Tải bản đầy đủ
Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Tải bản đầy đủ

Thi gian lm vic ti xớ nghip
Tờn n v

Sgi lm vic bỡnh
quõn (gi/ngy)

S ngy lm
vic/thỏng

Sgilmvic
thc t BQ

Khi vn
phũng

8

22

176

Cỏc i xõy
lp

8

26

208

T bo v
( chia ca)

8

30

240

Nng sut lao ng bỡnh quõn
Giỏtr
snxut

n v

Nm 2006

nm2007

Laong
bỡnh quõn

Ngi

626

712

ng

104.233.226

123.876.405

NSLBQ

Bng phõn tỏn lao ng ca xớ nghip
n v
Trs XN

i 1
i 2

a im

- Số 2 - Bạch Đằng - Hạ Lý - HB - HP

SL
34

- CT Xởng SC vũ khí X38 tại Xã Hoà Phát huyện Hoà Vang TP Đà Nẵng. 63
- CT dự án D471-D472 tại tỉnh Quảng Ninh. - CT 400 chỗ Lữ Đoàn 147 107
tại tỉnh Quảng Ninh.
- CT Ngân hàng Công Thơng Thanh Hoá tại TP Thanh Hoá.

115

i 3

- CT Ngân hàng Công Thơng Vĩnh Long tại tỉnh Vĩnh Long

i 4

- CT Bể bơi Việt Trì tại Phờng Thọ Sơn -TP Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ.

i 5

- CT Kho vũ khí K6 Bình Định tại tỉnh Bình Định .- CT Kho vũ khí Đắc Nông tại tỉnh Đăk Nông.

117

-CT Nhà N16 , N17 Trung tâm 75 tại tỉnh Hà Tây.

108

i 6
i 7

97

- CT nhà xe mở rộng đoàn K3 tại tỉnh Hà Tây.
- CT Hội trờng Vùng I -Hải Quân tại vùng I-Thuỷ Nguyên -Hải Phòng

71

Mt s im mnh v hn ch ca xớ nghip
im mnh :
-

Xớ nghip cú i ng cỏn b cụng nhõn viờn giu kinh nghim

trong cụng tỏc xõy dng n v vng mnh cng nh trỡnh
chuyờn mụn.
Xớ nghip cú mt b mỏy t chc hp lý, gn nh, c cu
qun lý linh hot
- Xớ nghip luụn nhn c s quan tõm ch o nhit tỡnh ca
Tng cụng ty.
-

C s vt cht m bo cho hot ng sn xut kinh doanh.-

- Gn 40 hot ng trong lnh vc xõy dng nờn uy tớn v nng
lc ca n v ó c khng nh
-

Xớ nghip chim th phn trờn c nc.............

Mt s im mnh v hn ch ca xớ nghip


Hn ch:

- Tin vn thiu, mc vay ngõn hng cũn hn ch.
- Cụng tỏc bo m an ton lao ng cha cao .
- Mc lng ca ngi lao ng cha cao.
- Vn phõn cụng cụng vic cũn nhiu cũn chng chộo.
- Cht lng u vo cha cao .......

ChngIII: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu
qu s dng lao ng
1. Phng hng sn xut kinh doanh trong nm ti:

- Gía trị sản xuất

: 98,4 tỷ

- Doanh thu đạt

:85,7 tỷ

- Nộp ngân sách đạt

:6,14 tỷ

- Thu công nợ thờng xuyên

:94,9 tỷ

- Thu nhập bình quân đạt

:2,04 triệu.

- Lực lợng lao động

:714 ngời

Trong đó + Lao động hợp đồng là : 568 ngời
+ Lao động biên chế là : 146 ngời