Tải bản đầy đủ
5 Lô trinh thưc hiên chiên lươc

5 Lô trinh thưc hiên chiên lươc

Tải bản đầy đủ

3.6 Kiên nghi:
3.6.1 Kiên nghi đôi vơi Chinh phu:
- Tiêp tuc hoan thiên môi trương phap lý cho hoat đông kinh doanh ngân hang phu
hơp vơi cơ chê thi trương va chuân mưc quôc tê.
- Tiêp tuc có nhưng giai phap đê ổn đinh kinh tê vi mô, tăng trương kinh tê.
- Không tinh thuê thu nhâp ca nhân đôi vơi cac khoan tiên gưi tiêt kiêm đê cac
NHTM gia tăng kha năng huy đông vôn.
- Chi đao cac cơ quan có liên quan, đăc biêt la cac cơ quan thi hanh an va chinh
quyên đia phương hô trơ cac NHTM trong viêc xư lý tai san đam bao cua nhưng khoan
nơ xâu, có kha năng mât vôn, đam bao đê cac NHTM có thê thu hôi nơ trong thơi gian
nhanh chóng, tranh anh hương đên hoat đông kinh doanh.
- Ban hanh cac chinh sach giam thuê, gia ưu đai nhăm khuyên khich cac ca nhân,
doanh nghiêp sư dung cac dich vu thanh toan không dung tiên măt.
3.6.2 Kiên nghi đôi vơi NHNN:
- Xây dưng hê thông thông tin tai chinh hiên đai, đam bao cho hê thông ngân hang
hoat đông an toan, hiêu qua, dê giam sat.
- Theo doi sat sao tinh hinh thi trương đê có nhưng điêu chinh phu hơp vê lai suât,
ty gia, đông thơi có biên phap xư lý cu thê va kiên quyêt đôi vơi nhưng NHTM cô tinh
“lach luât”, dân đên tinh trang canh tranh không lanh manh đê lôi keo khach hang cua cac
ngân hang khac, gây rôi loan thông tin thi trương.
- Đây nhanh qua trinh thưc hiên đê an thanh toan không dung tiên măt thông qua
viêc hoan thiên cac văn ban liên quan. Phôi hơp vơi cac cơ quan luât phap trong vân đê
phong chông tôi pham, đam bao tinh bao mât cao cho cac san phâm dich vu ngân hang
điên tư.
3.6.3 Kiên nghi đôi vơi BIDV:
Dựa trên chiến lược kinh doanh yêu cầu các đơn vị trực thuộc (các phòng ban,
chi nhánh) xây dựng các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn trong đó phải có sự gắn kết
đồng bộ với kế hoạch nhân sự, kế hoạch tiếp thị bán hàng, kế hoạch quản lý rủi ro, phát

triển mạng lưới...
- Tổ chức đào tạo cho cấp lãnh đạo trung gian các kiến thức về quản trị ngân hàng
chú trọng đến quản trị rủi ro; các kỹ năng quản lý, điều hành...
- Tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho lãnh đạo

KÊT LUÂN

Phat triên dich vu NHBL đang la môt xu hương tât yêu cua cac NHTM Viêt Nam
trong thơi điêm hiên nay. Nhận thức được vấn đề, BIDV đã nhanh chóng đinh hương
chu trong phat triên dich vu NHBL cho hoạt động kinh doanh của mình.
Tư nhưng kiên thưc đươc trang bi trong thơi gian hoc tâp va lam viêc, ngươi viêt
đa trinh bay chiến lược hoạt động NHBL cua BIDV đến năm 2020 cùng với những
giải pháp cơ bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai BIDV phải luôn có nhận thức
đúng đắn thực trạng hoạt động NHBL của mình và dự báo chính xác những diễn biến
của môi trường trong từng thời kỳ để có những giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình
hình thực tế. Toàn bộ nội dung trên được thể hiện qua 3 chương của luận văn. Các lý
thuyết nền tảng, kết quả phân tích và giải pháp nêu ra trong luận văn hy vọng la cơ sơ
hỗ trợ cho mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV trong tương lai,
góp phân vao sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội
nhập, toàn cầu hoá mạnh mẽ như hiện nay.
Do thời gian và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế cùng với sự phức tạp của đề tài
nghiên cứu, luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp của Quý thầy cô đê luân văn đươc hoan chinh hơn.

DANH MUC TAI LIÊU THAM KHAO
Tiêng Viêt
1.

Nguyên Thi Liên Diêp (2006), Chiến lươc va chinh sach kinh doanh, NXB Lao

đông – Xa hôi.
2.

Nguyên Thanh Hôi (2001), Quan tri hoc, NXB Thông kê.

3.

Nguyễn Hưu Lam (2002), Quan tri chiến lươc, NXB Thông kê.

4. Đoan Thi Hông Vân & Kim Ngoc Đat (2010), Quan tri chiến lươc, NXB Thông
kê.
5.

Fred R.David (2006), Khái luận về quản trị chiến lược, Nhóm dịch Trương Công

Minh-Trần Tuấn Thạc-Trần Thị Quỳnh Như, NXB Thống kê.

6. Ngân hang Đâu tư va Phat triên Viêt Nam (2007, 2008, 2009, 2010), Bao cao
thương niên.

7. Ngân hang Đâu tư va Phat triên Viêt Nam (2011), Tông kết 5 năm hoat đông ban
le (1996 – 2011).

8. Ngân hang TMCP A Châu (2008, 2010), Bao cao thương niên.
Tiêng Anh
1.

Philip Kotler (2002), Marketing Management, Prentice Hall.

2.

Michael Porter (2003), Competitive Strategy, Simon and Schuter New York.

Website
www.sbv.com.vn

www.mof.gov.vn

www.bidv.com.vn

www.gso.gov.vn

www.vcb.com.vn

www.gopfp.gov.vn

www.acb.com.vn

www.vinacapital.com

www.adb.org.

Thống kê kết quả khảo sát chuyên gia:

1

2

3

4

5

Tổng cộng

Câu 1

0

0

0

6

24

30

Câu 2

0

0

3

10

17

30

Câu 3

0

6

21

3

0

30

Câu 4

0

0

0

18

12

30

Câu 5

1

14

10

5

0

30

Câu 6

0

10

18

2

0

30

Câu 7

0

1

13

16

0

30

Câu 8

0

1

14

12

3

30

Câu 9

2

13

13

2

0

30

Câu 10

0

0

5

21

4

30

Thống kê kết quả khảo sát KHCN:

Tổng

1

2

3

4

5

6

Câu 1A

20

35

27

7

11

0

Câu 2

43

57

Câu 3

9

36

42

13

100

Câu 4

64

19

1

16

100

Câu 5

4

40

45

5

6

Câu 6

0

8

30

42

15

5

100

Câu 7

0

5

33

47

10

5

100

Câu 8

0

0

37

42

17

4

100

Câu 9A

29

62

9

0

100

Câu 9B

43

54

3

0

100

Câu 9C

34

57

9

0

100

Câu 10

2

45

53

Câu 11

23

75

85

27

14

76

300

Câu 12

42

76

31

84

60

7

300

cộng
100
100

100

100