Tải bản đầy đủ
2 THÔNG SỐ THIẾT KẾ

2 THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Chọn chiều dày bản đáy hb = 300 (mm)
6.2.2 Dự kiến các lớp cấu tạo

Hình 6. – Các lớp cấu tạo bản nắp

Hình 6. – Các lớp cấu tạo bản thành

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 169 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 6. – Các lớp cấu tạo bản đáy
6.2.3 Vật liệu

6.2.3.1 Bêtông (theo TCVN 5574-2012 [1])
Chọn bêtông cấp độ bên B30 với các thông số sau:
Cường độ chịu nén tính toán Rb=17MPa
Cường độ chịu kéo tính toán Rbt=1.2MPa
Module đàn hồi của vật liệu Eb=32.5x103MPa

6.2.3.2 Cốt thép (theo TCVN 5574-2012 [1])
Sử dụng cốt thép nhóm AI (Ø<10mm) với các thông số sau:
Cường độ chịu kéo, nén tính toán Rs=Rsc=225MPa
Cường độ chịu cắt tính toán Rsw=175MPa
Module đàn hồi Es=2.1x105 MPa
Sử dụng cốt thép nhóm AIII (Ø≥10mm) với các thông số sau:
Cường độ chịu kéo, nén tính toán Rs=Rsn=365MPa
Cường độ chịu cắt tính toán Rsw=290MPa
Module đàn hồi Es=2x105 MPa

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 170 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

6.3 THIẾT LẬP MÔ HÌNH 3D BỂ NƯỚC NGẦM

Hình 6. - Mô hình bể nước ngầm trong SAP2000
6.3.1 Các trường hợp tải trọng
Tĩnh tải (trọng lượng các lớp cấu tạo)
Hoạt tải (bản nắp)
Áp lực nước
Tác dụng lên bản đáy
Tác dụng lên bản thànhÁp lực đất (xét khi bể không chứa nước)
Tác dụng lên bản thành
Phản lực đất nền tác dụng lên bản đáy

6.3.2 Các tổ hợp tải trọng

Bảng 6. - Các trường hợp tổ hợp tải trọng tác dụng lên bể nước ngầm

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 171 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Tên tổ hợp

Loại

Cấu trúc tổ hợp

Ý nghĩa

COMB1

ADD

1.0 TT + 1.0 HT

Tính bản nắp

COMB2

ADD

1.0 TT + 1.0 NUOC

Tính bản nắp, bản thành,
bản đáy

COMB3

ADD

1.0 TT + 1.0 DAT

Tính bản nắp, bản thành,
bản đáy

COMB4

ADD

1.0 TT+0.9 HT+0.9 NUOC

Tính bản nắp, bản thành,
bản đáy

COMB5

ADD

1.0 TT+ 0.9 HT+ 0.9 DAT

Tính bản nắp, bản thành,
bản đáy

BAO

ENVE

MAX (COMB1, COMB2,…,COMB5)

Tính bản nắp, bản thành,
bản đáy

6.3.3 Xác định hệ số nền ks
Bể nước ngầm nằm hoàn toàn trong lớp đất 1: Bùn sét màu xám đen, trạng thái chảy, bề dày h
= 19.9m, nằm ở độ sâu -1.5m đến -21.4m.
Khi mô hình trong SAP để giải bài toán trên nền đàn hồi cần xác định độ cứng của lò xo dựa
trên hệ số nền ks

6.3.3.1 Định nghĩa
Nếu móng có bề rộng là B, chịu áp lực tại đáy móng là q và có độ lún là ∆ thì hệ số nền k
được định nghĩa là tỉ số giữa áp lực và độ lún

k=

q


6.3.3.2 Theo công thức của Joseph E.Blowles
Trích dẫn sách Foundation Analysis and Design 5th, Joseph E.Blowles28 hướng dẫn cách xác
định hệ số nền ks

28 Trích dẫn trang 504, sách JosephE.Bowles,RE.,S.E (2006), Foundation Analysis and Design 5th
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 172 -