Tải bản đầy đủ
6 Kiểm định việc lựa chọn mô hình STAR.

6 Kiểm định việc lựa chọn mô hình STAR.

Tải bản đầy đủ

61

hình DLSTAR so với mô hình ESTAR (F1|3). Cuối cùng, kiểm định F cho H0:
β1=β3=0 và H1: β1≠0 và β3≠0 có thể được dùng để kiểm định cho mô cho mô hình
DLSTAR đối xứng so với mô hình DLSTAR (F13).
Bản chất của kiểm định lựa chọn mô hình STAR là để xem mô hình STAR với
hàm chuyển tiếp lũy thừa (ESTAR) hay mô hình STAR với hàm chuyển tiếp
logistic (LSTAR) là phù hợp hơn với dữ liệu. Tuy nhiên, trong trường hợp mô hình
STAR với hàm chuyển tiếp logistic, thay vì sử dụng một hàm chuyển tiếp logistic
thông thường, luận văn này sử dụng hàm chuyển tiếp là sự kết hợp của hai hàm
logistic. Vì vậy việc kiểm định lựa chọn trong trường hợp này là lựa chọn giữa các
mô hình ESTAR, DLSTAR đối xứng và DLSTAR bất đối xứng.
Bảng 6 trình bày kết quả kiểm định để chọn một mô hình STAR thích hợp trong
số các mô hình ESTAR, DLSTAR đối xứng và DLSTAR bất đối xứng. Ta thấy có 4
trên 6 trường hợp, giả thuyết không của mô hình ESTAR so với mô hình DLSTAR
bất đối xứng không thể bị bác bỏ (xem

với d lớn hơn 1). Mặt khác, bằng chứng

cho thấy ủng hộ việc chấp nhận mô hình DLSTAR đối xứng hơn kỹ thuật mô hình
ESTAR

và mô hình DLSTAR bất đối xứng

, tuy nhiên bằng chứng chấp

nhập mô hình DLSTAR đối xứng so với ESTAR là mạnh mẽ hơn bằng chứng chấp
nhận mô hính DLSTAR đối xứng so với mô hình DLSTAR bất đối xứng. Trong khi
những bằng chứng đôi khi đan xen nhau, thì kỹ thuật mô hình DLSTAR đối xứng
và ESTAR có lẽ hơi tốt hơn DLSTAR bất đối xứng.

62

Bảng 6 : Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình STAR.
Kiểm Biến chuyển tiếpđịnh
ESTAR
(DLSTAR bất đối xứng)
DLSTAR đối xứng
(ESTAR)
DLSTAR đối xứng
(DLSTAR bất đối xứng)
Độ dài trễ là N=6,

2.42
(0.01)
2.26
(0.02)
2.44
(0.00)

1.18
(0.30)
2.04
(0.02)
1.62
(0.04)

2.01
(0.03)
1.43
(0.16)
1.76
(0.02)

1.58
(0.10)
1.21
(0.28)
1.42
(0.10)

1.40
(0.17)
1.14
(0.32)
1.29
(0.18)

1.39
(0.17)
1.29
(0.23)
1.36
(0.13)

là kiểm định F cho
so với
.
là kiểm định F cho
so với
.
là kiểm định F cho
so với
. Theo các giả thuyết không, ba thiết lập kiểm định thống kê F theo phân phối
F. Số trong ngoặc là p_value.

63

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN
Luận văn này đã áp dụng mô hình STAR, một mô hình chuỗi thời gian phi
tuyến rất thuận tiện trong nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm
phát. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với số liệu của Việt Nam từ 01/1995 đến
05/2014 đã cho thấy một vài kết luận quan trọng. Đầu tiên là trong môi trường lạm
phát ổn định thì sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát là không đáng kể, điều
này có thể được giải thích bởi chính sách ổn định giá của chính phủ, hay nói theo
lập luận của Devereux và cộng sự (2010) là do giá tiêu dùng cứng nhắc. Thứ hai,
trong môi trường lạm phát cao thì mức độ ERPT cũng gia tăng đáng kể, bằng chứng
là kết quả từ mô hình ESTAR đã cho thấy ERPT tăng lên gần 0.4 vào năm 2008 và
gần 0.3 trong năm 2011, tương ứng với lạm phát của năm 2008 và 2011 là 23.12%
và 18.68%. Tương tự, kết quả từ mô hình DLSTAR cũng cho thấy ERPT gần bằng
1 trong năm 2008 và gần 0.8 trong năm 2011. Những kết luận này này cũng phù
hợp với lập luận của Taylor (2000) là trong cơ chế lạm phát thấp và ổn định sẽ kéo
theo sự suy giảm trong mức độ truyền dẫn tỷ giá, ERPT sẽ thấp hơn trong môi
trường lạm phát ổn định so với thời kỳ lạm phát cao hơn.
Kết quả ước lượng còn cho thấy rằng sự truyền dẫn là bất cân xứng đối với mức
độ lạm phát. Vì trong môi trường lạm phát thấp và ổn định, truyền dẫn tỷ giá vào
chỉ số lạm phát là không đáng kể, nhưng trong môi trường lạm phát cao thì truyền
dẫn tăng nhanh và đạt mức hoàn toàn khi lạm phát vượt qua một giá trị ngưỡng nhất
định. Luận văn này cũng đã cung cấp thêm bằng chứng về mối quan hệ phi tuyến
giữa ERPT và lạm phát.
Tuy nhiên hạn chế của luận văn này là sử dụng chỉ số giá tiêu dùng thay vì chỉ
số giá sản xuất để tính lạm phát, vì vậy có thể chưa phản ánh đúng mức giá cả hàng
hóa sản xuất cuối cùng của nhà sản xuất. Do số liệu về chỉ số giá sản xuất chỉ được
Tổng cục thống kê tính toán trong thời gian gần đây (từ năm 2001), và số liệu theo
quý nhưng luận văn sử dụng dữ liệu theo tháng và trong thời kỳ dài từ 1995 - 2014.

64

Một hướng tiếp cận khác từ luận văn này là chúng ta có thể mở rộng bằng cách
thêm vào mô hình biến tăng trưởng sản lượng, các biến đại diện cho sự bất ổn kinh
tế vĩ mô và làm theo cách của Nogueira Jr. và Leon-Ledesma (2008, 2011) để có
thể chỉ ra nguồn gốc phi tuyến của ERPT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
[1] Bạch Thị Phương Thảo (2011). Truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào các chỉ số giá tại
Việt Nam giai đoạn 2001 – 2011.
[2] Nguyễn Thị Ngọc Trang & Lục Văn Cường. Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào
các mức giá tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. Số 7 (17) - Tháng
11-12/2012.
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH
[1] Bussière, M. (2007). “Exchange Rate Pass-Through to Trade Prices: The Role
of Nonlinearities and Asymmetries”. European Central Bank Working Paper
no. 822.
[2] Calvo, G.A., Reinhart, C.M., 2002. Fear of floating. Quarterly Journal of
Economics 117 (2), 379-408.
[3] Choudhri, E.U., Hakura, D.S., 2006. Exchange rate pass-through to domestic
prices: does the inflationary environment matter? Journal of International
Money and Finance 25 (4), 614-639.
[4] Choudhri, E.U., Faruqee, H., Hakura, D.S., 2005. Explaining the exchange rate
pass-through in different prices. Journal of International Economics 65 (2), 349374.
[5] Correa, A. & Minella, A. [2006]. “Nonlinear mechanisms of exchange rate
passthrough: a Phillips curve model with threshold for Brazil”. Working Paper
122, Central Bank of Brazil.
[6] Coughlin, C. C. & Pollard, P. S. (2004). “Size Matters: Asymmetric Exchange
Rate Pass- Through at the Industrial Level”. Federal Reserve Bank of St. Louis,
Working Paper No. 2003-029C.
[7] Devereux, M.B., Yetman, J., 2010. Price adjustment and exchange passthrough. Journal of International Money and Finance 29, 181-200.
[8] Felix P. Hüfner and Michael Schröder (2002). "Exchange Rate Pass-Through to
Consumer Prices: A European Perspective"
[9] Gil-Pareja, S. (2000). “Exchange Rates and European Countries’ Export Prices:
An Empirical Test for Asymmetries in Pricing to Market Behavior”.
Weltwirtschaftliches Archiv, 136(1), pp. 1–23.
[10] Goldberg, P.K., Knetter, M.M., 1997. Goods prices and exchange rates: what
have we learned? Journal of Economic Literature 35, 1243-1272.

[11] Knetter, M. (1994). “Is Export Price Adjustment Asymmetric? Evaluating the
Market Share and Marketing Bottlenecks Hypotheses”. Journal of
International Money and Finance, 13(1), pp. 55–70.
[12] Laflèche, T. (1996), The impact of exchange rate movements on consumer
prices, Bank of Canada Review, Winter 1996-1997, 21-32.
[13] McCarthy,J.(2000),Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to
Domestic Inflation in Some Industrialised Economies, Federal Reserve
Bankof NewYork Staff Report No.111.
[14] Menon, J. (1995), Exchange rate pass-through, Journal of Economic Surveys 9
(2), 197-231.
[15] Nogueira Jr., R. P. & Leon-Ledesma, M. (2008). “Exchange Rate PassThrough Into Inflation: The Role of Asymmetries and NonLinearities”.
Working paper, Studies in Economics 0801, Department of Economics,
University of Kent.
[16] Nogueira Jr., R. P. & Leon-Ledesma, M. (2011). “Does exchange rate passthrough respond to mesures of macroecomic instabiltity?” Journal of Applied
Economics, XIV, No. 1, pp. 167–180.
[17] Olivei, G. P. (2002). “Exchange Rates and the Prices of Manufacturing
Products Imported into the United States”. New England Economic Review,
First Quarter, pp. 3–18.
[18] Przystupa, J. & Wróbel, E. (2011). “Asymmetry of the Exchange Rate PassThrough: An Exercise on Polish Data”. Eastern European Economics, 49 (1),
pp. 30–51.
[19] Shintani, M., A., Terada-Hagiwara & Y., Tomoyoshi (2013). “Exchange Rate
Pass-Through and Inflation: A Nonlinear Time Series Analysis”. Journal of
International Money and Finance 32 (2013) 512-527.
[20] Taylor, J.B., 2000. Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms.
European Economic Review 44, 1389-1408.
[21] Teräsvirta, T., 1994. Specification, estimation, and evaluation of smooth
transition autoregressive models. Journal of the American Statistical
Association 89, 208-218.
[22] van Dijk, D., Teräsvirta, T., Franses, P., 2002. Smooth transition autoregressive
models: a survey of recent developments. Econometrics Reviews 21, 1-47.
[23] Vo Van Minh (2009). “Exchange Rate Pass-Through and Its Implications For
Inflation in Vietnam”

PHỤ LỤC
Bộ dữ liệu sử dụng để tính toán các biến trong mô hình thực nghiệm.
Thời gian
01-01-95
01-02-95
01-03-95
01-04-95
01-05-95
01-06-95
01-07-95
01-08-95
01-09-95
01-10-95
01-11-95
01-12-95
01-01-96
01-02-96
01-03-96
01-04-96
01-05-96
01-06-96
01-07-96
01-08-96
01-09-96
01-10-96
01-11-96
01-12-96
01-01-97
01-02-97
01-03-97
01-04-97
01-05-97
01-06-97
01-07-97
01-08-97
01-09-97
01-10-97
01-11-97
01-12-97
01-01-98
01-02-98

cpi
39.55439
39.98862
40.24903
40.71463
41.49284
41.93719
42.20674
42.49688
42.74839
42.94917
43.05772
43.14421
43.35176
43.4734
44.04571
44.19294
44.03089
43.89411
43.87847
43.87601
44.04873
44.25221
44.70368
45.11714
45.24608
45.11311
45.07809
44.94172
44.76687
44.9148
45.30478
45.50026
45.81416
46.09956
46.34076
46.73527
47.04038
47.11904

imp
0.866857
0.868363
0.872144
0.876168
0.877344
0.876979
0.877449
0.875106
0.875186
0.876058
0.87484
0.8742
0.859009
0.857373
0.85587
0.857183
0.857855
0.856137
0.853489
0.854332
0.850818
0.849079
0.84784
0.847334
0.811689
0.810798
0.812846
0.812815
0.811722
0.810084
0.808519
0.809417
0.80809
0.80708
0.806352
0.802257
0.769408
0.770628

neer
1.021990477
1.024592227
1.059234325
1.092197157
1.084532283
1.091542021
1.081329164
1.051596935
1.034148073
1.035959308
1.035283495
1.030220881
1.022306514
1.023006526
1.026512124
1.020591872
1.02131958
1.013298286
1.011168214
1.01819567
1.007958991
1.002429874
1.003535832
1.002415556
1.005033916
0.977329102
0.975202514
1.003601087
1.012481934
1.028977331
1.005121224
0.981689346
0.967132316
0.964800167
0.978764297
0.93732971
0.871938197
0.924500661

01-03-98
01-04-98
01-05-98
01-06-98
01-07-98
01-08-98
01-09-98
01-10-98
01-11-98
01-12-98
01-01-99
01-02-99
01-03-99
01-04-99
01-05-99
01-06-99
01-07-99
01-08-99
01-09-99
01-10-99
01-11-99
01-12-99
01-01-00
01-02-00
01-03-00
01-04-00
01-05-00
01-06-00
01-07-00
01-08-00
01-09-00
01-10-00
01-11-00
01-12-00
01-01-01
01-02-01
01-03-01
01-04-01
01-05-01
01-06-01
01-07-01
01-08-01
01-09-01

46.94785
47.81569
48.58224
48.68224
48.69023
49.37616
49.96266
50.25466
50.37655
50.70935
51.27269
51.22382
51.14611
50.94523
50.8496
50.77406
50.82345
50.73677
50.5414
50.14972
50.44575
50.62068
50.54867
50.3648
50.11593
49.85813
49.64706
49.47797
49.43103
49.56974
49.60461
49.80262
50.3538
50.34896
50.20622
49.44529
49.41188
49.24335
49.2011
49.28108
49.44754
49.5236
49.92704

0.768357
0.766953
0.765136
0.764877
0.762841
0.760427
0.75978
0.760068
0.758975
0.756045
0.741483
0.738337
0.738061
0.738607
0.73942
0.739546
0.738811
0.741214
0.742535
0.742803
0.742507
0.741356
0.732212
0.735572
0.736898
0.738226
0.738882
0.738499
0.738735
0.738889
0.739127
0.739832
0.739462
0.737465
0.711207
0.710264
0.709711
0.708095
0.706208
0.705729
0.706516
0.706138
0.704798

0.956808689
0.958902527
0.960272461
0.93545422
0.934587139
0.970185433
1.014251109
1.06232822
1.062569554
1.068553679
1.073222471
1.057770744
1.037181439
1.033568094
1.041316869
1.035367994
1.045964168
1.060157401
1.070934251
1.091297445
1.086307869
1.091988104
1.109460464
1.087320325
1.095543458
1.095591384
1.062909741
1.089365315
1.08772229
1.087968495
1.096385908
1.067738418
1.087395353
1.099799041
1.077015974
1.063972253
1.040787272
1.055276497
1.045187849
1.049930964
1.059741842
1.104988488
1.095771197

01-10-01
01-11-01
01-12-01
01-01-02
01-02-02
01-03-02
01-04-02
01-05-02
01-06-02
01-07-02
01-08-02
01-09-02
01-10-02
01-11-02
01-12-02
01-01-03
01-02-03
01-03-03
01-04-03
01-05-03
01-06-03
01-07-03
01-08-03
01-09-03
01-10-03
01-11-03
01-12-03
01-01-04
01-02-04
01-03-04
01-04-04
01-05-04
01-06-04
01-07-04
01-08-04
01-09-04
01-10-04
01-11-04
01-12-04
01-01-05
01-02-05
01-03-05
01-04-05

50.01104
50.22588
50.64237
50.95229
51.07486
50.97115
51.00886
51.21629
51.35772
51.54629
51.68772
51.93287
52.32887
52.56459
52.6683
52.90402
53.03602
53.04545
53.09259
53.08316
53.01716
53.08316
53.1303
53.31888
53.46031
53.87517
54.24288
54.6106
55.19517
55.98718
56.30775
56.85461
57.39204
57.89176
58.3349
58.69319
58.96662
59.20234
59.49463
59.90949
60.28663
60.7392
61.13521

0.702647
0.7029
0.703437
0.695912
0.695312
0.695382
0.696893
0.697397
0.699986
0.702084
0.706174
0.70756
0.707948
0.708682
0.708944
0.740812
0.744657
0.744133
0.743238
0.744678
0.744455
0.745445
0.746882
0.748843
0.751844
0.754096
0.755301
0.804007
0.810319
0.826905
0.834604
0.833582
0.8305
0.829021
0.827043
0.826974
0.826802
0.827297
0.826954
0.849275
0.85127
0.855555
0.857543

1.078438808
1.075216242
1.069161012
1.058331428
1.063942249
1.058874894
1.081918445
1.106598837
1.127746714
1.156681658
1.147502679
1.144030481
1.145485482
1.162838978
1.170092594
1.190805238
1.183145908
1.187146035
1.190391192
1.220418054
1.227097805
1.215183168
1.224669647
1.222216834
1.243424291
1.247141913
1.261884886
1.282941662
1.293495679
1.293086349
1.269886691
1.260944996
1.27364698
1.281965197
1.270564368
1.275939219
1.288982682
1.310206326
1.331238721
1.326164617
1.338290148
1.333843316
1.324882442

01-05-05
01-06-05
01-07-05
01-08-05
01-09-05
01-10-05
01-11-05
01-12-05
01-01-06
01-02-06
01-03-06
01-04-06
01-05-06
01-06-06
01-07-06
01-08-06
01-09-06
01-10-06
01-11-06
01-12-06
01-01-07
01-02-07
01-03-07
01-04-07
01-05-07
01-06-07
01-07-07
01-08-07
01-09-07
01-10-07
01-11-07
01-12-07
01-01-08
01-02-08
01-03-08
01-04-08
01-05-08
01-06-08
01-07-08
01-08-08
01-09-08
01-10-08
01-11-08

61.44635
61.74807
62.19121
62.53064
63.24722
63.81294
64.24665
64.6898
65.22723
65.43466
65.50066
65.64209
66.00981
66.29266
66.72638
67.11295
67.56553
68.05582
68.67811
68.93268
69.44183
69.77183
69.97926
70.32812
70.79955
71.38412
72.2327
72.81727
73.42071
74.39185
75.52329
77.60701
79.2476
80.82218
83.58476
85.38563
88.59136
90.49595
91.76881
93.48482
93.90911
94.2674
93.76768

0.857171
0.858593
0.856524
0.856615
0.85712
0.859067
0.858094
0.858984
0.879345
0.880624
0.88019
0.881925
0.879646
0.880503
0.884947
0.88474
0.883101
0.883162
0.884267
0.884247
0.929114
0.931423
0.931582
0.932465
0.933072
0.935908
0.937959
0.938987
0.946662
0.954214
0.958721
0.961416
1.034126
1.054003
1.06509
1.063381
1.069798
1.10163
1.107716
1.103319
1.096552
1.080543
1.063093

1.327221711
1.307953467
1.295411215
1.3058705
1.304966708
1.292941707
1.287492106
1.292366604
1.313559484
1.30215239
1.309232647
1.322718398
1.350797649
1.335744069
1.342717875
1.350181421
1.350136268
1.35028527
1.371305742
1.376114502
1.370753116
1.378502765
1.377802643
1.400482584
1.393792333
1.397989303
1.411238407
1.415906354
1.426202604
1.439657101
1.45585886
1.457253488
1.459242443
1.47542858
1.498158376
1.515783869
1.512867516
1.547098122
1.58021697
1.517562005
1.50941513
1.488643824
1.494359787

01-12-08
01-01-09
01-02-09
01-03-09
01-04-09
01-05-09
01-06-09
01-07-09
01-08-09
01-09-09
01-10-09
01-11-09
01-12-09
01-01-10
01-02-10
01-03-10
01-04-10
01-05-10
01-06-10
01-07-10
01-08-10
01-09-10
01-10-10
01-11-10
01-12-10
01-01-11
01-02-11
01-03-11
01-04-11
01-05-11
01-06-11
01-07-11
01-08-11
01-09-11
01-10-11
01-11-11
01-12-11
01-01-12
01-02-12
01-03-12
01-04-12
01-05-12
01-06-12

92.97567
93.03225
92.84367
92.96625
93.2491
93.51311
94.11654
94.89911
95.46483
96.18141
97.05827
97.7277
98.93457
100
100.726
101.7254
101.8197
102.0083
102.4609
102.8474
103.4226
104.7709
106.3832
108.4103
110.4563
111.9649
113.0681
115.7835
119.6493
122.2798
124.0524
125.9099
127.4184
128.2387
129.2193
129.7002
130.3602
131.0956
131.567
132.1328
132.2836
132.5948
132.8493

1.04607
0.996408
0.993329
0.98024
0.965143
0.968092
0.96892
0.963059
0.9645
0.963745
0.967299
0.969453
0.969275
1
1.000029
1.005411
1.012105
1.017092
1.014206
1.011057
1.016281
1.024187
1.031828
1.038159
1.044501
1.126978
1.135856
1.144535
1.150821
1.143759
1.140526
1.137923
1.139792
1.138606
1.13253
1.127949
1.123152
1.11206
1.113816
1.114822
1.11308
1.108303
1.105551

1.536583371
1.545349036
1.537036462
1.5468137
1.531147394
1.570358349
1.578211158
1.589527149
1.603634931
1.627887429
1.646459817
1.668200902
1.703772819
1.732606566
1.710383275
1.771522548
1.769087895
1.774994348
1.752710138
1.775509089
1.824938254
1.866255039
1.884812118
1.84613512
1.836722434
1.849394291
1.921384229
2.015854118
2.03200281
2.033602196
2.039392514
2.074853592
2.066510479
2.04217865
2.043799437
2.038834274
2.038041152
2.01576824
2.045038665
2.035077617
2.025539727
2.019162759
2.013228394