Tải bản đầy đủ
6 Kết quả hoạt động kinh doanh

6 Kết quả hoạt động kinh doanh

Tải bản đầy đủ

36

hàng cá nhân. Với lợi thế là ngân hàng quốc doanh, thời gian hoạt động trên địa bàn
TP.Cần Thơ tƣơng đối lâu đã tạo đƣợc sự tin tƣởng và an tâm đối với các khách
hàng cá nhân, ngoài ra để hỗ trợ chi nhánh thu hút khách hàng, tăng số dƣ huy động
đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi dân cƣ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên
địa bàn VietinBank đã kết hợp với Chi nhánh tổ chức nhiều chƣơng trình khuyến
mãi, tiết kiệm dự thƣởng… hỗ trợ Chi nhánh duy trì và mở rộng thị phần đối với
các khách hàng cá nhân.
 Dƣ nợ cho vay:
Đối tƣợng khách
hàng

Năm 2010
Tỷ trọng
(%)

Dƣ nợ (trđ)

1.862.112

83%

2.420.746

79% 558.634

30%

392.305

17%

632.400

21% 240.095

61%

2.254.417

100%

3.053.146

100% 798.729

35%

Dƣ nợ (trđ)

Doanh nghiệp
Cá nhân
Tổng cộng

Tăng trƣởng
2011 – 2010

Năm 2011
Tỷ trọng
(%)

Số tiền
(trđ)

Tỷ lệ
(%)

Bảng 2.4 Chỉ tiêu dư nợ cho vay VietinBank Cần Thơ
Dƣ nợ năm 2011 đạt 3.053.146 triệu đồng, tăng 35% so với năm 2010, trong đó dƣ
nợ nhóm khách hàng cá nhân tăng 61% so với năm trƣớc và chiếm 21% tổng dƣ nợ
toàn chi nhánh.
 Một số chỉ tiêu dịch vụ ngân hàng bán lẻ:
STT

Loại dịch vụ

Thực hiện năm 2011

Luỹ kế

17.475

86.121

1

Thẻ ATM

2

Thẻ tín dụng

554

2.152

3

Thẻ ghi nợ

499

499

4

Đơn vị chấp nhận thẻ (POS)

78

120

5

Máy ATM

6

21

6

Phòng giao dịch

1

8

Bảng 2.5 Một số chỉ tiêu dịch vụ NHBL VietinBank Cần Thơ

37

Trong năm 2011 chi nhánh đã mở mới đƣợc 17.475 thẻ ATM, 554 thẻ tín dụng các
loại, 499 thẻ ghi nợ. Tính đến 31/12/2011 luỹ kế chi nhánh đã mở đƣợc 86.121 thẻ
ATM, 2.152 thẻ tín dụng, 499 thẻ ghi nợ. Mạng lƣới máy ATM là 21 máy và 120
đơn vị chấp nhận thẻ.
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ phát triển, mở rộng mạng
lƣới, tăng thị phần trong năm 2011, Chi nhánh đã mở thêm 1 Phòng giao dịch (PGD
Quang Trung toạ lạc tại Khu đô thị mới Nam Sông Cần Thơ), nâng tổng số PGD lên
thành 8 phòng.
 Kết quả kinh doanh 2011:
STT

Chỉ tiêu

2010

2011

Tăng trƣởng 2011 - 2010
Số tiền

Tỷ lệ (%)

1

Tổng doanh thu (trđ) 271.030 413.971 142.941

53%

2

Tổng chi phí (trđ)

232.175 349.702 117.527

51%

3

Lợi nhuận ròng (trđ)

38.855

65%

64.269

25.414

Bảng 2.6 Kết quả kinh doanh VietinBank Cần Thơ
Kết quả kinh doanh năm 2011 đều tăng trƣởng mạnh so với năm 2010, tổng doanh
thu đạt 413.971 triệu đồng, tăng 53%. Lợi nhuận ròng đạt 64.369 triệu đồng, tăng
65% so với năm trƣớc.
Nhìn chung hoạt động kinh doanh của chi nhánh tăng trƣởng về cả quy mô và hiệu
quả hoạt động. Với phƣơng châm “Phát triển – An toàn – Hiệu quả”, Ban lãnh đạo
và toàn thể nhân viên, ngƣời lao động đã nỗ lực hết mình, bám sát tình hình thực tiễn,
kinh tế xã hội trên địa bàn TP.Cần Thơ để có những quyết sách phù hợp. Trong
những năm tiếp theo với mục tiêu “Phát triển – An toàn – Hiệu quả” Chi nhánh phấn
đấu trở thành một trong những ngân hàng thƣơng mại hàng đầu trên địa bàn từ thị
phần, quy mô cũng nhƣ hiệu quả hoạt động.
2.7

Tổ chức quản lý khách hàng

Tổ chức quản lý, phục vụ khách hàng đƣợc phân tách làm các khối, bao gồm:

38

-

Khối tác nghiệp: bao gồm phòng kế toán, phòng tiền tệ kho quỹ. Thực

hiện chức năng giao dịch trực tiếp với khách hàng, đáp ứng các nhu cầu về
nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, kiều hối, nghiệp vụ thẻ, thực hiện các nghiệp vụ
về ngân hàng điện tử…
-

Khối kinh doanh: gồm khách hàng doanh nghiệp, phòng khách hàng cá

nhân. Thực hiện các chứng năng tìm kiếm, tiếp thị khách hàng, chăm sóc
khách hàng, đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng, thực hiện khoản tín dụng
theo các nội dung đã đƣợc phê duyệt…
-

Khối quản lý rủi ro: gồm phòng quản lý rủi ro. Thực hiện chức năng

quản lý rủi ro về các mặt tín dụng, kế toán, kho quỹ, thẩm định và cấp tín dụng
cho khách hàng…
-

Khối hỗ trợ: gồm phòng tổ chức – hành chánh và phòng thông tin điện

toán. Thực hiện các công việc hỗ trợ về hành chính, nhân sự, hỗ trợ công nghệ
thông tin cho các bộ phận có liên quan…
-

Khối phòng giao dịch: vừa có chức năng của khối tác nghiệp và khối

kinh doanh, mô hình phòng giao dịch bao gồm các chức năng của phòng
khách hàng, phòng kế toán và phòng tiền tệ kho quỹ.

39

BAN GIÁM ĐỐC
PGD
NINH
KIỀU
PGD
THẮNG
LỢI

KHỐI
TÁC
NGHIỆP

PHÕNG
KẾ
TOÁN

PHÕNG
TIỀN
TỆ
KHO
QUỸ

KHỐI
KINH
DOANH

PHÕNG
KHÁCH
HÀNG
DOANH
NGHIỆP

PHÕNG
KHÁCH
HÀNG

NHÂN

KHỐI
QUẢN
LÝ RỦI
RO

PHÕNG
QLRR
VÀ NỢ

VẤN ĐỀ

KHỐI
HỖ
TRỢ

PHÕNG
GIAO
DỊCH

PGD
NGUYỄN
TRÃI
PGD AN
THỚI

PHÕNG
TỔ
CHỨC
HÀNH
CHÍNH

PHÕNG
THÔNG
TIN
ĐIỆN
TOÁN

PGD
THỐT
NỐT
PGD CÁI
RĂNG

PGD
QUANG
TRUNG
PGD
PHONG
ĐIỀN

Hình 2.1 Mô hình tổ chức quản lý và phục vụ khách hàng VietinBank Cần Thơ