Tải bản đầy đủ
GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN ( Dielectric Gloves )

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN ( Dielectric Gloves )

Tải bản đầy đủ

Loại găng tay

Điện áp thử nghiệm
[V], với tần số công
nghiệp trong 1 phút

Dòng điện rò [mA], ở
điện áp thử nghiệm
không được vượt quá

Găng tay cách điện
điện áp đến 1000V

3500

3,5

Găng tay cách điện
điện áp trên 1000V

9000

9

1. PHÂN LOẠI :

Bục ( bàn ) cách ly dùng ở trong nhà

Bục ( bàn ) cách ly dùng ở ngoài trời

Thảm lót cách ly

Găng tay cao su

Giày ống an toàn

Giày ống cách ly

Giày cách điện

Kính an toàn

Quần áo bảo vệ

Mũ an toàn

Kính an toàn

Mũ cách ly

Lớp phủ dày cách ly

2. CÁC CÔNG CỤ CÁCH LY BẢO VỆ CHỦ YẾU VÀ PHỤ TR

Điện áp

Các công cụ cách ly

Các công cụ cách ly phụ trợ

chủ yếu

> 1000V

Sào thao tác và đo lường,
Ampe kẹp, các thiết bò
cách điện và các công cụ
phụ trợ để làm công việc
sửa chữa.

Găng tay cách điện, ủng cách
điện, thảm và giá cách điện.

< 1000V

Găng tay cách điện, các
thiết bò cách điện cầm tay,
bút thử điện.

Giày cách điện, thảm cách điện
và giá đỡ cách điện.

Hộp kiểm tra nối đất

Đồng hồ kiểm tra nối đất