Tải bản đầy đủ
Bảng 23. Lớp CBR

Bảng 23. Lớp CBR

Tải bản đầy đủ

71

user_profile_simility(u1, u2)

Độ tượng tự User Profile

reward_scoring(r)

Cho điểm Reward

arrray_distance(arr1, arr2)

Độ tượng tự giữa 2 mảng đặc tính

overlap(x, y)

Hàm overlap

quick_sort(out arr_sim_obj, left, right)

Sắp xếp bằng quick sort

72

3.2.2. Sơ đồ liên kết lớp

73

Hình 3.1 Classes Diagram

74

3.2.3. Luồng xử lý hệ thống

Hình 3.2. Quy trình làm việc của hệ thống