Tải bản đầy đủ - 740 (trang)
5 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

5 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

Tải bản đầy đủ - 740trang

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM-THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016k(zj) hệ số kể đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao,

+ Xác định dựa vào bảng 5, TCVN 2737-1995 [3]

+ Xác định theo công thức (Phụ lục A, mục A.2.1, TCXD 229-1999):

2m tz 

k(z j ) = 1.844 ×  tj ÷

z ÷

 g

z

+ Độ cao Gradientt

g.và hệ số mt được tra theo bảng A.1,TCXD 229-1999.Bảng 3. - Độ cao Gradient-Dạng địa hìnhzgt (m)mtA2500.07B3000.09C4000.14Công trình nằm ở quận Bình Thạnh_ thành phố Hồ Chí Minh, công trình nằm bên

trong thành phố bị che chắn mạnh, có nhiều vật cản cao từ 10m trở lên nên được xếp

vào dạng địa hình C theo mục 6.5, TCVN 2737-1995[3]

2m tz 

→ k(z j ) = 1.844 ×  tj ÷

z ÷

 g

-2× 0.14 z 

= 1.844 ×  j ÷

 400 c: hệ số khí động lấy theo bảng 6 TCVN 2737-1995. Chỉ xét áp lực gió lên bề mặt

thẳng đứng của nhà, mặt đón gió (gió đẩy) c= +0.8; mặt khuất gió (gió hút) c= -0.6

n: là hệ số tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1.2Thực tế, tải trọng gió tác dụng lên bề mặt bao che của công trình (tường xây, cửa kính,…) sau

đó phân phối vào các cấu kiện chịu lực theo phương đứng và ngang. Tuy nhiên, trong mô hình

tính không có bề mặt đón gió thực sự vì vậy sinh viên tự phân phối tải gió về các cấu kiện

chịu lực chính của công trình. Một số quan điểm về cách nhập tải gió vào mô hình:Truyền tải trọng gió phân bố dọc chiều dài dầm biên.

Truyền tải trọng gió phân bố dọc chiều cao cột.

Truyền tải trọng gió tập trung vào nút khung.

Truyền tải trọng gió tập trung vào tâm hình học của sàn.Chọn phương pháp nhập thành phần tĩnh của tải gió dưới dạng lực tập trung tại tâm hình học

sàn theo 2 phương, công thức:Wj = n × Wo × k(z j ) × c × H j × L jHoặc nhập thành phần tĩnh của gió vào dầm biên công trình, công thức:GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 52 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Wj = n × Wo × k(z j ) × c × H j

Trong đó:

- n hệ số độ tin cậy của tải trọng gió (công trình tồn tại trên 50 năm chọn n=1.2)

- c hệ số khí động, lấy tổng cho mặt đón gió và mặt hút gió, c=1.4

- Hj chiều cao đón gió của tầng thứ j.

- Lj bề rộng đón gió của tầng thứ j

- H chiều cao tương đối của sàn tầng trên so với sàn tầng dưới.

 Chú ý: Công thức tính gió ở trên là tính gió cho công trình có tuổi thọ là 20 năm. Sinh

viên tính gió cho công trình có tuổi thọ là 50 năm, nên nhân thêm hệ số chuyển đổi áp lực

gió từ chu kì 20 năm sang chu kì lặp 50 năm.12Bảng 3. – Hệ số chuyển đổi áp lực gió chu kì lặp 20 năm sang chu kì lặp khác

Chu kì lặp(năm)51020304050100Hệ số chuyển0.740.8711.11.161.21.37Như vậy sinh viên nhân thêm hệ số 1.2 (chu kì lặp 50 năm) vào thành phần gió tĩnh3.5.1.2 Áp dụng tính toán

Bảng 3. – Thành phần gió tĩnh theo phương X

STTTầngH (m)Zj (m)kjHj(m)LYj (m)WXj (kN)1Tầng trệt3.50.80.3243.0525.041.32Tầng 24.55.30.5504.0525.093.13Tầng 33.68.90.6353.6025.095.74Tầng 43.612.50.6993.6025.0105.25Tầng 53.616.10.7503.6025.0113.06Tầng 63.619.70.7943.6025.0119.57Tầng 73.623.30.8323.6025.0125.38Tầng 83.626.90.8663.6025.0130.49Tầng 93.630.50.8973.6025.0135.110Tầng 103.634.10.9253.6025.0139.411Tầng 113.637.70.9523.6025.0143.312Tầng 123.641.30.9763.6025.0147.013Tầng 133.644.91.0003.6025.0150.514Tầng 143.648.51.0213.6025.0153.816Sân Thượng3.652.11.0421.8025.078.512 Theo QCVN 02-2009/BXD, Tra bảng 4.3 trang 288

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 53 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016STTTầngH (m)Zj (m)kjHj(m)LYj (m)WXj (kN)17Mai3.255.31.0603.2016.694.2Bảng 3. – Thành phần gió tĩnh theo phương Y

STTTầngH (m)Zj (m)kjHj(m)LXj (m)WYj (kN)1Tầng trệt3.50.80.3243.0541.468.42Tầng 24.55.30.5504.0541.4154.23Tầng 33.68.90.6353.6041.4158.44Tầng 43.612.50.6993.6041.4174.35Tầng 53.616.10.7503.6041.4187.16Tầng 63.619.70.7943.6041.4197.97Tầng 73.623.30.8323.6041.4207.58Tầng 83.626.90.8663.6041.4216.09Tầng 93.630.50.8973.6041.4223.710Tầng 103.634.10.9253.6041.4230.811Tầng 113.637.70.9523.6041.4237.412Tầng 123.641.30.9763.6041.4243.513Tầng 133.644.91.0003.6041.4249.314Tầng 143.648.51.0213.6041.4254.716Sân Thượng3.652.11.0421.8041.4129.917Mai3.255.31.0603.2012.872.6Bảng 3. – Nhập gió vào dầm biên

STTTầngH (m)Zj (m)kjHj(m)Wj_đẩy

(kN/m)Wj_hút

(kN/m)1Tầng trệt3.50.80.3243.050.940.712Tầng 24.55.30.5504.052.131.333Tầng 33.68.90.6353.602.191.374Tầng 43.612.50.6993.602.411.505Tầng 53.616.10.7503.602.581.616Tầng 63.619.70.7943.602.731.717Tầng 73.623.30.8323.602.861.798Tầng 83.626.90.8663.602.981.86GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 54 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20169Tầng 93.630.50.8973.603.091.9310Tầng 103.634.10.9253.603.191.9911Tầng 113.637.70.9523.603.282.0512Tầng 123.641.30.9763.603.362.1013Tầng 133.644.91.0003.603.442.1514Tầng 143.648.51.0213.603.522.2016Sân Thượng3.652.11.0421.801.791.1217Mai3.255.31.0603.203.241.013.5.2 Thành phần động của tải trọng gió

Theo mục 2.1 TCXD 229-1999, thành phần động của tải trọng gió được xác định theo các

phương tương ứng với phương tính toán thành phần tĩnh của tải gió. Trong tiêu chuẩn chỉ kể

đến thành phần gió dọc theo phương X và Y, bỏ qua gió ngang và xoắn.

Giá trị giới hạn của tần số dao động riêng f L =1.3, tra bảng 2 – TCXD 229-1999 [4] ứng với

vùng áp lực gió IIA và độ giảm loga dao động của kết cấu

có kết cấu bao che)f1 =δ = 0.3(công trình bêtông cốt thép1

1

=

= 0.637(Hz) < f L = 1.3(Hz)

T1 1.57Tần số dao động cơ bản của công trình:

→thành

phần động của tải gió phải kể đến cả tác dụng của xung vận tốc gió và lực quán tính của công

trình. Việc tính toán tuân theo chỉ dẫn 4.4 đến 4.8 TCXD 299-1999 [4]

Số dạng dao động cần được kể đến trong tính toán thành phần động của tải trọng gió là s = 3

với f1=0.648 < f2=0.66 < f3=0.705 < fL =1.3 < f4=2.42 (Hz).

Trong mỗi mode dao động đều có các thành phần dao động theo phương X (UX), Y (UY) và

xoắn quanh trục Z (RZ). Tuy nhiên các công thức tính gió hiện nay trong TCVN 2737-1995

và TCXD 229-1999 đều dựa trên bài toán phẳng (thanh console có n khối lượng tập trung), để

phù hợp với lý thuyết tính toán, trong mỗi mode dao động chỉ xét thành phần dao động chủ

yếu (chiếm tỉ lệ phần trăm lớn) của mode đó và bỏ qua 2 thành phần còn lại.

Tính thành phần động của tải gió theo phương X dựa vào mode 3 và thành phần động của tải

gió theo phương Y dựa vào mode 1.3.5.2.1 Cơ sở lí thuyết tính toán

Giá trị tính toán của thành phần động của tải gió tác dụng lên tầng thứ j của công trình ứng

với mode dao động thứ i được xác định theo công thức13:13 Tra theo Mục 4.5, công thức (4.3), TCVN 229–1999: Chỉ dẫn tính thành phần động của tải trọng gió

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 55 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Wp( ji) = M j × ξ i × ψ i × y ji

Trong đó:Mjξi: khối lượng tập trung của phần công trình thứ j.: hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i.ψi:hệ số được xác định bằng cách chia công trình thành nhiều phần, trong

phạm vi mỗi phần tải trọng gió có thể xem như không đổi.y ji:biên độ dao động tỉ đối của phần công trình thứ j ứng với dạng dao động

riêng thứ i

• Xác định Mj

Xác định từ phần mềm EtabBảng 3. – Khối lượng các tầng

TầngDiaphragmMjMáiD158.6473Sân ThượngD11056.5Tầng 14D11448.29Tầng 13D11448.29Tầng 12D11448.29Tầng 11D11448.29Tầng 10D11447.99Tầng 9D11448.29Tầng 8D11448.29Tầng 7D11448.29Tầng 6D11447.99Tầng 5D11448.29Tầng 4D11504.28Tầng 3D11448.29Tầng 2D11459.96Tầng TrệtD13409.1• Xác địnhξiGVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 56 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMHệ số động lựcξiTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016ứng với dạng dao động thứ i được xác định dựa vào Đồ thị xác định hệ sốđộng lực cho trong TCXD 229 – 1999, phụ thuộc vào thông số

độngδεivà độ giảm lôga của dao= 0.3 (Công trình bằng bê tông cốt thép).Thông sốεiεi =xác định theo công thức:γW0

940f iTrong đó:γ: hệ số tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1,2.W0

fi(N/m2): giá trị áp lực gió, đã xác định ở trên W0 = 83 kG/m2 = 830 N/m2 .: tần số dao động riêng thứ iChú thích:

Đường cong 1: Sử dụng cho công trình bêtông cốt thép và gạch đá kể cả các công trình

bằng khung thép có kết cấu bao che( δ = 0.3)Đường cong 2: Sử dụng cho các công trình tháp trụ thép, ống khói, các thiết bị dạng

cột có bệ bằng bêtông cốt thép

• Xác định

Hệ sốψi( δ = 0.15)ψiđược xác định bằng công thức:GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 57 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016

nψi =∑y

j=1

njiWFj∑y M

j=12

jijWFjTrong công thức trên,

là giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên

phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác nhau chỉ kể đến ảnh hưởng của

xung vận tốc gió, xác định theo công thức:WFj = Wjς jS jν

Trong đó:

Wj là giá trị thành phần tĩnh của tải gió tác dụng lên tầng thứ jςj: hệ số áp lực động của tải trọng gió ở độ cao z j ứng với phần tử thứ j của công

trình, tra Bảng 3 TCXD 299 – 1999 [4]Sjν: diện tích mặt đón gió ứng với phần tử thứ j của công trình: hệ số tương quan không gian áp lực động của tải trọng gió, phụ thuộc vào tham sốχ, và dạng dao động, tra theo Bảng 4, Bảng 5 TCXD 299-1999.υk = 1vớiρk≥2• Xác định thành phần động của tải trọng gióM j ξi ψ i yiSau khi xác định được đầy đủ các thông số

, , ,

, xác định được các giá trị tiêu

chuẩn thành phần động của gió tác dụng lên phần tử j ứng với dạng dao động thứ i WP(ji)

Giá trị tính toán thành phần động của gió được xác định theo công thức:Wp(tt ji) = WP( ji) .γ.β

Trong đó:γ

β: hệ số tin cậy lấy bằng 1,2

: hệ số điều chỉnh tải trọng gió theo thời gian, lấy bằng 1.GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 58 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20163.5.2.2 Kết quả tính toán

Bảng 3. – Các thông số dẫn xuất

Thông sốKý hiệuGiá trịĐơn vịGhi chú- Giá trị áp lực gióWo83kG/m2Bảng 4 (TCVN 2737:1995)- Giá trị giới hạn của tần sốfL1.3HzBảng 9 (TCVN 2737:1995)- Tham số xác định hệ số ν1χ54.5mBảng 11 (TCVN 2737:1995)- Tham số xác định hệ số ν1Xρ1X41.4mBảng 11 (TCVN 2737:1995)- Tham số xác định hệ số ν1Yρ1Y25.0mBảng 11 (TCVN 2737:1995)- Hệ số tương quan không gianν1X0.652Bảng 10 (TCVN 2737:1995)- Hệ số tương quan không gianν1Y0.696Bảng 10 (TCVN 2737:1995)Bảng 3. – Các giá trị hệ số động lực và áp lực động

Modefi (Hz)εiξiψi10.6480.05251.61380.09630.7050.05161.60610.056Bảng 3. - Giá trị thành phần động của gió theo phương X tương ứng với dạng dao

động thứ I (mode 3)

STTTầngMj (kN)ζjWFj (kN)yjiyjiWFjyji2MjWpjiX (kN)1Tầng trệt3409.100.97426.30.000.000.000.02Tầng 21459.960.74845.40.052.434.197.13Tầng 31448.290.69543.40.125.0419.5115.24Tầng 41504.280.66345.50.198.5452.8825.55Tầng 51448.290.64047.20.2712.64103.9135.16Tầng 61447.990.62248.50.3416.47166.6944.47Tầng 71448.290.60849.70.4220.85255.0454.98Tầng 81448.290.59650.70.5025.35362.0765.49Tầng 91448.290.58551.60.5829.95487.8176.010Tầng 101447.990.57652.40.6534.16615.1485.311Tầng 111448.290.56853.20.7238.44757.5194.712Tầng 121448.290.56153.80.7942.30894.10102.813Tầng 131448.290.55454.50.8546.201,042.00111.0GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 59 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-201614Tầng 141448.290.54855.10.9049.651,177.78118.015Sân Thượng1056.500.54327.80.9626.57964.2791.216Mai58.650.53833.11.0033.1058.655.3Bảng 3. - Giá trị thành phần động của gió theo phương Y tương ứng với dạng dao

động thứ I (mode 1)

STTTầngMj (kN)ζjWFj (kN)yjiyjiWFjyji2MjWpjiY (kN)1Tầng trệt3409.100.97443.50.010.350.234.32Tầng 21459.960.74875.20.053.673.4711.03Tầng 31448.290.69571.90.096.4311.5820.14Tầng 41504.280.66375.40.1511.0432.2234.15Tầng 51448.290.64078.10.2116.5264.7147.56Tầng 61447.990.62280.40.2822.22110.6462.07Tầng 71448.290.60882.30.3428.10168.8776.78Tầng 81448.290.59684.00.4134.81248.9993.19Tầng 91448.290.58585.40.5042.38356.21111.310Tầng 101447.990.57686.80.5749.40468.98127.711Tầng 111448.290.56888.00.6456.54597.45144.212Tầng 121448.290.56189.20.7263.79741.33160.613Tầng 131448.290.55490.20.7971.14900.72177.014Tầng 141448.290.54891.20.8678.581075.62193.515Sân Thượng1056.500.54346.10.9343.06923.54153.116Mai58.650.53825.51.0025.5258.659.13.5.3 Tổng hợp tải trọng lên công trình

Theo Mục 4.12 TCXD 229 - 1999 tổ hợp nội lực, chuyển vị gây ra do thành phần tĩnh và

động của tải trọng gió được xác định như sau:X = Xt +s∑ (Xd 2

I)i=1Trong đó:

X: là momen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị;GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 60 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Xt: là momen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị do thành phần tĩnh của tải

trọng gió gây ra;

Xđ: là momen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị do thành phần

động của tải trọng gió gây ra;

S: là số dao động tính toán.

Việc tổ hợp nội lực do thành phần gió động và gió tĩnh theo tiêu chuẩn được sinh viên thực

hiện ngay trong phần mềm ETABS.

Tải gió được phân phối vào công trình như sau:Thành phần tĩnh của tải gió được gán dưới dạng tải tập trung vào tâm hình học của

từng tầng

Thành phần động của tải gió được gán bằng tải tập trung vào tâm khối lượng của từng

tầngBảng 3. – Tổng hợp tải trọng gió lên công trình

Thành phần gió tĩnh

STTTầngThành phần gió độngPhương XPhương YPhương X (mode 3)Phương Y (mode 1)WXj (kN)WYj (kN)WXj (kN)WYj (kN)1Tầng trệt41.2968.380.004.302Tầng 293.10154.177.0711.043Tầng 395.68158.4515.1920.084Tầng 4105.23174.2625.4934.125Tầng 5112.96187.0535.0647.456Tầng 6119.52197.9344.4062.047Tầng 7125.27207.4554.9276.658Tầng 8130.41215.9765.4493.089Tầng 9135.08223.7075.96111.3310Tầng 10139.37230.8085.29127.7211Tầng 11143.34237.3794.66144.1812Tầng 12147.05243.51102.84160.6013Tầng 13150.53249.28111.02177.0314Tầng 14153.82254.72118.03193.4515Sân

Thượng78.47129.9491.21153.1016Mai94.1872.625.309.09Bảng 3. – Bảng tâm khối lượng, tâm hình học, tâm cứng từng tầng

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 61 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016TầngDiaphragmXCMYCMXCCMYCCMXCRYCRTầng trệtD120.67712.50420.67712.50420.72812.522Tầng 2D120.69512.50020.69412.50020.73312.524Tầng 3D120.69312.51220.69212.51120.75212.519Tầng 4D120.69312.51220.69312.51120.75512.510Tầng 5D120.69212.51220.69312.50720.73412.524Tầng 6D120.69212.51220.69312.50920.73612.524Tầng 7D120.69212.51220.69312.51020.73712.525Tầng 8D120.69212.51220.69312.51020.73912.525Tầng 9D120.69212.51020.69312.51020.74112.525Tầng 10D120.69212.51220.69312.51020.74312.525Tầng 11D120.69212.51220.69212.51120.74512.524Tầng 12D120.69212.51220.69212.51120.74712.524Tầng 13D120.69212.51020.69212.51120.74912.523Tầng 14D120.69212.51220.69212.51120.75112.521Sân thượngD120.69212.51220.69212.51120.75412.515MáiD120.69012.56920.69212.51920.70312.500XCCM; YCCM: toạ độ tâm hình học của từng tầng

XCM; YCM: tọa độ tâm khối lượng (center of mass) của từng tầng

XCR; YCR: tọa độ tâm cứng (center of rigid) của từng tầngNhận xét:

Sự chênh lệch giữa tâm khối lượng (điểm đặt lực thành phần động của gió) và tâm

cứng (tâm xoay), tâm hình học (điểm đặt lực thành phần tĩnh của gió) và tâm cứng

(tâm xoay) của từng tầng trong công trình không quá 5% (so với chiều dài công trình

theo phương tương ứng) nên có thể bỏ qua tính xoắn cho công trình.

Ngoài ra theo TCXD 229-1999 thành phần động của tải trọng gió được xác định theo

phương tương ứng với phương tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió, và theo tiêu

chuẩn Nhật Bản đối với kết cấu có tỷ số:H

54.5

=

= 1.7 < 3

BD

25 × 41.4

có thể bỏ qua gió ngang (gió tác dụng vuông góc với phương thổi) và gió xoắn.

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 62 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

Tải bản đầy đủ ngay(740 tr)

×