Tải bản đầy đủ
Trong phương pháp này, điện áp cần lượng tử hóa được so sánh đồng thời với các mức điện áp chuẩn, sai khác nhau một bước lượng tử q. Kết quả so sánh xuất hiện đồng thời ở đầu ra các bộ so sánh tương tự và chúng được chuyển thành số nhị phân N bit ở cửa ra

Trong phương pháp này, điện áp cần lượng tử hóa được so sánh đồng thời với các mức điện áp chuẩn, sai khác nhau một bước lượng tử q. Kết quả so sánh xuất hiện đồng thời ở đầu ra các bộ so sánh tương tự và chúng được chuyển thành số nhị phân N bit ở cửa ra

Tải bản đầy đủ