Tải bản đầy đủ
IV. CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHÍNH

IV. CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tải bản đầy đủ

IV. CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHÍNH
-Về hiệu quả xã hội

-Chỉ tiêu hiệu quả

+Số lao động được tạo việc

+Hiệu suất đồng vốn (HS)

làm.

+Lợi nhuận (LN)

+Mức tăng thu nhập của hộ

+Hiệu quả sử dụng đất

sản xuất, của người lao động.

+Hiệu quả lao động

+Mức độ được cộng đồng

-Chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế:

chấp nhân, phù hợp với phong

+Giá trị sản xuất tính cho 1 đơn vị diện tích (GO/S)

tục tập quán sản xuất của địa

+Giá trị gia tăng tính cho 1 đơn vị diện tích (VA/S)

phương

+Giá trị sản xuất tính cho 1 đơn vị chi phí trung gian (GO/IC)
+Giá trị gia tăng tính cho 1 đơn vị chi phí trung gian (VA/IC)
+Thu nhập hốn hợp tính cho 1 đơn vị chi phí trung gian (MI/IC)
+Lợi nhuận tính cho 1 đơn vị chi phí trung gian (LN/IC)
+VA/GO, VA/LĐ
+Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí (LN/TC)

Ch ỉ tiêu hi ệu qu ả môi tr ường

 Tỷ lệ dân số hộ dân sử dụng nước sạch
 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.
 Tỷ lêê khu đang hoạt đôêng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi có hêê thống
xử lý nước thải, rác thải.

 Đánh giá phân tích độ mùn trong đất.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG
NGHE !!!