Tải bản đầy đủ
CÁC CÔNG CỤ CÁCH LY BẢO VỆ CHỦ YẾU VÀ PHỤ TR

CÁC CÔNG CỤ CÁCH LY BẢO VỆ CHỦ YẾU VÀ PHỤ TR

Tải bản đầy đủ

Hộp kiểm tra nối đất

Đồng hồ kiểm tra nối đất

3. CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ ĐỂ LÀM VIỆC Ở CÁC
TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN KHI ĐÃ CẮT ĐIỆN.

Dụng cụ làm việc có cách ly

Đèn mang trên đầu có thể điều
chỉnh tiêu điểm

Găng tay làm việc

4. CÁC BIỂN BÁO PHÒNG NGỪA

Nguy hiểm điện áp cao

Nối đất

Nối đất trung tính

Cờ cảnh báo

...…

5. CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ DÙNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO