Tải bản đầy đủ
KHÍ CỤ CHỐNG DÒNG ĐIỆN RÒ : ELCB, RCD, RCCB, FI, GFI

KHÍ CỤ CHỐNG DÒNG ĐIỆN RÒ : ELCB, RCD, RCCB, FI, GFI

Tải bản đầy đủ

2. CÁC HÌNH THỨC BẢO VỆ BẰNG KHÍ
CỤ ĐIỆN CHỐNG DÒNG ĐIỆN RÒ
- Các yêu cầu về sử dụng điện chống dòng đòên rò với
mục đích :
Bảo vệ chống điện giật
Bảo vệ chống rủi ro cháy, nổ điện
Phát hiện các dòng điện rò có trò số nhỏ
-Khí cụ điện chống dòng điện rò phải tuân theo hai yêu
cầu :
Độ nhạy tốt
Tác động nhanh
- Ngoài ra

-Khí cụ điện chống dòng điện rò có các cấp dòng điện
rò tác động phổ biến là:
Cấp 300mA và 500mA : Bảo vệ hệ thống điện
cấp điện hạ áp
Cấp 100mA
: Bảo vệ các thiết bò
điện dễ xãy ra hiện
tượng chạm vỏ liên tục
Cấp 30mA
: Dùng phổ biến làm khí
cụ điện chống giật
Cấp 10mA
: Sử dụng trong các hệ
thống điện hạ áp đòi hỏi
mức độ an toàn cao.

3. CẤU TẠO KHÍ CỤ ĐIỆN CHỐNG
DÒNG ĐIỆN RÒ
Khí cụ điện chống dòng điện rò bao gồm bốn phần :
a) Biến dòng lõi cân bằng
( biến dòng thứ tự không )
b) Rơ le dòng điện phân cực hay
không phân cực.
c) Cơ cấu đóng ngắt.
d) Hệ thống tiếp điểm.
Hình 6.1 : Cấu tạo khí cụ điện chống dòng điện rò.

Hình 6.2
Hoạt động của biến dòng cân bằng
khi dòng điện qua dây pha bằng
dòng điện qua dây trung tính

Hình 6.3
Hoạt động của biến dòng cân bằng
khi dòng điện qua dây pha không
bằng dòng điện qua dây trung tính.