Tải bản đầy đủ
KHÁI NIỆM BÀI TOÁN

KHÁI NIỆM BÀI TOÁN

Tải bản đầy đủ

1. KHÁI NIỆM BÀI TOÁN
Ví dụ 2: Cho dãy A gồm N số nguyên a1,a2,..,aN.Cần
sắp xếp dãy A trở thành dãy không giảm.
Input: Dãy A gồm N số nguyên a1,a2,..,aN
Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không
giảm

1. KHÁI NIỆM BÀI TOÁN
Ví dụ 3: kiểm tra tính nguyên tố của một số
nguyên dương N
Input: Số nguyên dương N
Output: N là số nguyên tố hoặc N không là số
nguyên tố

Bài toán được cấu tạo bởi hai thành phần:
Input: các thông tin đã có
Output: các thông tin cần tìm từ Input

2. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN

Thuật toán để giải một bài toán là dãy hữu hạn các
thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao
cho sau khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ Input
của bài toán, ta nhận được Output cần tìm

TÌM THUẬT TOÁN GIẢI
BÀI TOÁN TÌM MAX
Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên
Xác định bài toán
Input: số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,
a2, ….,aN
Output: giá trị lớn nhất (Max) của dãy số
Ý tưởng bài toán
- Khởi tạo giá trị Max = a1
- Lần lượt với i từ 2 đến N, so sánh giá trị số hạng ai với giá trị
Max, nếu ai > Max thì Max nhận giá trị mới là ai