Tải bản đầy đủ
Kế toán hàng hóa:

Kế toán hàng hóa:

Tải bản đầy đủ

Sơ đồ hạnh toán hàng tồn kho ở Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây
dựng và Vận tải Thành Vinh:
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Phiếu nhập, phiếu xuất

Sổ nhật ký chung
Sổ chi tiết
Hàng hóa

Sổ Cái

Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra

50

Thông qua kiểm tra sổ sách chứng từ của công ty, thông tin về lượng hàng của
công ty tính đến 1/12/2015 là như sau
Tên Sản phẩm

Mã SP

ĐVT

Đơn giá

SL

Thành tiền

Bệt 532 Trắng

RI532T

Bộ

852 600

64

54 566 400

Bệt 532 Xanh

RI532X

Bộ

954 200

52

49 618 400

Bệt 542 Trắng

RI542T

Bộ

1 042 300

88

91 722 400

Bệt 542 Xanh

RI542X

Bộ

1 216 700

16

19 467 200

Bệt Gạt trắng

RI52GT

Bộ

768 400

10

7 684 000

Bệt Gạt Xanh

RI52GX

802 600

10

8 026 000

Chậu sứ Trắng

CT

125 420

100

12 542 000

Chậu sứ Xanh

CX

145 350

88

12 790 800

Bình 20L thường

B20T

1 554 650

68

Bình 20L chống giật

B20TE

1 725 460

106

182 898 760

Bình 20L TĐSB

B20AE

1 850 350

87

160 980 450

Bình 30L kép thường

B30KN
T

2 250 240

10

22 502 400

Bình 30L TĐSB

B30AE

2 154 350

12

25 852 200

Bộ
Chiế
c
Chiế
c
Chiế
c
Chiế
c
Chiế
c
Chiế
c
Chiế
c
105 716 200

Cộng
1 274 612 470
Trong tháng 12/2015 có phát sinh những nghiệp vụ xuất nhập hàng hóa như
sau:

-

Ngày 2/12/2015 : công ty nhập một lô hàng bệt vệ sinh của công ty cổ
phần sinh hóa Nam Định với số lượng như sau
+ Bệt RI532T : 42 bộ đơn giá 852 600
+ Bệt RI52GT : 55 bộ đơn giá 768 400
+ Bệt RI52GX : 55 bộ đơn giá 802 600
51

+Chậu trắng : 125 chiếc đơn giá 125 420
+ Chậu Xanh : 115 chiếc đơn giá 145 350
-

Ngày 5/12/2015 xuất kho bán cho công ty TNHH Thế Hộ
+ Bệt RI532T : 12 bộ
+ Bệt RI532X : 4 bộ
+Bệt RI542T : 24 bộ
+ Bình 20L thường : 20 chiếc
+ Bình 20L TĐSB : 15 chiếc

-

Ngày 15/12/2015 Công ty nhập hàng của công ty TNHH Ferroli Việt
Nam với số lượng như sau:
+ Bình 20L TĐSB : 60 chiếc đơn giá 1 850 350
+ Bình 20 Chống giật : 40 chiếc đơn giá 1 725 460
+ Bình 30 Kép thường : 50 chiếc đơn giá 2 250 240
+ Bình 30 Thường : 65 chiếc đơn giá 2 035 400
Kế toán tiền hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

-

Ngày 2/12/2015
Nợ TK 156 :154 606 950
Nợ TK 133: 15 460 695
Có TK 331: 170 067 645

-

Ngày 5/12/2015
Tổng trị giá hàng xuất kho
(12 x 852 600) + (4 x 954 200) + (24 x 1 042 300) + (20 x 1 554 650)
+ (15 x 1 850 350) = 97 911 450
Nợ TK 632: 97 911 450
Có TK 156 :97 911 450

-

Ngày 15/12/2015
Nợ TK 156 :424 852 400
Nợ Tk 133 :42 485 240
52

Có TK 331 : 467 337 640

53

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mẫu số : 01 GTGT - 311

Liên 2 (giao cho khách hàng)

Số: 156212

Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần sinh hóa Nam Định
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế: 0600648315
Đơn vị mua hàng: Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu 2 – Đông Hải 1- Hải An – Hải Phòng
Điện thoại :
Hình thức thanh toán : Trả Chậm
Số
TT
A

Tên hàng hoá, dịch
vụ
B
1 Bệt RI532 trắng
2 Bệt gạt trắng
3 Bệt gạt xanh
4 Chậu trắng

Mã số thuế 0201345653

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

C
Bộ

1
42

2
852 600

3=1x2
35 809 200

Bộ

55

768 400

42 262 000

Bộ

55

802 600

44 143 000

Chiếc

125

125 420

15 677 500

Chiếc
115
5 Chậu Xanh
145 350
16 715 250
Cộng tiền hàng
154 606 950
Thuế suất GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT
15 460 695
Tổng cộng tiền thanh toán
170 067 645
Số tiền viết bằng chữ : Một trăm bảy mươi triệu không trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm
bốn mươi lăm đồng
Người mua hàng
( Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số 01-VT

Địa chỉ :34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

( Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Phiếu Nhập Kho
Ngày 02 tháng 12 năm 2015
54

Số: 001548
Người giao hàng :Phạm Văn Chuyền
Địa chỉ : Công ty cổ phần Sinh hóa Nam Định
STT

TênSP

Mã số

A

B
Bệt 532
Trắng
Bệt gạt Trắng
Bệt gạt Xanh
Chậu Trắng
Chậu Xanh
Cộng

C

1
2
3
4
5

Số lượng
ĐV
Theo Thực
T

tế
D
1
2

Đơn giá

Thành tiền

3

4

RI532T

Bộ

42

42

852 600

35 809 200

RI52GT
RI52GX
CT
CX
X

Bộ
Bộ
Cái
Cái
X

55
55
125
115
X

55
55
125
115
X

768 400
802 600
125 420
145 350
X

42 262 000
44 143 000
15 677 500
16 715 250

154 606 950

Tổng số tiền( bằng chữ): Một trăm năm mươi bốn triệ,u sáu trăm linh sáu ngàn,
chín trăm năm mươi đồng
Kèm theo chứng từ gốc số : HĐ GTGT số 156212
Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Người lập phiếu

Người giao hàng

( ký, họ tên)

( Ký, họ tên)

55

Thủ Kho
( Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
( ký, họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số 02-VT

Địa chỉ :34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

( Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Phiếu Xuất Kho
Ngày 05 tháng 12 năm 2015
Sô : 001489
Người nhận hàng :Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ : Công ty TNHH Thế Hộ
STT

TênSP

A

B
Bệt 532 Trắng
Bệt 532 Xanh
Bệt 542 Trắng
Bình 20 Thường
Bình 20 TĐSB
Cộng

1
2
3
4
5

Mã số

ĐV
T

C
RI532T
RI532X
RI542T
B20T
B20AE
X

D
Bộ
Bộ
Bộ
Cái
Cái
X

Số lượng
Theo Thực

tế
1
2
12
12
4
4
24
24
20
20
15
15
X
X

Đơn giá
3
852 600
954 200
1 042 300
1 554 650
1 850 350
X

Thành tiền
4
10 231 200
3 816 800
25 015 200
31 093 000
27 755 250
97 911 450

Tổng số tiền( bằng chữ): Chín mươi bảy triệu, chín trăm mười một ngàn, bốn
trăm năm mươi đồng
Kèm theo chứng từ gốc số : ……………………………………..
Ngày 05 tháng 12 năm 2015
Người lập phiếu

Người giao hàng

( ký, họ tên)

( Ký, họ tên)( Ký , họ tên)

56

Thủ Kho

Kế toán trưởng
( ký, họ tên)

Mẫu số : 01GTGT- 311

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: 231421

Liên 2 (giao cho khách hàng)
Ngày 15 tháng 12 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Ferroli Việt Nam
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế: 0100871642
Đơn vị mua hàng: Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu – Đông Hải – Hải An - HP
Điện thoại :
Hình thức thanh toán : Trả Chậm
Số
TT
A

Tên hàng hoá, dịch

Mã số thuế 0201345653

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

vụ
B
1 Bình 20 TĐSB

C
Chiếc

1
60

2
1 850 350

3=1x2
111 021 000

2 Bình 20 CG

Chiếc

40

1 725 460

69 018 400

3 Bình 30 Kép T

Chiếc

50

2 250 240

112 512 000

Chiếc
4 Bình 30 Thường
65
2 035 400
132 301 000
Cộng tiền hàng
424 852 400
Thuế suất GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT
42 485 240
Tổng cộng tiền thanh toán
467 337 640
Số tiền viết bằng chữ : Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi bảy ngàn, sáu trăm
bốn mươi đồng
Người mua hàng
( Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số 01-VT

Địa chỉ :34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

( Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Phiếu Nhập Kho
Ngày 15 tháng 12 năm 2015
Số: 001562
57

Người giao hàng :Vũ Tuấn Sơn
Địa chỉ : Công ty TNHH Ferroli Việt Nam
STT

TênSP

Mã số

ĐV
T

A

B
Bình 20 TĐSB
Bình 20 CG
Bình 30 Kép T
Bình 30 Thường
Cộng

C
B20AE
B20TE
B30KNT
B30T
X

D
Cái
Cái
Cái
Cái
X

1
2
3
4

Số lượng
Theo Thực

tế
1
2
60
60
40
40
50
50
65
65
X
X

Đơn giá
3
1 850 350
1 725 460
2 250 240
2 035 400
X

Thành tiền
4
111 021 000
69 018 400
112 512 000
132 301 000
424 852 400

Tổng số tiền( bằng chữ): Bốn trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi hai
ngàn, bốn trăm đồng
Kèm theo chứng từ gốc số : HĐ GTGT số 231421
Ngày 15 tháng 12 năm 2015
Người lập phiếu

Người giao hàng

( ký, họ tên)

( Ký, họ tên)

58

Thủ Kho
( Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
( ký, họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số S03A-DN

Địa chỉ :34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

( Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 12năm 2015
Chứng từ

Ngày
ghi sổ
2/12/2015


Số
NK001548


Diễn giải

Ngày
2/12/2015


Đã
ghi SC

Mua hàng của công ty Sinh hóa Nam
Định.Nhập kho. Chưa thanh toán

X
X
X

5/12/2015

XK001489

5/12/2015

Xuất hàng bán cho công ty Thế Hộ

X
X15/12/201
5

NK001562

15/12/2015

Mua hàng của công ty Ferroli, nhập
kho, chưa thanh toán

X
X
X

…..

…..

…..

…..

….

Cộng phát sinh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

59

STT
Dòng

…..

Số
hiệu
TK
156
133
331

632
156

156
133
331
…..

Số Phát sinh trong tháng
Nợ

154 606 950
15 460 695
170 067 64597 911 450

97 911 450424 852 400
42 485 240

467 337 640
…..

14 856 364 541

Giám đốc

…..

14 856 364 541

( ký tên)
TMĐTXD&VT Thành Vinh

( ký tên)

( ký tên đóng dấu)Đơn vị : Cty CP

Mẫu số S03B-DN

Địa chỉ :34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

( Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI
Tháng 12 Năm :2015
Tài Khoản : Hàng Hóa
Số hiệu : 156
Ngày ghi
sổ

02/12/201
5

05/12/201
5

15/12/201
5


Nhật ký chung
Số
Stt
trang
dòng

Diễn giải
Số dư đầu kỳ

Mua hàng Cty SH Nam Định nhập kho chưa
thanh toán


Xuất kho bán hàng cho Cty Thế hộ

Mua hàng cty Ferroli nhập kho chưa thanh
toán

Cộng phát sinh
Số dư cuối kỳ

Người lập biểu

( ký tên)

60

Nợ1 274 612 470


331

154 606 950

Ghi chú


632

Kế toán trưởng

( ký tên)

Số phát sinh

TK đối
ứng

97 911 450331

424 852 400
4 964 142 595
2 674 630 215


3 564 124 850

Giám đốc
( ký tên đóng dấu)