Tải bản đầy đủ
Phay và doa lỗ 60

Phay và doa lỗ 60

Tải bản đầy đủ

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chế độ cắt cuả dao Φ59.

+ để xem biên dạng chạy dao 2d hay 3d ta kích biểu tượng sau:

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 51

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Trên phần mềm vericut chi tiết sau gia công có hình dạng sau:

- Doa Φ60.
Vào mill=>pecking(deep) như hình.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 52

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn dao, chế độ cắt của nguyên công doa Ф60.
+ Chế độ cắt của nguyên công.

+ Để xem biên dạng chạy dao 2d hay 3d ta kích biểu tượng sau:

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 53

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Trên phần mềm vericut chi tiết sau gia công ta được.

4. Khoan 2 lỗ Φ 10
+ Vào mill=>pecking(deep) như hình.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 54

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn dao,chế độ cắt của nguyên công khoan Ф10.

+Chọn bề mặt gia công.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 55

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn chế độ cắt cho nguyên công trên.

+ Để xem biên dạng chạy dao 2d hay 3d ta kích biểu tượng sau:

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 56

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Trên phần mềm vericut chi tiết sau gia công ta được.

5.Khoan 4 lỗ Φ 10.5
+ Vào mill=>pecking(deep) như hình.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 57

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn dao,chế độ cắt của nguyên công khoan Ф10.5

+ Chọn bề mặt gia công.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 58

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn chế độ cắt cho nguyên công trên.

+ Để xem biên dạng chạy dao 2d hay 3d ta kích biểu tượng sau:

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 59

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Trên phần mềm vericut chi tiết sau gia công ta được.

6.Vát mép lỗ Φ 65*5*45.
+ vào mill->chemfer.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 60

Đồ Án Công Nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Bùi Trung Kiên

+ Chọn bề mặt gia công.

+ Chọn chế độ cắt cho nguyên công trên.

SVTH: Đỗ Tấn Đức

Trang 61