Tải bản đầy đủ
I. Nội dung nghiên cứu

I. Nội dung nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

Trồng tr ọt

Chăn nuôi

Đánh giá về quy mô, diện tích đất sử

Nghiên cứu cơ cấu các loại giống, số

Nghiên cứu các con vật nuôi, diện tích

dụng.

cây được trồng qua các năm về diện

trang trại, diên tích đất được sử dụng

Đánh giá về sản lượng, năng suất

tích.

cho việc chăn nuôi.

Chi ều r ộng

và giá trị sản xuất

Nghiên cứu thị trường đầu vào về

Nghiên cứu thị trường đầu vào về các

các loại giống, phân bón, thuốc bảo

loại con giống,thức ăn chăn nuôi, đặc

Đánh giá về đầu tư vốn cho quá trình

vệ thực vật, đặc biệt nghiên cứu về

biệt nghiên cứu về lao động, trình độ

sản xuất

lao động, trình độ và công lao động

và số lượng lao động cho quá trình

cho quá trình sản xuất.

sản xuất.

Chi ều sâu
Đánh giá về hình thức tổ chức sản xuất: Hạn

Đánh giá cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

chế việc sản xuất phân tán nhỏ lẻ, manh mún.

thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất,

Cố gắng hình thành các vùng sản xuất hàng

chất lượng thấp sang cây trồng, vật nuôi có năng

hóa tập trung.

suất, chất lượng cao hơn.

Đánh giá về thị trường đầu ra của sản phẩm: Trước tiên phải nghiên cứu về tình hình tiêu thụ sản
phẩm. Sản phẩm sản xuất ra được phân phối ở đâu, qua các kênh nào. Nghiên cứu về giá bán của sản
phẩm trên thị trường.

Chi ều sâu

Đánh giá về hiệu quả

II. CÁC YẾU T Ố ẢNH H ƯỞNG Đ ẾN PHÁT TRI ỂN S ẢN XU ẤT NGÀNH TR ỒNG TR ỌT- CHĂN
NUÔI

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG

Trong chăn nuôi

Trong tr ồng tr ọt

-Ph ương pháp ch ọn đi ểm nghiên c ứu

-Ph ương pháp ch ọn đi ểm nghiên c ứu

Nên chọn địa điểm phù hợp với chăn nuôi, người dân ở

Nên chọn địa điểm phù hợp có cây trồng thích hợp với

đó chú trọng chăn nuôi, người dân mở rộng quy mô, chăn

từng loại đất để phát triển tốt, chất lượng cao và nên

nuôi một cách hiệu quả.

chọn điểm có diện tích trồng tập trung.

Phương pháp chọn mẫu điều tra
Mẫu phải được chọn đảm bảo tính đại diện, theo đúng chỉ dẫn về phương pháp chọn mẫu
trong thống kê. Mẫu phải đủ lớn, từ 60 quan sát trở lên .

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG

--Phương

pháp xử lý và phân tích số liệu

+ Kiểm tra phiếu điều tra
+ Tổng hợp và xử lí thông tin
+ Phương pháp phân tích so sánh
•So sánh theo thời gian chỉ sự biến động qua các thời kỳ
•So sánh theo không gian chỉ sự giống và khác nhau giữa
các địa bàn so sánh
•So sánh giữa kết quả thực tế trên kế hoạch để thấy được
mức độ
Ph ương pháp thu th ập s ố li ệu