Tải bản đầy đủ
Hình 3.1 Classes Diagram

Hình 3.1 Classes Diagram

Tải bản đầy đủ

74

3.2.3. Luồng xử lý hệ thống

Hình 3.2. Quy trình làm việc của hệ thống

75

Chương 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG
4.1. Xây dựng hệ thống
Hệ thống được xây dựng dựa trên framework Codeigniter, nhằm kế thừa
và sử dụng giao diện của famework một cách nhanh chóng nhất. Với mô hình
3 lớp MVC tác giả đã xây dựng hệ thống gợi ý du lịch thành công.
Giải thuật CBR được cài đặt vào hệ thống với các hàm tính tổng, hàm sắp
xếp, các hàm tính độ tương tự, các hàm gợi ý và các hàm test kết quả.
4.2. Kết quả thực hiện
Hệ thống gợi ý du lịch dùng giải thuật CBR đã đưa ra được các gợi ý có
tính kế thừa gần nhất với người sử dụng và có chất lượng gợi ý tốt, có thể đáp
ứng được khi mở rộng hệ thống.
Hệ thống hiện nay với 50 địa điểm du lịch, 200 khách sạn và 150 điểm
đến với nhiều dịch vụ khác nhau để nhằm gợi ý cho khách hàng gần nhất với
mong muốn của người dùng.
Trên cơ sở đánh giá của 105 người dùng, tỷ lệ kết quả gợi ý đúng với
mong muốn người dùng là 90%.

76

Một số giao diện của hệ thống:

Hình 4.1. Các gợi ý ban đầu cho khách lựa chọn

Hình 4.2. Khi đã hoàn thành các gợi ý

77

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG
1. Kết luận
Luận văn đã xây dựng được hệ thống tư vấn đáp ứng được yêu cầu của
bài toán đặt ra, giúp người dùng dễ dàng nhận được những gợi ý gần nhất cho
lựa chọn du lịch của mình. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:


- Cập nhật khách sạn; điểm đến và khu vui chơi- Tìm kiếm Khách sạn; điểm đến và khu vui chơi- Gợi ý du lịch: Gợi ý địa điểm; Gợi ý khách sạn; Gợi ý điểm đến

2. Hướng mở rộng
Mặc dù hệ thống đã đưa ra các gợi ý, nhưng để đạt được hiệu quả cao
hơn, cần phải phát triển hệ thống theo đúng kiến trúc “cổng thông tin”, trong
đó dữ liệu được lấy từ nguồn của các công ty du lịch khác nhau được kiểm
chứng, khách hàng sẽ đánh giá được mức độ phù hợp của các gợi ý do hệ
thống đưa ra. Trên cơ sở đó mới đánh giá được độ chính xác của phương
pháp.
Ngoài ra cần xây dựng hệ thống dựa trên nền các thiết bị di động để tiện
cho việc truy cập của khách du lịch, cũng như lấy ý kiến về sự phù hợp của hệ
tư vấn hiện tại.

78

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].

Aalap Kohojkar, Yang Liu, Zhan Shi, Recommender Systems, 2008.

[2].

Adriano Venturini, Bora Arslan, Francesco Ricci, Nader Mirzadeh,
Detailed Descriptions of CBR Methodologies, ICT-irst, 2002.

[3].

Langer, Arthur M, Analysis and Design of Information Systems, 2008

[4].

Quang Nhat Nguyen and Francesco Ricci, Conversational Case-based
Recommendations Exploiting a Structured Case Model, 9th European
Conference, ECCBR 2008, Trier, Germany, September 1-4, 2008.
Proceedings.

[5].

ThS. Nguyễn Đức Hoa Cương; PGS. TS Nguyễn Xuân Hoài; TS.
Nguyễn Thị Hiền; TS. Nguyễn Đỗ Văn; TS. Ban Hà Bằng, Đề tài nghiên
cứu khoa học “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lập kế hoạch du lịch tích
hợp với cổng thông tin du lịch Việt Nam”, ĐH Hà Nội, 2015.

[6].

Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB
ĐHQG, 2002

[7].

Lê Văn Phùng, Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng
cấu trúc, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2011.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Họ và tên: Nguyễn Đình Giới
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1988

Nơi sinh: Bắc Ninh

Địa chỉ liên lạc: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội
Quá trình đào tạo:
+ 2010 – 2013: Liên thông Đại học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
+ 2014 – nay: Học cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Quá trình công tác: 2011 – nay: Nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm
Trung ương.

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỆU KIỆN BẢO VỆ
Họ và tên tác giả luận văn: Nguyễn Đình Giới
Đề tài luận văn: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lập kế hoạch du lịch dựa
trên hệ gợi ý
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60 48 01 01
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiền
Đã đủ điều kiện bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

HỌC VIÊN

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Đình Giới

CHỦ NHIỆM KHOA (BỘ MÔN)

CÁN BỘ KIỂM TRA

QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH