Tải bản đầy đủ
Thủ tục thi hành án hành chính

Thủ tục thi hành án hành chính

Tải bản đầy đủ

a) Cấp và giải thích bản án, quyết định của toà án
Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Toà án
và cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu bằng văn bản với
Toà án đã ra bản án, quyết định quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4
Điều 241 (những bản án, quyết định của toà án về vụ án được thi
hành) của LTTHC giải thích những điểm chưa rõ trong bản án,
quyết định để thi hành
Thẩm phán là Chủ toạ phiên toà, phiên họp có trách nhiệm giải
thích bản án, quyết định của Toà án. Trong trường hợp họ không
còn là Thẩm phán của Toà án thì Chánh án Toà án đó có trách
nhiệm giải thích bản án, quyết định của Toà án
Việc giải thích bản án, quyết định của Toà án phải căn cứ vào bản
án, quyết định, biên bản phiên toà, phiên họp và biên bản nghị án
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Toà
án phải có văn bản giải thích và gửi cho các cá nhân, cơ quan, tổ
chức đã được cấp, gửi bản án, quyết định trước đó theo quy định
LTTHC.

b) Yêu cầu thi hành án
Trường hợp người phải thi hành án không thi hành án thì người
được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành
ngay bản án, quyết định của Toà án
Hết 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật của Toà án hoặc hết thời hạn thi hành án theo bản án,
quyết định của Toà án mà người phải thi hành án không thi hành án
thì người được thi hành án có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với
người phải thi hành bản án, quyết định của Toà án
Trường hợp người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết
định của Toà án thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có yêu cầu
bằng văn bản, người được thi hành án có quyền gửi đơn đề nghị cơ
quan thi hành án dân sự nơi Toà án đã xét xử sơ thẩm đôn đốc việc
thi hành bản án, quyết định của Toà án
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thi hành án dân sự phải có
văn bản đôn đốc người phải thi hành án thực hiện việc thi hành án
theo đúng nội dung của bản án, quyết định của Toà án.

c) Thực hiện việc thi hành bản án, quyết
định của toà án (1)


Trường hợp bản án, quyết định của Toà án về việc không chấp
nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính, quyết định kỷ luật
buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý
vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri thì các bên đương sự phải tiếp
tục thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi
việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc
cạnh tranh, danh sách cử tri theo quy định của pháp luật;Trường hợp bản án, quyết định của Toà án đã hủy toàn bộ hoặc
một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại
về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì quyết định hoặc phần
quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Các bên đương sự căn cứ
vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định
của Toà án để thi hành;

c) Thực hiện việc thi hành bản án, quyết
định của toà án (2)


Trường hợp bản án, quyết định của Toà án đã hủy quyết định kỷ
luật buộc thôi việc thì quyết định kỷ luật buộc thôi việc bị hủy
không còn hiệu lực. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận
được bản án, quyết định của Toà án, người đứng đầu cơ quan, tổ
chức đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc phải thực hiện bản
án, quyết định của Toà án;Trường hợp bản án, quyết định của Toà án đã tuyên bố hành vi
hành chính đã thực hiện là trái pháp luật thì người phải thi hành
án phải đình chỉ thực hiện hành vi hành chính đó, kể từ ngày nhận
được bản án, quyết định của Toà án;Trường hợp bản án, quyết định của Toà án tuyên bố hành vi
không thực hiện nhiệm vụ, công vụ là trái pháp luật thì người phải
thi hành án phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của
pháp luật, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án;

c) Thực hiện việc thi hành bản án, quyết
định của toà án (3)


Trường hợp bản án, quyết định của Toà án buộc cơ quan lập danh
sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri thì người phải thi
hành án phải thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung đó khi nhận
được bản án, quyết định của Toà án;Trường hợp Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời thì người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải
thi hành ngay khi nhận được quyết định;Các quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Toà
án được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân
sự.

4. Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính


Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không
chấp hành bản án, quyết định của Toà án thì tùy từng
trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý
kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sựNgười lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi
hành án thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi
phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
theo quy định của pháp luật.

II. Khiếu nại trong tố tụng hành chính
1.
2.

3.

4.
5.

Khái niệm về khiếu nại trong tố tụng hành chính
Người khiếu nại, người bị khiếu nại và đối tượng của
khiếu nại trong tố tụng hành chính
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị
khiếu nại
Thời hiệu khiếu nại
Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong tố
tụng hành chính.