Tải bản đầy đủ
10 KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC THỰC TẾ CỦA BỂ NƯỚC MÁI THEO MÔ HÌNH 3D BẰNG PHẦN MỀM SAP2000V16

10 KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC THỰC TẾ CỦA BỂ NƯỚC MÁI THEO MÔ HÌNH 3D BẰNG PHẦN MỀM SAP2000V16

Tải bản đầy đủ

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

Hoạt tải

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hoạt tải sửa chữa

0.75

1.30

0.98

Bảng 5. – Bảng tải trọng tính toán bản đáy bể nước
Vật liệu

Chiều
dày
mm

γ
kN/m
3

Tải tiêu
chuẩn
kN/m2

Lớp vữa tạo dốc + chống thấm

30

18

0.54

1.3

0.70

Vữa trát

15

18

0.27

1.3

0.35

Tải
trọng
Tĩnh tải

Tổng tĩnh tải

0.81

Tải tính
toán
kN/m2

n

1.05

• Tải trọng gió
Áp lực gió đẩy phân bố trên bản thành:
Áp lực gió hút phân bố trên bản thành:

W = 0.83 ×1.057 × 0.8 × 1.2 = 0.84kN / m 2
W = 0.83 × 1.057 × 0.6 ×1.2 = 0.63kN / m 2

• Tải trọng ngang của áp lực nước
Biểu đồ áp lực có dạng tam giác tăng dần theo độ sâu
Tại đáy bể (z = 2m):

Pn = n × γ × h = 1× 10 × 2 = 20kN / m 2

5.10.2 Khai báo và tổ hợp tải trọng

Bảng 5. – Tổ hợp tải trọng tính toán lên bể nước mái
Tên tổ hợp

Loại

Cấu trúc tổ hợp

Ý nghĩa

COMB1

ADD

1.0 TT + 1.0 HT

Tính bản nắp, cột

COMB2

ADD

1.0 TT + 1.0 NUOC

Tính bản đáy, cột

COMB3

ADD

1.0 TT + 1.0 GX

Tính bản thành, cột

COMB4

ADD

1.0 TT + 1.0 GXX

Tính bản thành, cột

COMB5

ADD

1.0 TT + 1.0 GY

Tính bản thành, cột

COMB6

ADD

1.0 TT +1.0 GYY

Tính bản thành, cột

COMB7

ADD

1.0 TT + 0.9 NUOC + 0.9 GX

Tính bản thành, cột

COMB8

ADD

1.0 TT + 0.9 NUOC +0.9 GXX

Tính bản thành, cột

COMB9

ADD

1.0 TT + 0.9 NUOC + 0.9 GY

Tính bản thành, cột

COMB10

ADD

1.0 TT + 0.9 NUOC + 0.9 GYY

Tính bản thành, cột

COMBOBAO

ENVE

MAX (COMB1, COMB2,
…,COMB10)

Tính dầm đáy và dầm nắp

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 155 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

5.10.2.1 Khai báo tải trọng bể nước mái trong phần mềm

Hình 5.- Mô hình 3D bể nước mái

Hình 5.- Hệ trục địa phương phần tử sell
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 156 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Tĩnh tải bản nắp

Hình 5.- Tĩnh tải bản đáy
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 157 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Hoạt tải bản nắp

Hình 5.- Hoạt tải nước tác dụng lên bản đáy
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 158 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Hoạt tải nước tác dụng lên bản thành

Hình 5.- Gió X tác dụng lên bản thành

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 159 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Gió Y tác dụng lên bản thành
5.10.2.2 Nội lực
1. Bản nắp

Hình 5.- Moment gối theo phương dài M11(kN.m), COMBO 1

Hình 5.- Moment nhịp theo phương dài M11(kN.m), COMBO 1
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 160 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Moment gối theo phương ngắn M22(kN.m), COMBO 1

Hình 5.- Moment nhịp theo phương ngắn M22(kN.m), COMBO 1
2. Bản đáy

Hình 5.- Moment gối theo phương dài M11(kN.m), COMBO 2
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 161 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Hình 5.- Moment nhịp theo phương dài M11(kN.m), COMBO 2

Hình 5.- Moment gối theo phương ngắn M22(kN.m), COMBO 2

Hình 5.- Moment nhịp theo phương ngắn M22(kN.m), COMBO 2
GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 162 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

3. Bản thành

Hình 5.- Moment gối dưới theo phương ngắn M11(kN.m), COMBO 10

Hình 5.- Moment gối trên theo phương ngắn M11(kN.m), COMBO 10

Hình 5.- Moment nhịp theo phương ngắn M11(kN.m), COMBO 10

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 163 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

5.10.2.3 Chuyển vị
1. Bản nắp

Hình 5.- Chuyển vị bản nắp, COMBO 1
2. Bản đáy

Hình 5.- Chuyển vị bản đáy, COMBO 2

5.11 NHẬN XÉT, KẾT LUẬN
• Moment, chuyển vị bản đáy, bản nắp
Nội lực bản đáy của mô hình 3D cho giá trị khác nhiều so với sơ đồ hóa 2D

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 164 -

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

-

-

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

Mô hình 2D: Với hệ dầm trực giao ta chia bản đáy thành 4 phần và tính toán mỗi ô
bản theo sơ đồ số 9 (Sơ đồ bản kê 4 cạnh), khi đó tại các vị trí dầm trực giao sẽ xuất
hiện moment âm và gần tiến liên kết ngàm.
Mô hình 3D: xét sự làm việc thực tế của cấu (đổ toàn khối).

Hình 5.- Moment gối theo phương dài M11(kN.m), COMBO 2
Với hình ảnh bên trên cho thấy tại các vị trí dầm trực giao không xuất hiện moment âm và
xuất hiên moment dương căng thế dưới.
Khi xét sự làm việc thực tế thì hệ dầm trực giao DD3 và DD4 gác lên dầm DD1 và DD2.
Dưới sự tác động của tải trọng thì dầm DD1và DD2 chuyển vị ...từ đó dầm DD3 và DD4 cũng
chuyển vị theo. Ngoài ra, dầm DD3 và DD4 cũng chuyển vị do tải trọng tác dụng. Từ đó, với
việc xét tỉ lệ hd/hb > 3 thì xem là liên kết ngàm (2D) không còn đúng nữa, với việc đặt hệ
dầm trực giao DD3 và DD4 như mô hình trên không thể kéo moment dương lên thành
moment âm được mà có thể hạn chế được độ lớn của moment dương.
• Moment khung (Hệ dầm đáy, dầm nắp)

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH
GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG

- 165 -