Tải bản đầy đủ
- Tiêu nước vùng trũng, điều tiết pH đất làm cho một số nguyên tố kim loại nặng chuyển sang dạng khó tan - Luân canh lúa màu để xúc tiến phân hủy DDT. - Cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng cường bón phân hữu cơ. - Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay cây l

- Tiêu nước vùng trũng, điều tiết pH đất làm cho một số nguyên tố kim loại nặng chuyển sang dạng khó tan - Luân canh lúa màu để xúc tiến phân hủy DDT. - Cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng cường bón phân hữu cơ. - Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay cây l

Tải bản đầy đủ

∗ Lựa chọn cẩn thận bãi đổ rác để chôn vùi các chất thải
rắn ở đô thị và khu công nghiệp,ngăn ngừa được sự rò rỉ
chất thải,gây ô nhiễm và sau khi san lấp vẫn có thể sử
dụng vào công việc khác.
∗ Cần chọn dùng loại nông dược có hiệu lực cao nhưng ít
độc, ít tồn lưu trong đất. Loại bỏ hoàn toàn các nông
được đã cấm sử dụng

∗ Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, phân loại, xử
lí rác thải: Để chống ô nhiễm đất trước hết cần
phải đề ra các tiêu chuẩn,quy định về thu gom và
xử lí rác thải đúng cách,không chôn vùi,tự ý xử lí
rác thải không đúng cách và gây ô nhiễm đất
nặng hơn.
∗ Sử dụng các loại chế phẩm hóa học trong nông
nghiệp phải bảo vệ được đời sống các sinh vật
sống trong đất và trên bề mặt đất.

Xây dựng nơi thu gom thuốc BVTV tại đồng ruộng

- Hạn chế sử dụng
phân hóa học, thuốc
bảo vệ thực vật, sử
dụng phân bón đúng
cách:
- Bón phân theo kết
quả phân tích môi
trường Sử dụng giống
cây trồng thích hợp.
Số lần bón phù hợp,
đặc biệt là phân đạm.

∗ Thực hiện luật môi trường: cần giáo dục người dân
trong việc thực hiện bảo vệ môi trường nói chung và
môi trường đất nói riêng. Đối với các đơn vị vi phạm
luật môi trường, cần phải xử lí nghiêm khắc
∗ Tuyên truyền bảo vệ môi trường: Thực hiện công tác
tuyên truyền bảo vệ môi trường đất cũng như bảo vệ
môi trường tự nhiên.

Công tác truyền thông về tài nguyên và
môi trường
∗ Xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông về bảo vệ
môi trường
∗ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn chuyên
môn, tư vấn công nghệ xử lý môi trường để các doanh
nghiệp tại địa phương tham gia tích cực vào các hoạt
động bảo vệ môi trường.
∗ Phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt
động bảo vệ môi trường để khen thưởng và phổ biến nhân
rộng.
∗ Lồng ghép các chương trình bảo vệ môi trường vào
chương trình dạ- học ở các cấp phổ thông.

Đất- Môi trường sống của
chúng ta- Hãy chung tay
bảo vệ

Cảm ơn cô và các bạn đã
lắng nghe