Tải bản đầy đủ
KHÓA ........ - NHIỆM KỲ 200........ – 201........

KHÓA ........ - NHIỆM KỲ 200........ – 201........

Tải bản đầy đủ

l. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, nghiên cứu, nắm tình hình hoạt động
của công đoàn. Góp ý kiến tham gia quyết đònh những công việc thuộc trách nhiệm của
tập thể BCH.
2. Nắm vững Nghò quyết của CĐCS, Công đoàn Giáo dục Tỉnh để tuyên truyền,
phổ biến và vận dụng thực hiện ở đơn vò mình công tác.
3. Phản ánh kòp thời nguyện vọng và những vấn đề mà CB-GV-CNV quan tâm,
phát hiện những nhân tố mới, đề xuất với BCH những sáng kiến, phương pháp và biện
pháp đổi mới hoạt động công đoàn.
Hàng tháng có báo cáo gửi về Ban chấp hành Công đoàn cơ sở V/v thực hiện
nhiệm vụ được phân công
4. Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở hưởng phụ cấp trách nhiệm, được thăm hỏi khi
ốm đau, tai nạn ...
ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN
CHẤP HÀNH.
1. Nguyên tắc hoạt động:
a. Ban chấp hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách, biểu quyết và quyết đònh theo nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa
số, cá nhân phải phục tùng tổ chức, cấp dưới phải phục tùng cấp trên; Nghò quyết của
BCH được thông qua theo đa số và phải thi hành nghiêm chỉnh.
b. Trong hội nghò BCH các ủy viên có quyền phát biểu ý kiến của mình nêu ra
đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến của mình; trong trường hợp có ý kiến khác nhau ủy
viên BCH có quyền được trình bày ý kiến, quan điểm của mình bằng văn bản để BCH
xem xét. Trong khi xem xét thì cá nhân phải thực hiện nghiêm túc Nghò quyết đã đề ra.
c. Khi có vấn đề mới nảy sinh, những vướng mắc, khó khăn trong khi thực hiện
nhiệm vụ, các ủy viên BCH phải kòp thời phản ánh với BCH . không làm trái với Nghò
quyết của BCH ...
2. Lề lối làm việc :
a. BCH có chương trình kế hoạch hoạt động cả năm học, từng tháng.
b. Chế độ hội họp :
Ban chấp hành họp đònh ít nhất 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết.
c. Ban chấp hành có trách nhiệm chuẩn bò nội dung của hội nghò BCH, gửi trước
những nội dung quan trọng cho các ủy viên BCH để nghiên cứu và tham gia ý kiến.
d. Sau khi BCH ban hành Nghò quyết, các thành viên có liên quan chỉ đạo xây
dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức truyền đạt đến các tổ đoàn.
ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH CĐ CƠ SỞ :
- Chòu trách nhiệm trước BCH về việc thực hiện nghò quyết Đại hội CĐCS . Thay
mặt Ban chấp hành làm việc với CĐGD tỉnh và các tổ chức đoàn thể có liên quan.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Công đoàn cơ sở.
- Chủ trì hội nghò BCH ,ký các nghò quyết, các văn bản của Ban chấp hành .
- Quyết đònh những vấn đề đột xuất mà BCHï đã có chủ trương hoặc thực hiện
các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và báo cáo lại với Ban chấp hành trong kỳ
họp gần nhất.
- Chòu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, là chủ tài khoản của
CĐCS.
ĐIỀU 6 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH CĐ CƠ SỞ :
- Chòu trách nhiệm trước BCH, Chủ tòch về lónh vực được phân công phụ trách.
- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghò quyết của BCH
trong lónh vực được phân công.
- Nghiên cứu đề xuất với Ban chấp hành các chủ trương, biện pháp, tổ chức hoạt
động công đoàn.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động : nữ công, UBKT, các phong trào thi đua và các
cuộc vận động cũng như các hoạt động xã hội của ngành và xây dựng tổ chức công
đoàn vững mạnh.
- Thay mặt Chủ tòch khi được ủy quyền. Ký các văn bản thuộc trách nhiệm được
phân công.
ĐIỀU 7 : TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH .
1 Nghiên cứu, tham gia giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của Ban .
2. Cùng với Ban chấp hành chuẩn bò các nội dung hội nghò của Ban chấp hành.
Trên đây là quy chế hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở khóa ……….nhiệm kỳ
200….-201…. đã được hội nghò lần …. BCH Công đoàn cơ sở thông qua và có hiệu lực từ
ngày ký. Khi cần thay đổi bổ sung phải được ít nhất 2/3 ủy viên BCH trở lên biểu quyết
nhất trí.
Nơi nhận:
- Các ủy viên BCH, ủy viên UBKT CĐCS
khóa …..
- CĐGD tỉnh: để báo cáo
- Trường: để biết và phối hợp
- Lưu CĐCS

TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tòch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CĐCS ……………………………………………………
--------------------Số :
/ QC – CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………. , ngày

tháng

năm 2009

QUY CHẾ PHỐI HP

GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐOÀN CƠ SỞ….................................
KHÓA ........ - NHIỆM KỲ 200........ – 201........

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TB-CĐN

Đà Lạt, ngày

tháng 3 năm 2008

THÔNG BÁO
V/v PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH KHOÁ IX - NHIỆM KỲ 2008 -2013
I- MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN:
1. Các đ/c Chủ tòch, Phó Chủ tòch phụ trách bao quát CĐGD các cấp trong toàn
tỉnh theo mảng công việc tương ứng được giao.
2. Các đ/c ủy viên Ban thường vụ phụ trách theo từng mảng công việc bao quát
trong toàn ngành.
3. Các đ/c ủy viên Ban chấp hành phụ trách đòa bàn nơi mình công tác và phụ
trách một số đơn vò theo ngành học, cấp học của mình.
4. Các đ/c cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành sẽ phụ trách thêm một số
hoạt động do Công đoàn ngành tổ chức.
II- PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO:
1. Đ/c Nguyễn Văn Thức - Chủ tòch Công đoàn Ngành: Phụ trách chung, trực
tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, phối hợp và việc thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở các công đoàn cơ sở. Thay mặt Thường trực chỉ đạo công tác văn hóa, tư
tưởng, công tác chế độ chính sách. Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của văn phòng
thường trực CĐN theo chế độ Thủ trưởng. Thay mặt BTV kiểm tra - chỉ đạo hoạt động
các công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo
công đoàn giáo dục thuộc các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương.
2. Đ/c Nguyễn Thò Minh - Phó chủ tòch đoàn Ngành: Kiêm trưởng ban nữ công.
phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành chỉ đạo phong trào Hai giỏi, công tác thi
đua và khen thưởng, xây dựng CĐCS vững mạnh, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Thay
mặt Thường trực chỉ đạo công tác UBKT và Ban Thanh tra nhân dân. Thay mặt BTV
kiểm tra - chỉ đạo hoạt động các công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn
lao động cấp huyện chỉ đạo công đoàn giáo dục thò xã Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm.
Di Linh.
3. Đ/c Trần Xuân n - Ủy viên Ban Thường vụ: Thay mặt BTV kiểm tra - chỉ
đạo hoạt động các công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp
huyện chỉ đạo công đoàn giáo dục các huyện Cát Tiên, Đ Tẻh, Đạ Huoai.
4. Đ/c Đào Kim Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ: Phụ trách công tác tư tưởng,
văn hóa, thể dục thể thao, tham quan học tập . Trực tiếp chỉ đạo hoạt động công đoàn
giáo dục các cấp trên đòa bàn thành phố Đà Lạt. Thay mặt BTV kiểm tra và chỉ đạo
hoạt động công đoàn giáo dục khối giáo dục chuyên nghiệp và ngoài công lập.

5. Đ/c Nguyễn Vónh Phúc - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: Trực tiếp phụ trách
công tác UBKT Công đoàn Ngành và Ban Thanh tra nhân dân và giải quyết đơn thư
khiếu nại của đoàn viên - lao động. Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền và
công đoàn cùng cấp . Thay mặt BTV kiểm tra - chỉ đạo hoạt động các công đoàn cơ sở
trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công đoàn giáo dục
các huyện Đơn Dương, Đức Trọng.
6. Đ/c Nguyễn Thu Ngà- Ủy viên Ban chấp hành: Phụ trách việc thực hiện tài
chính các công đoàn cơ sở, theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách, thống kê –
tổng hợp – báo cáo tháng.
7. Đ/c Ôn Hải Điệp - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ
sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp thành phố chỉ đạo công đoàn
giáo dục trên đòa bàn thành phố Đà Lạt. Phụ trách phong trào văn nghệ, thể thao,…
8. Đ/c Đinh Tuyết - Ủy viên Ban chấp hành: Phối hợp chỉ đạo hoạt động công
tác chuyên môn.
9. Đ/c Phùng Thò Hoài Phương- Ủy viên Ban chấp hành: Phối hợp chỉ đạo hoạt
động về công tác chuyên môn.
10 . Đ/c Cil Duin- Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở
trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công đoàn giáo dục
trên đòa bàn huyện Lạc Dương.
11. Đ/c Nguyễn Thò Mộng Trinh- Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động
công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo
công đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Đam Rông.
12. Đ/c Đào Thò Xuân Hương- Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công
đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Đơn Dương.
13. Đ/c Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp thò xã chỉ đạo công đoàn
giáo dục trên đòa bàn Thò xã Bảo Lộc.
14. Đ/c Vương Thò Huyền - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công
đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Di Linh.
15. Đ/c Nguyễn Thò Đằng - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công
đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Đa Huoai.
16. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công
đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Cát Tiên.

17. Đ/c Trần Hùng - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ
sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công đoàn giáo
dục trên đòa bàn huyện Lâm Hà.
18. Đ/c Hoàng Thò Hồng Thuý - Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động
công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo
công đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Đức Trọng.
19. Đ/c Lâm Mã Quốc Dũng- Ủy viên Ban chấp hành: Chỉ đạo hoạt động công
đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp với Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ đạo công
đoàn giáo dục trên đòa bàn huyện Bảo Lâm.
III- TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CẤP HUYỆN VÀ CĐCS
TRỰC THUỘC:
1. Những thông tin, báo cáo đònh kỳ với Công đoàn ngành cần sao gửi các đ/c
ủy viên BCH phụ trách trên đòa bàn biết.
2. Các kỳ họp sơ kết. tổng kết hoặc các sinh hoạt chuyên đề cần thông báo và
mời đại diện BCH trên đòa bàn dự để nắm tình hình hoạt động của công đoàn trên đòa
bàn được phân công.
3. Các ủy viên BCH phụ trách đòa bàn công tác được dự các kỳ họp đònh kỳ của
BCH công đoàn trên đòa bàn. Các đ/c Chủ tòch công đoàn giáo dục các cấp trên đòa bàn
có trách nhiệm duy trì chế độ báo cáo đònh kỳ và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

Nơi gửi :
- Các UV BCH CĐGD tỉnh
khóaVIIl : để thực hiện.
- CĐGD các cấp : để thực hiện.
- LĐLĐ tỉnh : để báo cáo.
- Sở GD&ĐT : để phối hợp.
- LĐLĐ huyện : để phối hợp
- Lưu VPCĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tòch

Nguyễn Văn Thức

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ..........................
KHÓA .......... - NHIỆM KỲ 200…….... – 201....

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT công đoàn do Điều lệ
Công đoàn Việt Nam quy đònh.
- Căn cứ quy chế hoạt động của UBKT Công đoàn giáo dụctỉnh Lâm Đồng.

- Căn cứ đề nghò của UBKT công đoàn cơ sở …………………………………………………….
Ban chấp hành CĐCS ………………. khóa …. quyết đònh quy Chế hoạt động của
UBKT CĐCS…………………… khóa ………. nhiệm kỳ 200…. – 201 ….. như sau :
Chương I :

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều l: UBKT CĐCS ……………..do Ban chấp hành (BCH) CĐCS………………. bầu
ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy đònh của Điều lệ Công
đoàn Việt Nam, hướng dẫn chỉ đạo UBKT CĐGD tỉnh Lâm Đồng, thực hiện các
nghò quyết của BCH CĐCS về công tác kiểm tra.
Điều 2: Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ nhiệm UBKT :
Chủ nhiệm UBKT là người đứng đầu UBKT có trách nhiệm và quyền hạn:
1. Chòu trách nhiệm trước BCH, UBKT về mọi hoạt động của UBKT, thay
mặt UBKT tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành kiểm tra các hoạt động của
UBKTCĐCS .
2. Chuẩn bò nội dung, triệu tập, chủ trì hội nghò UBKT và các hoạt
động, đề xuất chương trình hoạt động kiểm tra với BCH .
3. Phân công việc cho các thành viên UBKT.
4. Ký các văn bản của UBKT và những văn bản được BCHCĐCS ủy
quyền.
Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của các ủy viên UBKT.
1. Có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các hoạt động
của UBKT theo sự phân công . Được mời dự các kỳ họp của BCH và tham gia ý
kiến mà nội dung hội nghò BCH đề ra (trừ biểu quyết) . Được cung cấp tài liệu,
chế độ công tác phí nhằm tạo điều kiện để UBKT thực hiện kế hoạch kiểm tra.
2. Ủy viên Ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công của UBKT
công đoàn cơ sở .
Chương II:
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA UBKT.
Điều 5: Ủy ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

1. Trong các kỳ họp UBKT, mỗi thành viên UBKT thực hiện quyền dân
chủ để thảo luận và quyết đònh công việc thuộc thẩm quyền của UBKT.
2. Quyết đònh của UBKT thực hiện theo nguyên tắc đa số, ý kiến của thiểu
số được ghi nhặn và bảo lưu, nhưng khi thực hiện phải theo nghò quyết đã thông
qua.
3. Hội nghò của UBKT chỉ có gía trò khi có ít nhất 2/3 số thành viên UBKT
có mặt; các kết luận, nghò quyết của UBKT phải được trên 50% số thành viên có
mặt tán thành.
Điều 6: Chế độ làm việc .
UBKT xây dựng kế hoạch hoạt động, sơ kết. tổng kết như sau:
1. UBKT xáy dựng kế hoạch hoạt động năm học và học kỳ.
2. Sơ kết, tổng kết hoạt động UBKT, đánh giá xếp loại UBKT CĐCS. Thảo
luận và quyết đònh các vấn đề của UBKT, kiến nghò đề xuất với BCH về những
vấn đề có quan hệ đến nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của UBKT .
3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho UBKT CĐCS
Điều 7: Mối quan hệ làm việc cúa UBKT.
1. UBKT chòu sự chỉ đạo của BCH CĐCS, trực tiếp là BCH về những nội
dung thuộc nhiệm vụ của UBKT.
2.UBKT CĐCS chòu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của
UBKT CĐGD tỉnh Lâm Đồng.
3. Quan hệ giữa UBKT với công đoàn cấp dưới:
a- Công đoàn cùng cấp chòu sự kiểm tra của UBKT CĐCS theo nội dung
quy đònh của Điều lệ công đoàn.
b- Công đoàn CS có trách nhiệm phải thực hiện các kết luận kiểm tra của
UBKT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo với BCH xem
xét giải quyết .
c - UBKT Công đoàn cơ sở chòu sự kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin
báo cáo với UBKT của CĐGD tỉnh.
5. UBKT CĐGD tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với LĐLĐ cấp huyện hướng
dẫn BCH, UBKT công đoàn giáo dục cấp huyện những nội dung thuộc nhiệm vụ
của UBKT theo chức năng ngành nghề.
Điều 8 : Chế độ báo cáo :
1. Trong kỳ họp thường kỳ của BCH . UBKT báo cáo kết quả hoạt động,
đề xuất kế hoạch công tác và những kiến nghò với BCH.

2. Các báo cáo và văn bản có nội dung hướng dẫn chỉ đạo do UBKT soạn
thảo, phát hành, được gửi đến Chủ tòch , Phó chủ tòch vâ các ủy viên UBKT.
Kết luận kiểm tra đồng cấp được thông báo tại kỳ họp gần nhất của UBKT
và cuộc họp của BCH.
3. UBKT phải báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của UBKT
CĐGD Tỉnh.
4. Các văn bản dự thảo nội dung kỳ họp UBKT được gửi đến các thành
viên UBKT trước kỳ họp ít nhất 2 ngày.
Chương III:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9: UBKT và CĐCS có trách nhiệm thi hành quy chế này .
Điều l0: Quy chế này có hiệu lực kể ngày ký . Việc sửa đổi, bổ sung quy
chế do BCH CĐCS quyết đònh.

NƠI NHẬN:

- UBKT CĐGD Tỉnh.
- BCH CĐCS khóa …
- Các UV UBKT CĐCS khóa ….
(để thực hiện)
- Lưu CĐCS

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH