Tải bản đầy đủ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Bộ môn khai thác lộ thiên
.....................................................................................................................................

33
SV: Hứa Văn Sâm

Lớp: Khai thác B-K57

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Bộ môn khai thác lộ thiên
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
34
SV: Hứa Văn Sâm

Lớp: Khai thác B-K57

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bộ môn khai thác lộ thiên
Hà Nội, ngày......tháng..... năm 2017

35
SV: Hứa Văn Sâm

Lớp: Khai thác B-K57