Tải bản đầy đủ
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tải bản đầy đủ

Tit 2
1. N np ngi hc:
- Ngi ngay ngn 2 tay khoanh trc ngc t lờn bn mt nhỡn lờn bng,
khụng ựa nghch núi chuyn trong gi hc.
- Gi tay phỏt biu bng tay trỏi.
2. Lm quen vi cỏc ký hiu hc tp:
Ngi khoanh tay gi trt t, mt nhỡn lờn bng lng nghe thy ging bi.
Ly que tớnh - t chộo thc ct que tớnh.
Ly sỏch, v - t chộo thc l ct sỏch v.
Ly bng con chộo thc ct bng con.
3. Hiu lnh gi bng = tay trỏi).
- Thc 1 gi bng
- Thc 2 quay bng
- Thc 3, 4 t bng v c
4. Quy nh sỏch v, dựng HT.
- SGK, v vit, hp dựng Toỏn + Ting Vit.
- dựng HT: Bng con, thc, hp bỳt, bỳt mu,...
* Hc sinh ụn, tp mt s bi hỏt mỳa.
5. Cng c dn dũ
- HS nhc li mt s quy nh va hc.
- GV: Trc khi i hc cỏc em phi chi u túc gn gng, ra mt, chõn tay
sch s, i dộp, mc qun ỏo sch p
_______________________________________________
TON
TIT 1 : TIT HC U TIấN
A. MC TIấU:
- To khụng khớ vui v trong lp
- HS t gii thiu v mỡnh.
- Bc u lm quen vi SGK, dựng hc toỏn, cỏc hot ng hc tp
trong gi hc toỏn.
B. DNG
- GV: Giỏo ỏn. SGK. B dựng hc toỏn.
- HS: SGK: b dựng hc toỏn.
C. CC HOT NG DY HC.
Hot ng dy
Hot ng hc
I. n nh t chc 1)
- Hỏt u gi
II. Kim tra bi c 2)
- Kim tra s s
- Kim tra s chun b dựng hc tp
III. Bi mi 30)
ca HS
1. HD s dng sỏch toỏn 1.
- HD m sỏch toỏn1 gii thiu ngn
- HS Ly sỏch toỏn 1 xem ngoi bỡa
gn
- V sỏch toỏn 1 sau tit hc cú 1 phiu - HS theo dừi nghe cỏch hng dn ca
thng cú phn BT phn thc hnh
HS.

Hot ng dy

Hot ng hc
- Thc hnh m sỏch. gp sỏch nờu
cỏch gi gỡn sỏch, m sỏch nh nhng.
khụng vit bn ra sỏch khụng lm qun
2. HD HS: lm quen vi 1 s hot
mộp sỏch
ng, hc tp toỏn lp 1. - Lp 1
- Quan sỏt bi. tit hc u tiờn).
thng cú nhng hot ng no? S
- Tho lun theo nhúm 2.
dng nhng dựng no trong tit hc - i din tr li cõu hi: trong tit hc
toỏn?
toỏn lp 1. Thy giỏo thng phi
gii thiu, phi gii thớch HS hc tp
vi cỏc dựng nh: que tớnh cỏc hỡnh
cỏc s, cỏc du. Thc k cú khi hc
3. GV gii thiu:
toỏn theo nhúm cú khi hc cỏ nhõn.
- Cho hs nhng yờu cu khi hc toỏn
- Sau khi hc toỏn 1 phi bit c s.
So sỏnh hai s v nờu c cỏc vớ d.
- Bit lm tớnh cng, tớnh tr
- Bit nhỡn hỡnh v nờu c bi toỏn
ri nờu phộp tớnh gii bi toỏn. Bit gii
cỏc bi toỏn.
*Nhc nh
- Bit o di, xem lch, ng h.
- Mun hc toỏn gii cỏc em phi i
hc u. Hc bi v lm bi y
chu khú suy ngh tỡm tũi.
4. Gii thiu b dựng hc toỏn
- HS ly b dựng lng nghe ý kin
ca HS.
- Gii thiu cho HS bit dựng
- Thc hnh bo qun tt sỏch v
thng dựng lm gỡ?
dựng hc tp.
GV: Ct dựng vo ỳng ch quy
nh, nờu cỏch bo qun hp dựng
hc toỏn.
IV. Cng c, Dn dũ 2)
- Ngi ngay ngn nghe thy giỏo giảng
? Trong gi hc cỏc em cn phi lm
bài .
gỡ?
___________________________________________________________
TP VIT
TIT 1: Tễ CC NẫT C BN
I. MC TIấU:
- Tụ c cỏc nột c bn theo v Tp vit 1, tp mt .
- Hs khỏ , gii cú th vit c cỏc nột c bn .
- Bit ngi vit, cm bỳt... ỳng quy nh
- Cú ý thc vit cn thn v sch p
II. DNG DY HC:
- Bng ph vit sn cỏc mu c bn

- V tp vit 1
III. CC HOT NG DY HC:
Hot ng dy
1. Kim tra bi c:
- Kim tra v tp tp vit v dựng
cho mụn hc
- Nờu nhn xột sau kim tra
2. Dy bi mi:
1- Gii thiu bi
2- Dy cỏc nột c bn
a. Hng dn HS quan sỏt v nhn
xột:
- Treo bng ch mu
- Cho HS c cỏc nột trờn bng ph
- GV nhn xột v s lng v kiu nột
- 1 s HS c tờn cỏc nột
- GV vit mu tng nột v nờu quy
trỡnh vit

+ Cỏch vit nột cong:
- Nột cong phi
- Nột cong trỏi
Nột cong kớn
- Tụ ch trờn khụng
- Lu ý: Vit nột cong kớn khụng nhc
bỳt,
. a bỳt ngc chiu,khụng xoay t
giy.
- Hng dn HS cỏch tụ ch trong v
- GV theo dừi, chnh sa
+ Cỏch vit nột múc
- Nột múc xuụi
- Nột múc ngc
-Nột múc hai u
- GV hng dn, chnh sa
+ Cỏch vit nột khuyt
- Nột khuyt trờ

Hot ng hc

- HS lm theo yờu cu

HS quan sỏt ch mu
- HS theo dừi
- Vit nột cong trờn bng con
- HS theo dừi
- HS theo dừi
- HS theo dừi, tụ ch trờn khụng v tp
vit trờn bng con
- HS chỳ ý nghe
- HS thc hin nh vi nột cong
- HS cha li trong v

Hot ng dy
- Nột khuyt di
- GV theo dừi, chnh sa
b. Hng dn Hc sinh vit vo v
HS tp tụ trong v theo hng dn ca
GV
- - Kim tra cỏch cm bỳt, t th ngi
- Theo dừi giỳp HS yu
4- Chm, cha bi:
- GV chm 1 s bi ti lp
- Nờu v cha li sai ph bin
- Thu v cũn li v nh chm
5. Cng c - dn dũ
- Nhn xột v khen ngi nhng HS
vit ỳng .v p
- Luyn vit tip

Hot ng hc

_______________________________________________________
Ngy son:/05/09/2016
Ngy ging: T4/07/09/2016
TON
TIT 2: NHIU HN - T HN
A,MC TIấU:
- HS: bit so sỏnh s lng ca 2 nhúm vt
- Bit s dng cỏc t nhiu hn ớt hn thỡ so sỏnh cỏc nhúm vt.
B. DNG DY HC:
- GV: sgk tranh v 1s dựng: cc, thỡa, bỳt, thc
- HS: Sgk, V ụ ly, b dựng hc toỏn
C.PHNG PHP DY HC:
-Trc quan, dm thoi, thc hnh,
D CC HOT NG DY HC
Hot ng dy
Hot ng hc
I. n nh t chc 2)
- Hỏt u gi
II. Kim tra bi c 2)
- KT s bo qun sỏch v. dựng ca
III. Bi mi. 30)
HS
1. So sỏnh s cc v thỡa t lờn bn
- 6 cc v 5 thỡa
- HS lờn t vo mi s cc 1thỡa
? Cũn cc no cha cú thỡa ?
- Ch vo cc khụng cú thỡa
- Ta núi: s cc nhiu hn s thỡa, s
- Cũn 1 cc khụng cú thỡa.
thỡa ớt hn s cc.
- 1 s HS nhc li s cc nhiu hn s

Hot ng dy

Hot ng hc
thỡa.
- Nhc li: s thỡa ớt hn s cc
1 s HS nhc li c 2 cõu: s cc nhiu
hn s thỡa, s thỡa ớt hn s cc.

2. Gii thiu cỏch so sỏnh trong
sgk.vt 2 nhúm:
- Ta ni 1 vi 1.
- Cho HS thc hnh

* Kt lun: nhúm no b tha ra thỡ
nhúm ú cú s lng nhiu hn, nhúm
kia cú s lng ớt hn.
3. Trũ chi: 5) nhiu hn ớt hn.
- GV a 2 nhúm i tng cú s
lng khỏc nhau. 3 viờn phn. 2 thc
k, 2 m, 1cp, 5 bỳt, 4 v.
IV. Cng c - Dn dũ 2).
- Lm bi trong v BT
- Thc hnh núi sau khi ni 1 vi 1.

- M sgk - quan sỏt
- Nờu tờn cỏc nhúm i tng: cc v
thỡa.
- Chai v nỳt chai. Th v c rt
- Thc hnh ni 1vi 1.
VD: Cú s chai ớt hn s nỳt chai
Vi s bn gỏi.
- S hc sinh vi s quyn sỏch
- Thc hnh so sỏnh: s bn trai vi s
bn gỏi.
- S hc sinh vi s quyn sỏch
- S lng: 3 viờn phn. 2 thc k
- 2 m, 1 cp
- 5 bỳt, 4 v.

- Thi ua nờu nhanh xem nhúm no cú
s lng nhiu hn, nhúm no cú s
lng ớt hn.

________________________________________________________
TNXH
TIT 1: C TH CHNG TA
A. MC TIấU:
- Nhn ra 3 phn chớnh ca c th:u, mỡnh, chõn tay v mt s b phn bờn
ngoi
- Nh túc, tai, mt, mi, ming, lng, bng.
B. DNG DY HC
- Cỏc hỡnh trong bi 1 SGK
C. PHNG PHP DY HC:
- Trc quan, m thoi, tho lun, thc hnh...
D. CC HOT NG DY HC:

Hot ng dy
I. n nh t chc: 1)
- Hỏt
- Nhc nh hc sinh
II. Kim tra bi c: 2)
- Kiờm tra s chun b ca hc sinh cho
mụn hc.
III. Bi mi: 1)
Gii thiu bi, ghi tờn bi
* Hot ng1: 10)
- quan sỏt tranh gi ỳng cỏc b phn
bờn ngoi ca c th.
- yờu cu tho lun nhúm hai
Yờu cu trỡnh by giỏo viờn ch v nờu
tờn cỏc b phõn bờn ngoi ca c th
* Hot ng 2: 14)
- Nờu mc tiờu

- Yờu cu tho lun nhúm 4
- Yờu cu trỡnh by
- Yờu cu HS biu din li cỏc hot
ng

? C th chỳng ta cú my?
? Vỡ sao chỳng ta cn tớch cc vn
ng?
* Hot ng 3: 5)
Nờu mc tiờu: gõy hng thỳ rốn luyn
thõn th
- HD HS hc bi hỏt
Lm mu tng ng tỏc
- GV hụ cho HS t tp

Hot ng hc

- C th chỳng ta
- nhc li
- Quan sỏt tranh t4)
- Tho lun nhúm 2 ch v núi tờn cỏc
b phõn bờn ngoi ca c th trang 4
- i din nhúm trỡnh by
i din mt s nhúm lờn ch v nờu
lp nhn xột.
- Quan sỏt tranh t6)
- HS nghe: quan sỏt mt s hot ng
ca mt s b phõn ca c th v nhn
bit c 3 b phn chớnh ca c th
ngi.
- Nhúm 4 quan sỏt v núi xem cỏc bn
trong tng tranh ang lm gỡ?
- 3 hc sinh nờu:
- Nga c, cỳi u quay u, ụm eo ca
bn
- i din 3 nhúm lờn biu din cỏc
hot ng ca u, mỡnh chõn tay nh
cỏc bn trong hỡnh.
NX bỡnh chn
- C th chỳng ta gm 3 phn chớnh,
u mỡnh chõn v tay
- Giỳp ta khe mnh, nhanh nhn hn.
- Tp th dc
- Hc bi hỏt tng cõu theo giỏo viờn
Cỳi mói mi lng
Vit mói mi tay
Th dc th ny
L ht mt mi
-Tp theo li hụ ca giỏo viờn va hỏt
va tp.

Hot ng dy
IV.Cng c dn dũ: 2)
Chi trũ chi, thi k nhanh tờn cỏc b
phn biờn ngoi ca c th ngi vn
ng thng xuyờn th dc cho c th
kho mnh.
- Nhn xột tit hc, nhc nh HS thc
hin tt theo bi hc.

Hot ng hc

________________________________________________________
HC VN
TIT 1: CC NẫT CH C BN
A. MC TIấU:
- HS nhn bit c cỏc nột c bn, tờn gi cỏc nột c bn: Nột ngang, thng ng
nột xiờn xiờn trỏi, xiờn phi), nột múc ngc, nột múc xuụi, nột múc hai u, nột
cong h phi, nột cong h trỏi, nột cong kớn, nột khuyt trờn, nột khuyt di.
- Bit tụ cỏc nột c bn theo ỳng quy trỡnh, khụng tụ chm ra ngoi
- Rốn cho HS tớnh cn thn nn nút khi vit bi.
B. DNG DY HC:
- Bng con, sỏch v, dựng hc tp.
C. CC HOT NG DY HC
1. n nh t chc: 1)
Hỏt
2. Bi c: 2 )
- Kim tra sỏch v - dựng hc tp
3 Bi mi: 30)
a. Gii thiu bi:
- Bi vit hụm nay chỳng ta s lm quen vi mt s nột vit c bn.
b, Nhn bit cỏc nột c bn
* GV treo bng mu:
- Nột ngang -) nm trờn ng k ngang kộo di 1 n v ch
- Nột s thng ) cao 1 n v
- Nột xiờn trỏi ) cao 1 n v
- Nột xiờn phi ) cao 1 n v
- Nột múc ngc
) cao 1 n v : Bt u t dũng k ngang 3 kộo gn n dũng
k ngang 1 thỡ ln cong nột bỳt lờn trờn chm n dũng k 2 thỡ dng li.
- Nột múc xuụi: ) t bỳt t dũng k 2 ln sang bờn phi chm dũng k 3 ri
kộo thng xung chm dũng k 1 thỡ dng li .
- Nột múc 2 u ) cao 1 n v ch. L s phi hp cỏch vit nột múc phi v
nột múc trỏi.
- Nột cong h phi C ) cao 1 n v ch
- Nột cong h trỏi ) cao 1 n v ch
- Nột cong kớn O ) cao 1 n v ch

- Nột khuyt trờn
) cao 2,5 n v ch, im t bỳt t dũng k 2 a nột bỳt
sang bờn phi ln cong lờn sỏt dũng k ngang 6 ri kộo thng xung dũng k 1 thỡ
dng li.
- Nột khuyt di
) cao 2,5 n v ch, im t bỳt dũng k 3 kộo ln
xung qua 5 ụ li thỡ ln sang trỏi a tip nột bỳt sang pha v phớa trờn chm n
dũng 2 thỡ dng li.
* Hc sinh tp gi tờn cỏc nột c bn
- Hc sinh c theo CN nhúm lp c T
* Hỏt chuyn tit:
Tit 2
1. Tụ cỏc nột c bn trong v tp vit:
- GV hng dn hc sinh t th ngi vit: ngi ngay ngn, lng thng u hi cỳi,
mt cỏc v t 25 30 cm, v t thng trờn bn, tay phi cm bỳt vit bng 3 ngún
tay, ngún tr t phớa trờn, ngún cỏi gi bờn trỏi, phớa bờn phi ta vo t u ca
ngún tay gia, tay trỏi gi v.
- Yờu cu hc sinh tụ tng dũng trong v tp vit
- Gv theo dừi un nt t th ngi, cỏch cm bỳt.
2. Chm cha bi :
- Chm im 4 - 5 v
- Nhn xột, tuyờn dng bi vit ca hs
3. Cng c - dn dũ:
- Tng bn i v kim tra bi vit ca bn.
- V nh hc thuc tờn gi cỏc nột c bn.
- Nhn xột tit hc.
________________________________________________________________
TON TNG CNG
ễN TP
A. MC TIấU:
- HS: bit so sỏnh s lng ca 2 nhúm vt.
- Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc.
B. DNG:
- GV: sgk tranh v 1s dựng: cc, thỡa, bỳt, thc
- HS: Sgk, V ụ ly, b dựng hc toỏn
C. HOT NG DY HC
Hot ng dy
Hot ng hc
I. Bi mi. 30)
1. So sỏnh s cc v thỡa t lờn bn - HS lờn t vo mi s cc 1thỡa
- 6 cc v 5 thỡa
- Ch vo cc khụng cú thỡa
? Cũn cc no cha cú thỡa ?
- Cũn 1 cc khụng cú thỡa.
- Ta núi: s cc nhiu hn s thỡa, s
- 1 s HS nhc li s cc nhiu hn s
thỡa ớt hn s cc.
thỡa.

Hot ng dy

2. Gii thiu cỏch so sỏnh trong
sgk.vt 2 nhúm:
- Ta ni 1 vi 1.

- Cho HS thc hnh

II. Cng c - Dn dũ 2).
- Lm bi trong v BT

Hot ng hc
- Nhc li: s thỡa ớt hn s cc
1 s HS nhc li c 2 cõu: s cc nhiu
hn s thỡa, s thỡa ớt hn s cc.
- M sgk - quan sỏt
- Nờu tờn cỏc nhúm i tng: cc v
thỡa.
- Chai v nỳt chai. Th v c rt
- Thc hnh ni 1vi 1.
VD: Cú s chai ớt hn s nỳt chai
Vi s bn gỏi.
- S hc sinh vi s quyn sỏch
- Thc hnh so sỏnh: s bn trai vi s
bn gỏi.
- S hc sinh vi s quyn sỏch
- S lng: 3 viờn phn. 2 thc k
- 2 m, 1 cp
- 5 bỳt, 4 v.

____________________________________________________
TING VIT TNG CNG
ễN LUYN: CC NẫT C BN
A . MC TIấU:
- Giỳp hc sinh ụn tp v cng c li cỏc nột c bn ó hc.
- Rốn luyn cho hc sinh c thụng, vit tho cỏc nột c bn.
- Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc.
B. DNG DY HC:
- GV: giỏo ỏn
- HS: SGK, v vit
C. HOT NG DY HC:
Hot ng dy
Hot ng hc
1. n nh t chc:
- Cho hc sinh hỏt.
- Hc sinh hỏt.
- Kim tra s s.
2. Kim tra bi c: 2.
- Kim tra dựng mụn hc.
-HS dựng lờn bn.
- Giỏo viờn nhn xột.
3. Bi mi: 29.
a. Gii thiu bi: 2

Hot ng dy
cỏc em nm c cỏch c v vit
cỏc nột c bn. Gi hc hụm nay thy cựng
cỏc em
- GV ghi u bi lờn bng.
b. Bi ging. 27
*Hot ng 1: Quan sỏt nhn xột. 13)
+ Thy ó dy cỏc em nhng nột c bn
no?
- Giỏo viờn ghi bng
- Giỏo viờn cho hc sinh c nhng nột c
bn trờn.
- Giỏo viờn ch th t v khụng th t cho
hc sinh c.
- Giỏo viờn cho hc sinh thi c nhanh, ỳng
chớnh xỏc.
*Hot ng 2: Luyn vit 14)
* Vit bng con:
- Giỏo viờn hng dn hc sinh vit v vit
mu.
- Cho hc sinh vit vo bng con.

- GV quan sỏt, nhn xột v sa sai cho hc
sinh.
*Vit vo v.
- Cho hc sinh vit vo v tp vit ụ li.
+ Nột múc xuụi cao 2 dũng li gm 1 nột
múc.
+ Nột múc ngc cao 2 dũng li gm 1 nột
múc.
+ Nột cong h phi v h trỏi cao 2 dũng li.
+ Nột khuyt trờn, nột khuyt di cao 5
dũng li.
+ Nột tht cao 5 dũng li.
- Giỏo viờn quan sỏt, nhc nh hc sinh vit
cho p.
- Giỏo viờn thu bi chm v nhn xột, ỏnh
giỏ sa li sai cho hs.

Hot ng hc

-1, 2 hc sinh nhc li u bi.
- Hc sinh nờu.
- Cỏ nhõn, nhúm, dóy, lp.

- Hc sinh thi c.

- Hc sinh vit bng con.

- HS nhn xột.
- Hc sinh vit v ụ ly
- 1, 2 hc sinh nhc li ni dung
bi.

Hot ng dy
Hot ng hc
4. Cng c - dn dũ: 2
- Cho hc sinh nhc li ni dung bi.
- V nh luyn vit bi cho p.
- Nhn xột tit hc.
_________________________________________________
M THUT
TIT 1: THNG THC M THUT XEM TRANH THIU NHI VUI CHI

I. Mc tiờu:
- Lm quen, tip xỳc vi tranh v ca thiu nhi.
* Hc sinh khỏ gii:
- Bc u cm nhn c v p ca tng bc tranh.
II. Chun b:
*Giỏo viờn:
- Tranh thiu nhi v cnh vui chi
*Hc sinh:
- Su tm tranh v ca thiu nhi cú ni dung vui chi.
III. Hot ng dy hc:
Hot ng ca giỏo viờn
n định : (2 phút)
Bài dạy: - Giới thiệu bài.
- Ghi tên bài.
1. Giới thiệu tranh về đề tài có nội
dung vui chơi :(5 - 7phút)
- Treo tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui
chơi,giới thiệu tranh:
Đây là loại tranh vẽ về các hoạt động
vui chơi của thiếu nhi ở trờng,ở nhà và
các nơi khác.Chủ đề vui chơi rất
rộng,các em có thể chọn một trong rất
nhiều các hoạt động vui chơi mà mình
thích để vẽ trành tranh.
? Các em trờng chơi những trò chơi gì?
Giáo viên nhận xét : Có nhiều trò
chơi với nhiều hoạt động khác nhau nh: Nhảy dây, chơi bi,chơi chuyền...Vào
những ngày hè có những trò chơi nh :
Thả diều...Đề tài vui chơi rất rộng
,phong phú và hấp dẫn ngời vẽ.Nhiều
bạn say mê đề tài này và vẽ đợc tranh
đẹp.
2. Hớng dẫn học sinh xem tranh:(13
-15phút)
- Yêu cầu h/s quan sát tranh trong vở
tập vẽ 1, hai bức tranh Đua thuyền;
Bể bơi ngày hè.
G/v đặt câu hỏi:
? Em quan sát bức tranh vẽ những gì?

Hot ng ca hc sinh

-H/s quan sát

- H/s trả lời

- H/s quan sát
H/s trả lời
+ Đua thuyền : Vẽ cảnh đua thuyền
+ Bể bơi ngày hè : Vẽ cảnh bể bơi
ngày hè