Tải bản đầy đủ
SSRS đối với End Users

SSRS đối với End Users

Tải bản đầy đủ

5

 Report Designer: Công cụ này cần thiết cho việc xây dựng các báo cáo
nâng cao. Mặc dù Report builder là một công cụ tạo báo cáo t ốt, nh ưng
Report Designer được tạo ra để giải quyết các báo cáo với mức độ chuyên
sâu hơn.

II. Chức năng
SSRS có nhiều chức năng có thể giải quyết các yêu cầu báo cáo ph ức t ạp
trong doanh nghiệp.
Về mặt tạo báo cáo, SSRS là một công cụ báo cáo với đầy đ ủ các tính
năng. Báo cáo có thể được tạo ra đối với bất kỳ nguồn dữ liệu nào như OLE DB
hoặc ODBC. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng l ấy d ữ li ệu t ừ SQL Server,
Oracle, Analysis Services, Access, hoặc Essbase và nhiều c ơ s ở dữ li ệu khác. D ữ
liệu này có thể được thể hiện dưới nhiều cách khác nhau. Microsoft lấy phản hồi
từ SSRS 2005 và nâng cấp lên trong phiên bản 2008 với Chart và Gauge, m ột
bảng điều khiển Tablix mới, là sự kết hợp của các bảng và Matrix trong các
phiên bản trước. Thêm vào đó là các định dạng trình bày m ới, cung c ấp m ột tr ải
nghiệm hoàn toàn mới, vượt ra khỏi giới hạn của các bản báo cáo tr ước đó. Các
cải tiến khác bao gồm thể hiện dữ liêu dưới dạng file Word, Excel và tích h ợp
trực tiếp với SharePoint.

6

Dưới đây là một số tính năng của SSRS:
 Truy xuất dữ liệu từ OLE DB và ODBC
 Thể hiện dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các bảng, biểu mẫu,
và biểu đồ
 Trích xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng, bao gồm: HTML, PDF, XML,

CSV, TIF, Word, Excel
Tổng hợp và tóm tắt dữ liệu
Thêm điều hướng trong báo cáo
Tạo các báo cáo và lưu chúng trên Server
Tạo các tùy chỉnh bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng khi xử lý báo cáo
Nhúng đồ họa, hình ảnh và các nội dung mở rộng
Tích hợp với SharePoint
Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) đơn giản
Cho phép người dùng lưu trữ và quản lý các báo cáo v ới các tùy ch ỉnh

được xây dựng dựa trên SSRS Report Builder 2.0
 Truy cập báo cáo từ URL
Một tính năng khác của SSRS là nó cung cấp các tiện ích m ở r ộng. B ởi vì
không có cách nào để các nhà phát triển SSRS có th ể dự đoán m ọi nhu c ầu trong
việc giải quyết các vấn đề báo cáo trong doanh nghiệp, nên họ đã tạo ra các ti ện
ích mở rộng cho SSRS. Điều đó cho phép các lập trình viên có thể sử dụng SSRS
theo nhiều cách khác nhau, từ các báo cáo nhúng tới các gi ải pháp tùy ch ỉnh báo
cáo

7

III. SSRS trong chu kỳ phát triển báo cáo
Để hiểu về cách mà SSRS có thể được sử dụng và triển khai, bạn chỉ cần
xem vòng đời phát triển của báo cáo và xem những tính năng nào đ ược s ử d ụng
trong mỗi giai đoạn
Một ứng dụng báo cáo điển hình đi qua 3 giai đoạn: T ạo ra, qu ản lý, phân
phối. SSRS cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để làm việc với một ứng dụng
báo cáo trong cả 3 giai đoạn

1. Tạo báo cáo
Trong giai đoạn này, người tạo báo cáo định nghĩa bố cục báo cáo và
nguồn dữ liệu. SSRS duy trì tất cả các tính năng của SSRS 2005 và thêm m ột
số tính năng mới. SSRS vẫn duy trì Report Designer như m ột công c ụ chính
để phát triển các báo cáo trong bản 2008. Report Builder 1.0 cũng là m ột công
cụ dùng để phát triển các báo cáo từ các mẫu có sẵn. Các m ẫu báo cáo là các
mô hình siêu dữ liệu, mô tả cấu trúc vật lý và cách bố trí cơ s ở d ữ li ệu SQL
Server. Sự thay đổi lớn nhất của SSRS cũng như các công cụ để tạo báo cáo
là bổ sung thêm Report Builder 2.0

8

Report Designer
Report Designer là một công cụ viết báo cáo với đầy đủ các tính năng v ới
mục tiêu phát triển, cung cấp khả năng thiết kế mở rộng và có th ể x ử lý v ới
nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Report Designer có thể làm việc với t ất c ả
các báo cáo được tạo từ SSRS, bao gồm các báo cáo đ ược t ạo t ừ Report
Builder. Trình tạo Report Designer kết hợp các tính năng sau:
 Import Access Reports: Một tính năng cho phép người thiết kế nhập
các báo cáo từ Microsoft Access. Trong một số trường hợp phức
tạp, nó có thể không thành công hoặc hoàn tất một báo cáo Access.
Nguyên tắc chung là SSRS sẽ chuyển đổi khoảng 80% các báo cáo
Access hiện có.
 IntelliSense for Expression Editing: Hỗ trợ người dùng với cú pháp
của hàm được sử dụng trong biểu thức và chỉ ra các l ỗi cú pháp
trong biểu thức bằng cách gạch chân chúng với các dòng màu đỏ.
 Multidimensional Expressions (MDX) và Data Mining Expression
(DMX) Query Designer: Cung cấp giao diện kéo thả để viết các truy
vấn MDX và DMX
 Relational Query Designer: Cung cấp giao diện kéo thả để viết các
truy vấn SQL
 Report Wizard: Cung cấp các bước để tạo một báo cáo