Tải bản đầy đủ
6 Mạch đã hoàn thành

6 Mạch đã hoàn thành

Tải bản đầy đủ

Hình 3.3 Hình mặt trước của mạch

41

Hình 3.4 Hình mặt sau của mạch

42

3.7. Code điều khiển cho PIC 16F877A
#include <16F877A.H>
#device ADC=10
#FUSES NOWDT
//No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT
//No brownout reset
#FUSES NOLVP
//No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18)
used FOR I/O
#use delay(crystal=12MHz)
#define RC PIN_C2
#define SW2 PIN_A2
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_D0,rcv=PIN_D1,bits=8,stream=PORT1)
#define BT1_PIN PIN_A1
#define BT2_PIN PIN_A2
#define BT3_PIN PIN_A3
#define LED1 PIN_C3
#define LED2 PIN_C4
#define LED3 PIN_C5
INT16 adc;
VOID quet_phim ()
{
IF(input(BT1_PIN)==0) //neu nut1 bam duoc bam
{
output_high (LED1);
output_low (LED2);
DELAY_MS(100);
output_LOW (LED1);
}
else IF (input(BT2_PIN)==0) //neu nut2 bam duoc bam
{
output_high (LED2);
output_low (LED1);
DELAY_MS(100);
output_low (LED2);
}
else IF (input(BT1_PIN)==1 & input(BT2_PIN)==1) //neu nut1,2 KHONG bam
43

{
output_low (LED1);
output_low (LED2);
DELAY_MS(100);
}
}
#int_TIMER0
VOID ngat_ngoai()
{
quet_phim();
}
VOID quet_phim2()
{
IF(input(BT3_PIN)==0)
{
output_high (LED3);
}
ELSE IF(input(BT3_PIN)==1)
{
output_low (LED3);
}
}
#int_TIMER1
void Ngat_TIMER1(void)
{
quet_phim2();
}
void main()
{
SET_TRIS_A( 0xFF );
SET_TRIS_C( 0x00 );
setup_adc_ports (AN0);
setup_adc (ADC_CLOCK_INTERNAL);
44

set_adc_channel (0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_0 (RTCC_DIV_2|RTCC_EXT_L_TO_H);
set_timer0(81);
set_timer1(81);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(GLOBAL);
WHILE (true)
{
adc = read_adc ();
IF (adc > 1000) adc = 1000;
output_high (RC);
delay_ms (1);
delay_us (adc);
output_low (RC);
delay_us (1000 - adc) ;
delay_ms (18);
}
}

45

KẾT LUẬN
Trong quá trình thực hiện đồ án do cũng gặp nhiều khó khăn thực tế phát sinh
khi thiết kế chế tạo mạch nên mạch của chúng em đạt độ chính xác chưa cao.
Trong suốt quá trình làm đồ án chúng em đã rèn luyện được khả năng làm việc theo
nhóm, đồng quen dần với cách làm việc độc lập, biết cách tổ chức công việc và sắp
xếp thời gian một cách hợp lý, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho chuyên ngành của
mình.
Đó là những kết quả to lớn mà chúng em thu nhận được sau khi nghiên cứu và
thực hiện xong đề tài này. Mong rằng đề tài này sẽ được các bạn sinh viên khoá sau
tiếp tục thực hiện những yêu cầu trên và khắc phục được những hạn chế của đề tài này,
để tạo ra một sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội.
Cuối cùng một lần nữa chúng em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy:
Khổng Văn Nguyên và thầy cô trong khoa, các bạn đã giúp chúng em hoàn thành đồ
án này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện:
Trần Hồng Kiên

46

TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://www.diendientu.com/gioi-thieu-vi-dieu-khien-pic16f877a
Giáo_trình_Điện_tử_cơ_bản/Các_linh_kiện_điện_tử_cơ_bản
http://www.dientuvietnam.net/tính-toán-giá-trị-linh-kiện-trong-mạch
Giáo trình hệ thống chiếu sang tín hiệu trên ô tô
Hệ thống liếc động đèn pha trên ô tô
http://www.denthongminh.com/tag/den-pha-thong-minh/
http://www.denthongminh.com/cong-nghe-den-pha-thong-minh-moi-cua-opel/

47