra rõ rệt giữa sách lược dân chủ - xã hội của Đại
hội III Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga và sách lược được quy định ở
hội nghị phái "Tia lửa" mới. Phái này hiện nay đã lùi về đằng sau ba bước chứ
không phải hai, họ đã làm sống lại những sai lầm của "phái kinh tế" trong khi
giải quyết những vấn đề vô cùng phức tạp hơn, quan trọng hơn và bức thiết
hơn đối với đảng công nhân, những vấn đề sách lược của đảng trong thời kỳ
cách mạng. Chính vì vậy mà chúng ta phải hết sức lưu tâm phân tích vấn đề
đã nêu ra đó”.
112

113
(V.I. Lênin: “Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách
mạng dân chủ”, Lênin toàn tập, Tập 11, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1979,
Tr.50)
10. “Sự phát triển của phong trào công nhân tất nhiên sẽ lôi cuốn vào
hàng ngũ mình, một số phần tử tiểu tư sản nào đó đã bị hệ tư tưởng tư sản chi
phối, đang trầy trật thoát khỏi hệ tư tưởng đó, để rồi lại luôn luôn sa vào đó”.
(V.I. Lênin: “Chủ nghĩa cải lương trong phong trào dân chủ - xã hội
Nga”, Lênin toàn tập, Tập 20, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.1980, Tr.357)
4.1.2. Các trào lưu sai trái…
Chủ nghĩa cơ hội, xét lại, cải lương, dân tu ý, dân tộc hẹp hòi, chủ
nghĩa sô vanh
11. “...mưu toan của phái Vi-lích, An-nê-ke, Vai-tlinh và đồng bọn, cố
gieo rắc sự lục đục trong hàng ngũ của chính chúng ta và đặc biệt là trung lập
hoá “Clut-xơ hết sức khó chịu”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi Ăngghen ở Man-se-xtơ”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.360)
12. “...ông Mát-di-ni đã tuôn ra bài đầu tiên của mình đầy những lời lẽ
đê hèn và ngu xuẩn chống nước Pháp, chống chủ nghĩa xã hội, về việc nước
Pháp mất thế chủ động cách mạng. Sự công kích của ông ấy đáng căm phẫn
đến mức Lơ-druy giờ đây buộc phải tự mình lên tiếng chống lại ông ấy”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi I-ô-xíp Vây-đơ-mai-ơ ở Niu oóc”,
C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.666)
13. “...Trong thư bạn sẽ tìm thấy một phong bì – trong phong bì có bài
nhem nhuốc của một tên vô lại, tên hèn nhát và nửa điên rồ Tên-lơ-rinh gửi
cho tôi qua bưu điện: (địa chỉ) Các Mác, kẻ độc tài tương lai của nước Đức.
Giờ đây thử hỏi tôi phải làm gì với tên đểu cáng ấy? Gây ra chuyện tai tiếng
với tên rồ ấy sẽ có nghĩa là giành cho ông ta quá nhiều vinh dự - hơn nữa đó
chính là mục đích của mánh khoé của ông ta”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi A-đôn-phơ Clút-xơ ở Oa-sinh-tơn”,
C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.680)
14. “Chính sách của Kin - ken chung quy là dùng lối dối trá vô lương
tâm (việc con người này nói dối đã được chứng minh qua câu chuyện của ông
113

114
ta với tôi và tiến sĩ Vít-xơ - ông này đã buộc phải bác bỏ công khai - vì Kin
-ken cam đoan rằng ông ta không có cái gì chung với "công trái phát hành
nhân danh ông ta". Xem "New - Yorker Deutsch Zeitung" và lời tuyên bố của
Vít-xơ cũng trên báo ấy; bạn hãy sử dụng sự kiện này) bắt buộc tôi nói toạc ý
định của mình và tạo cho ông ta khả năng dần dần do biết tất cả những nguồn
tư liệu mà tôi dùng để vạch trần âm mưu của ông ta”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi A-đôn-phơ Clút-xơ ở Oa-sinh-tơn”,
C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.721)
15. “...Grây -phơ là một tên vô lại chính cống. Tháng Chạp 1851, ông
ta đến Pa -ri công cán về vụ âm mưu Đức - Pháp và nhằm mục đích kiếm
bằng cứ chứng minh cái gọi là mối liên hệ giữa những người bạn của tôi ở
Khuên với những thằng ngốc ở Pa -ri”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi Gu-xtáp Déc-phi ở Pa-ri”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.745)
16. “Xtu-đi-ô-đu-xơ Sluê -gơ, người mà trong thời kỳ cách mạng năm
1848 đã thực tế chuồn đi và ở Mỹ ông ta đã bắt đầu bán rong thiên tài của
mình, vẫn còn kiên trì gửi cho tôi báo "Neu -England-Zeitung" của ông ta,
chắc là để tôi thấy rõ ad oculos3* những gã ấy là gì. Chưa chắc lúc nào đó đã
có một tờ báo vừa ngu ngốc và hiếu danh, vừa có đầu óc đầy tham vọng như
vậy”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Mác gửi A-đôn-phơ Clút-xơ ở Oa-sinh-tơn”,
C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 28, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.777)
17. “Ngoài ra, sự kiện này sẽ có thể làm những kẻ thù của chúng ta lộn
ruột. Bọn hôi thối ấy nghĩ rằng cả hai chúng ta đã chết rồi, - đặc biệt là bõy
giờ, khi mà như Gốt-phrít Kin-ken kể khắp nơi ở Xi-ti, ngài hề "ét-ga Bau-ơ"
đã "gạt" chúng ta khỏi tay "công nhân". Cứ để cho bọn hôi thối ấy, cái bọn cứ
mỗi lời in của chúng lại chỉ phát ra cho mình lời xác nhận về cái chết của bản
thân chúng, phải kinh ngạc trước lối sống của chúng ta”.
(C.Mác: “Mác gửi Ăngghen ở Man-se-xtơ”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn
tập, Tập 29, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.490-491)
18. “...Kin-ken đang bóc lột cái thanh danh nhà thơ của anh ta bởi vì
cái vinh quang văn chương riêng của ông ta do bà vợ đánh cắp được bằng cái
114

115
trò quảng cáo qua nước mắt là thứ vinh quang không thật; rằng tờ "Hermann"
chỉ làm tăng thêm sự khinh bỉ mà tôi luôn luôn dành cho cái con khỉ rỗng
tuếch, kiểu cách và mượt mà ấy, rằng tôi vẫn chưa quên những trò đê tiện mà
"con chó" ấy đã tiến hành ở Mỹ để chống lại anh và tôi, thế nhưng nó lại hèn
hạ không dám thú nhận”.
(Ph.Ăngghen: “Ăngghen gửi Mác ở Luân Đôn”, C.Mác – Ph.Ăngghen
toàn tập, Tập 29, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.493)
19. “...nếu Lát-xan dám nói nhân danh đảng, thì sau này anh ấy
hoặc giả phải sẵn sàng đón nhận việc chúng ta công khai phủ nhận anh
ta, vì tình huống quá nghiêm trọng đến mức không thể gượng nhẹ, hoặc
giả thay vì phấn khởi với hỗn hợp lửa và lô-gích, cậu ta phải thoả thuận
trước với những người có thể đứng cả trên một quan điểm khác. Giờ
đây, chúng ta nhất định phải giữ vững kỷ luật đảng, nếu không thì tất cả
sẽ tiêu tan”.
(C.Mác: “Mác gửi Ăngghen ở Man-se-xtơ”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn
tập, Tập 29, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.548)
20. “...tôi công khai cắt đứt quan hệ với thằng hề E.Bau-ơ, ông Lípnếch đã đưa cậu ấy vào cái gọi là Hội những người cộng sản và thằng hề đảm
nhiệm việc biên tập báo "Neue Zeit", nơi mà thằng ngốc dốt nát ấy đã mô tả
đảng chúng ta dưới một vẻ buồn cười, cường điệu một số câu cú cộng sản cậu
ta lấy ở Séc-txơ. Tôi rất khó chịu trước việc ấy, không phải vì một cặp người
bình phàm ở Luân Đôn, mà vì sự hý hửng độc địa của bè lũ dân chủ, vì ấn
tượng dễ bị lầm lẫn mà những bản tờ báo lá cải bẩn thỉu khác gửi tới Đức và
Mỹ đã tạo nên ở đấy; vì thằng hề đã biết trạng thái đáng thương của đảng;
cuối cùng, vì những mối liên hệ mà cậu ta đã thiết lập với Ủy ban quốc tế sở
tại”.
(C.Mác: “Mác gửi Ăngghen ở Man-se-xtơ”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn
tập, Tập 29, Nxb CTQG, Hà Nội.1996, Tr.550 - 551)
21. “Ba-cu-nin có một học thuyết của chính ông ta, một thứ pha trộn
giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Pru- đông; ý muốn hợp nhất hai học
thuyết ấy vào làm một nói lên rằng ông ta hoàn toàn không ân hận gì về khoa
kinh tế chính trị”.
115

116
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Ăngghen gửi Các -Lô Ca - phi - ê - rô ở Bác
- Lét - ta, Man-se-xtơ”, C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 33, Nxb CTQG,
Hà Nội.1997, Tr.325 - 326)
22. “Lá thư đã cho thấy trong đầu Vai-tlinh các luận cứ của chúng ta đã
được phản ánh dưới một hình thức bị xuyên tạc như thế nào. Ở đâu ông ta
cũng chỉ nhìn thấy lòng ghen tị về nghề nghiệp, chỉ thấy mưu toan bóp chết
thiên tài của ông ta, mưu toan “gạt ông ta ra khỏi các nguồn tiền bạc”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Gửi Auguxtơ BêBen ở Béclin”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, Hà Nội.1997, Tr.169)
23. “Các phần tử Lát-xan sở dĩ ngả về chúng ta là vì rằng họ buộc phải
làm như vậy, vì rằng toàn bộ đảng của họ đã tan rã, vì rằng lãnh tụ của họ là
bọn đểu giả hoặc những con lừa mà quần chúng không muốn di theo nữa”.
(C.Mác và Ph.Ăngghen: “Gửi Auguxtơ BêBen ở Béclin”, C.Mác –
Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 38, Nxb CTQG, Hà Nội.1998, Tr.119 - 120)
Chủ nghĩa cơ hội
24. “Trong những lời đả kích đó, không có nội dung nào khác ngoài
việc che giấu và tô điểm cho chủ nghĩa cơ hội. Thật chán thay, cái thái độ
chiết chung đối với cuộc đấu tranh tư tưởng của Mác chống nhiều kẻ thù địch
của mình, lại càng ngày càng phổ biến trong Đảng - xã hội dân chủ Đức ngày
nay”.
(V.I. Lênin: “Tập thư trao đổi giữa Mác và Ăngghen”, Lênin toàn tập,
Tập 24, Nxb Tiến bộ, Mát- xcơ-va.1980, Tr.325)
25. “Về lý luận – yếu không thể tưởng tượng được; ông ta lặp lại tư
tưởng của người khác. Toàn là những câu nói suông về phê bình, thậm chí
ngay cả việc thử phê bình nghiêm chỉnhvà độc lập cũng không có. Việc thực
tiễn là chủ nghĩa cơ hội (nói đúng hơn là chủ nghĩa Pha- biêng: vô số luận
điểm và tư tưởng của Béc – stanh là sao chép ở nguyên bản những tác phẩm
gần đây của webb), một thứ chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa khả năng,...”
(V.I. Lênin: “Gửi M.A.U-Li-a-nô-va”, Lênin toàn tập, Tập 55, Nxb
Tiến bộ, Mát- xcơ-va.1979, Tr.217)
26. “…không dạy được cho giai cấp vô sản một phương pháp đấu tranh
mới nào cả ; họ chỉ đi thụt lùi thôi, họ đưa ra những mẩu lý luận lạc hậu và
116