Tải bản đầy đủ - 108 (trang)
PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ (SPSS)

PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ (SPSS)

Tải bản đầy đủ - 108trang

4. Khảo sát các thành phần của chất lƣợng dịch vụ NHBL

Yếu tố : Sự thuận tiện

Descriptive Statistics

N

THUANTIEN1

THUANTIEN2

THUANTIEN3

THUANTIEN4

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160

160Maximum

1

1

1

1Mean

5

5

5

5Std. Deviation3.31

3.20

3.36

3.31.972

.807

.908

.945160

Summary Item Statistics

MeanItem MeansMinimum3.295Maximum3.200Maximum /

MinimumRange3.362.162Variance1.051N of Items.0054Yếu tố: Phƣơng tiện hữu hình

Descriptive Statistics

N

PHUONGTIEN1

PHUONGTIEN2

PHUONGTIEN3

PHUONGTIEN4

PHUONGTIEN5

PHUONGTIEN6

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160

160

160

160Maximum

1

1

1

2

1

1Mean

5

5

5

5

5

5Std. Deviation3.39

3.34

3.02

3.36

3.01

3.03.855

.760

.839

.872

.915

1.009160

Summary Item Statistics

MeanItem MeansMinimum3.192Maximum3.006Maximum /

MinimumRange3.394.387Variance1.129N of Items.0366Yếu tố: Năng lực phục vụ

Descriptive Statistics

N

PHUCVU1

PHUCVU2

PHUCVU3

PHUCVU4

PHUCVU5

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160

160

160Maximum

1

1

1

1

1Mean

5

5

5

5

5Std. Deviation3.34

3.41

3.63

3.45

3.53.945

.986

.936

.910

.918160

Summary Item Statistics

MeanItem Means3.471Minimum

3.344Maximum

3.631Range

.288Maximum /

Minimum

1.086Variance

.012N of Items

5Yếu tố: Sự tin cậy

Descriptive Statistics

N

TINCAY1

TINCAY2

TINCAY3

TINCAY4

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160

160Maximum

1

1

1

1Mean

5

5

5

5Std. Deviation3.81

3.65

3.49

3.59.841

.933

.883

.927160

Summary Item StatisticsMean

Item MeansMinimum3.638Maximum3.494Range3.812Maximum / Minimum.319Variance1.091N of Items.0184Yếu tố: Sự đồng cảm

Descriptive Statistics

N

DONGCAM1

DONGCAM2

DONGCAM3

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160Maximum

1

1

2Mean

5

5

5Std. Deviation3.13

3.37

3.26.884

.880

.805160

Summary Item Statistics

MeanItem MeansMinimum3.254Maximum3.131Maximum /

MinimumRange3.369.237Variance1.076N of Items.0145. Khảo sát tính cạnh tranh về chi phí của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Descriptive Statistics

N

CHIPHI1

CHIPHI2

CHIPHI3

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160Maximum

1

1

2Mean

5

5

5Std. Deviation3.72

3.32

3.61.904

.954

.9051606. Khảo sát về hình ảnh doanh nghiệp đối với khách hàng

Descriptive Statistics

N

HINHANH1

HINHANH2

HINHANH3

HINHANH4

Valid N (listwise)Minimum

160

160

160

160

160Maximum

1

1

1

1Mean

5

5

5

53.47

3.69

3.21

3.42Std. Deviation

.824

.777

.907

.94237. Khảo sát về sự hài lòng của khách hàng

Descriptive Statistics

N

HAILONG

Valid N (listwise)Minimum

160Maximum

3Mean

5Std. Deviation4.09.608160

HAILONG

FrequencyValidBinh thuong/khong y kien

Dong y

Hoan toan dong y

TotalPercentValid PercentCumulative

Percent2314.414.414.410062.562.576.93723.123.1100.0160100100.0PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH'S ALPHA

1. Thang đo sự thuận tiện

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7594

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Scale Variance if

Deleted

Item DeletedTHUANTIEN1

THUANTIEN2

THUANTIEN3

THUANTIEN49.87

9.98

9.82

9.88Corrected ItemTotal Correlation4.090

5.037

4.891

4.689Cronbach's Alpha

if Item Deleted.677

.554

.494

.517.631

.707

.736

.7252. Thang đo phƣơng tiện hữu hình

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8286

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Scale Variance if

Deleted

Item DeletedPHUONGTIEN1

PHUONGTIEN2

PHUONGTIEN3

PHUONGTIEN4

PHUONGTIEN5

PHUONGTIEN615.76

15.81

16.12

15.79

16.14

16.12Corrected ItemTotal Correlation10.991

10.958

10.877

11.124

10.589

9.770Cronbach's Alpha

if Item Deleted.564

.673

.604

.522

.587

.655.807

.788

.799

.816

.803

.7883. Thang đo: Sự tin cậy

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8424

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Scale Variance if

Deleted

Item Deleted

TINCAY1

TINCAY2

TINCAY3

TINCAY410.74

10.90

11.06

10.965.729

4.694

5.437

4.8094. Thang đo: Sự đồng cảm

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.752N of Items

3Corrected ItemTotal Correlation

.569

.782

.610

.752Cronbach's Alpha

if Item Deleted

.843

.750

.828

.765Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Scale Variance if

Deleted

Item Deleted

DONGCAM1

DONGCAM2

DONGCAM36.63

6.39

6.50Corrected ItemTotal Correlation2.134

2.026

2.465Cronbach's Alpha

if Item Deleted.583

.646

.518.666

.590

.7375. Thang đo: Năng lực phục vụ

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8805

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Scale Variance if

Deleted

Item Deleted

PHUCVU1

PHUCVU2

PHUCVU3

PHUCVU4

PHUCVU514.01

13.95

13.72

13.91

13.83Corrected ItemTotal Correlation10.327

8.853

9.534

10.689

9.701Cronbach's Alpha if

Item Deleted.605

.864

.777

.568

.762.879

.815

.839

.886

.8436. Thang đo: Tính cạnh tranh về giá

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items

.6403

Item-Total Statistics

Cronbach'sScale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationAlpha if Item

DeletedCHIPHI16.932.321.474.510CHIPHI27.332.248.449.545CHIPHI37.042.419.428.5727. Thang đo: Hình ảnh Ngân hàng

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items

.7284Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ (SPSS)

Tải bản đầy đủ ngay(108 tr)

×