Tải bản đầy đủ
3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Kiểm định tình dừng cho LnGDP ở chuỗi gốc

Phụ lục 2: Kiểm định tình dừng cho LnTV ở chuỗi gốc

Phụ lục 3: Kiểm định tình dừng cho LnVTS ở chuỗi gốc

Phụ lục 4: Kiểm định tình dừng cho LnMCAP ở chuỗi gốc

Phụ lục 5: Kiểm định tình dừng cho LnVNI ở chuỗi gốc

Phụ lục 6: Kiểm định tình dừng cho LnINF ở chuỗi gốc

Phụ lục 7: Kiểm định tình dừng cho LnGDP ở sai phân bậc 1

Phụ lục 8: Kiểm định tình dừng cho LnTV ở sai phân bậc 1

Phụ lục 9: Kiểm định tình dừng cho LnVTS ở sai phân bậc 1

Phụ lục 10: Kiểm định tình dừng cho LnMCAP ở sai phân bậc 1

Phụ lục 11: Kiểm định tình dừng cho LnVNI ở sai phân bậc 1

Phụ lục 12: Kiểm định tình dừng cho LnINF ở sai phân bậc 1

Phụ lục 13: Kết quả kiểm định đồng liên kết Johansen: Trace test

Phụ lục 14: Kết quả kiểm định đồng liên kết Johansen: Maximum
Eigenvalue

test

Phụ lục 15: Ước lượng mô hình VECM giữa các biến