Tải bản đầy đủ
Giải: nO = nH = 0,05mol,mO = 0,05.16 = 0,8gam , mFe = môxit – mO =2,24 gam

Giải: nO = nH = 0,05mol,mO = 0,05.16 = 0,8gam , mFe = môxit – mO =2,24 gam

Tải bản đầy đủ

 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia
 CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC

 Giáo viên: ThS. Cao Mạnh Hùng

Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl2, khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xẫy ra hoàn toàn
nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng
khối lượng các muối trong X là:
A. 13,1 gam

B. 17,0 gam

C. 19,5 gam

Bài giải: Áp dụng nhanh công thức: mX = 13,6 - 0,5 = 13,1 g

D. 14,1 gam
 A đúng

Bài toán 12: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 16 gam Fe 2O3 vào HNO3 loảng dư thì thu được dung dịch
A. Cho A tác dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.
Giá trị m là:
A. 16 gam

B. 32 gam

C. 64g

D. kết quả khác.

Bài giải:Áp dụng nhanh công thức:

nFe O2 3 = 1 nFe = 0,2 + 0,1 .2 = 0,2molÞmFe O2 3 = 0,2.160 = 32gam B đúng
2
2
II- BÀI TOÁN TU GIAI :
Bài 1: Cho m1 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại A(hoá tri2), B( hoá trị 3), C(hoá trị n) đều ở dạng bột tác dụng hoàn toàn
với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng m 2 gam. Thể tích V(líl) dung dịch HCl a M vừa đủ để phản ứng
hết với dung dịch Y là: Giá trị V(lít) là: ( biết m2 > m1).
A. (m2 - m1) : 32 a

B. (m2 - m1) : a

C. (m2 - m1) : 16 a

D. (m2 - m1) : 8 a.

Bài 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thì cần 100 ml dung dịch HCl 0.3 M vừ đủ ta thu được dung dịch
Y gồm 2 muối. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Đem nung Z trong khồng khí đến khối lượng
không đổi thì thu được 1.6 gam chất rắn G. Giá trị m là.
A. 0.64 gam.

B. 0.56 gam.

C. 3.04 gam

D. kết quả khác.

Bài 3: Cho 8.32 gam Cu tác dụng với V ml HNO3 1 M thu được 4.928 lít khí hỗn hợp 2 khí NO và NO2. Giá trị V ml là:
(Biết các khí đo ở đktc).
A.120 ml

B. 240 ml

C.360 ml

D. 480 ml.

Bài 4. Cho 21gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 0.5M, thu được 6.72 lít khí H2
(ở 00C, 2atm). Khối lượng gam muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch và thể tích lít dung dịch axit tối thiểu cần
dùng là:
A. 78.6 gam và 1.2 lít.
B. 46,4 gam và 2,24 lít
C. 46,4 gam và 1.2 lít

D. 78.6 gam và 1,12 lít

Bà i 5. Cho một luồng khí clo tác dụng với 9.2 gam kim loại sinh ra 23.4g muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá tri I
là:
25CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC25

 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia
 CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC
A. LiCl

B. KCl

C. NaCl.

 Giáo viên: ThS. Cao Mạnh Hùng

D. AgCl

Bài 6 . Hoà tan m gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị I và kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl dư thu
được dung dịch A và V lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được (m + 3.3) gam muối clorua khan. Giá trị V lít là:
A. 6.72 lít. B. 2.24 lít

C.3.36 lít

D. 4.48 lít .

Bài 7. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 thu được 64 gam hỗn hợp
chất rắn và khí X. Cho khí X lội qua dung dịch nước vôi trong thu được 40 gam kết tủa. Giá trị m A. 80.4 gam
B. 70.4 gam.

C. 96.4 gam

D. 75.8 gam

Bài 8: Hòa tan 20 gam hỗn hợp 2 muối MCO 3 và N2(CO3)3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí
(đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. m có giá trị là:
A. 20,33 gam.

B. 20,46 gam

C. 15,26 gam

D. 18,43 gam

Bài 9: Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B (đều có hoá trị II) vào nước được dung dịch X. Để
làm kết tủa hết ion Clo có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 thu được 17,22 gam
kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. m có giá trị là: A. 8,36 gam
B. 12,6 gam

C. 10,12 gam

D. 9,12 gam.

Bài 10: Hoà tan hỗn hợp gồm 0.5 gam Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl dư thu được 1.12 lít khí H

2

(đktc). Kim loại hoá trị II đó là:
A. Mg

B. Ca

C. Zn

D. Be.

Bài 11: Khi hoà tan 7.7 gam hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3.36 lít khí H 2(đktc). Thành phần phần
trăm khối lượng của kali trong hợp kim là:
A. 39.23

B. 25.33.

C. 74.67

D. 23.89

Bài 12: X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion X -, Y- trong dung
dịch chứa 4,4 gam muối natri của chúng cần 150 ml dd AgNO3 0,4 M. X và Y là
A. Flo, clo

B. Clo, brom.

C. Brom, iot

D. Không xác định đ−ợc.

Bài 13: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong nhóm IA. Lấy 7,2 gam X hoà tan hoàn toàn vào n−ớc
thu đ−ợc 4,48 lít hiđro (ở đktc). A và B là
A. Li, Na.

B. Na, K

C. K, Rb

D. Rb, Cs

Bài 14: Chia m gam hỗn hợp Al, Fe thành 2 phần bằng nhau.
- Phần 1 tác dụng NaOH dư thu được x mol khí.
- Phần 2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được y mol khí NO duy nhất. Giá trị m tính theo x và y là:
A. m = 56y -116x

B. m = 27x -112y

C. m = 54y -112x

D. m =112x -108y

26CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC26

 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia
 CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC
3
3

 Giáo viên: ThS. Cao Mạnh Hùng

3

27CÔNG THỨC TÍNH NHANH TRONG HOÁ HỌC27

3