Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: XÂY DƯNG CHIÊN LƯƠC PHAT TRIÊN NGÂNHANG BAN LE BIDV ĐÊN 2020

CHƯƠNG 3: XÂY DƯNG CHIÊN LƯƠC PHAT TRIÊN NGÂNHANG BAN LE BIDV ĐÊN 2020

Tải bản đầy đủ

BIDV là một NHTM có bề dày truyền thống, kinh nghiệm và có thế mạnh trong
việc cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng cho các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên hoạt
động NHBL dành cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình còn thực sự nhỏ bé, cho tới
gần đây còn chưa được quan tâm phát triển đúng với tiềm năng của nó. Thực hiện mục
tiêu phát triển bền vững – an toàn - chất lượng - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế và hướng dần tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế cũng như không bỏ lỡ cơ hội về
thị trường NHBL tiềm năng của Việt Nam, BIDV cần thiết phải phát triển hoạt động
NHBL, đưa hoạt động này lớn mạnh và trở thành một hoạt động cốt lõi của BIDV trong
tương lai.
- Tâm nhin đên 2020
“BIDV trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực NHBL,
ngang tầm với các ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực Đông Nam Á; Cung cấp
các sản phẩm, dịch vụ NHBL đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất phù hợp với các
phân đoạn khách hàng mục tiêu”.
- Muc tiêu phat triên đên 2020
“BIDV trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực NHBL,
đáp ứng đầy đủ các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về hoạt động”.
- Định hướng khách hàng là nền tảng cho mọi hoạt động NHBL của BIDV.
+ Phat triên – bên vưng – hiêu qua la muc tiêu xuyên suôt moi hoat đông kinh
doanh NHBL của BIDV.
+ Minh bach – tuân thu, tin tương – trach nhiêm, chuyên nghiêp – sang tao la
chuẩn mực, là cốt lõi văn hoá kinh doanh của hoạt động NHBL của BIDV.
- Nhưng muc tiêu cu thê
 Thi phân: có thi phân va quy mô hoat đông đưng trong nhóm 3 NHBL có quy mô
lơn nhât Viêt Nam vê tin dung ban le, huy đông vôn dân cư va hoat đông kinh doanh the.
Tưng bươc nâng cao hiêu qua hoat đông NHBL theo hương nâng cao ty trong thu nhâp tư
hoat đông kinh doanh ban le trong tổng thu nhâp tư hoat đông kinh doanh cua ngân hang,
đat 19% vao năm 2015 va 25% vao năm 2020

 Đia ban muc tiêu: tâp trung phat triên hoat đông NHBL tai cac đô thi la nơi tâp
trung nhiêu khach hang ban le có tiêm năng phat triên.
 San phâm: cung câp cho khach hang môt danh muc san phâm chuân, đa dang, đa
tiên ich, theo thông lê, chât lương cao, dưa trên nên tang công nghê hiên đai va phu hơp
vơi tưng đôi tương khach hang. Phat triên đa dang, đây đu tât ca cac san phâm nhưng có
tâp trung, phat triên môt sô san phâm chiên lươc như: tiên gưi, the (phân đâu đâu thi phân
thẻ ghi nợ trong nước 15%, thẻ ghi nợ quốc tế 10%, đơn vị chấp nhận thẻ 10%), Ebanking, tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà ở, kinh doanh.
 Kênh phân phôi: phat triên hơp lý cac kênh phân phôi theo hương thân thiên, tin
cây, dê tiêp cân va hiên đai đôi vơi khach hang nhăm cung ưng kip thơi, đây đu, thuân
tiên cac san phâm, dich vu va tiên ich NHBL đên khach hang. Dư kiên đên cuôi năm
2015, BIDV có 135 chi nhanh, 523 phong giao dich, trung tâm Contact Center va 2.900
may ATM trên pham vi toan quôc.
3.3 Xây dưng va lưa chon chiên lươc
Chiên lươc đươc xây dưng dưa vao cac dư bao tinh hinh phat triên kinh tê, xa hôi
Viêt Nam đông thơi trên cơ sơ phân tich môi trương kinh tê vi mô, vi mô; phân tich cac
đôi thu canh tranh; phân tich nhưng điêm manh, điêm yêu cua BIDV; nhân biêt nhưng cơ
hôi va thach thưc đôi vơi BIDV.

Bang 3.2: Xây dưng ma trân SWOT cua BIDV

SWOT

ĐIÊM MANH (S)

CƠ HÔI (O)

NGUY CƠ (T)

1. Môi trương chinh tri ổn
đinh.
2. Nên kinh tê tiêp tuc tăng
trương kha.
3. Nhu câu vê dich vu ban le
tăng cao.
4. Môi trương luât phap ngay
cang hoan thiên.
5. Công nghê tin hoc va viên
thông ngay cang đươc ưng
dung rông rai tai Viêt Nam.

1. Canh tranh trong linh vưc
ban le ngay cang gay găt.
2. Thi trương tai chinh, tiên tê
nhiêu biên đông va sư thay
đổi nhanh trong chinh sach
cua Ngân hang Nha nươc.
3. Thói quen sư dung tiên măt
trong lưu thông vân chiêm ưu
thê.
4. Khach hang ngay cang
khó tinh va mong đơi nhiêu
hơn ơ dich vu ngân hang.
CHIÊN LƯƠC ST

CHIÊN LƯƠC SO

1. Tiêm lưc tai chinh manh.
1. Chiên lươc thâm nhâp thi
2. Hê thông mang lươi rông.
trương (S1, S4, S5, 01, 02, O4,
3. Có nhiêu khach hang ban O5).
le truyên thông.
2. Chiên lươc phat triên thi
4. Nguôn nhân lưc có trinh đô trương (S1, S3, S4, S5, 02, 03,
cao va đang đươc tre hoa.
04, 05).
5. Ha tâng công nghê tôt.
ĐIÊM YÊU (W)
1. Thương hiêu ban le chưa
nổi tiêng.
2. Chât lương san phâm dich
vu NHBL chưa đông đêu.
3. Hê thông quan lý va cơ câu
tổ chưc công kênh, chưa có
nhiêu kinh nghiêm vê ban le.
4. Công tác R&D sản phẩm
dịch vụ còn yếu.
5. Năng lưc quan tri rui ro
con nhiêu han chê.

CHIẾN LƯỢC WO

1. Chiên lươc phat triên san
phâm mơi (S1, S2, S4, S5, T1,
T2, T3)
2. Chiên lươc khac biêt hoa
san phâm (S1, S2, S3, S4, S5,
T1, T2, T3, T4).
CHIẾN LƯỢC WT

1. Chiên lươc đa dang hoa san 1. Chiên lươc tăng cương
phâm (W2, T3, T4)
hoat đông marketing (W2,
2. Chiên lươc chi phi thâp W3, T1, T2, T3, T4).
(W1, W2, W5, O3, O4)
2. Chiên lươc xây dưng
nguôn khach hang bên vưng
(W1, W2, W3, T1, T4).

Chiên lươc thâm nhâp thi trương
Trong chiên lươc nay, ngân hang tân dung cac điêm manh vê quy mô, năng lưc tai
chinh, uy tin thương hiêu đê tân dung cac cơ hôi do sư phat triên cua nhu câu kinh doanh
NHBL do đây la thi trương con nhiêu kha năng khai thac.

Chiên lươc phat triên thi trương
Đê thưc hiên chiên lươc phat triên thi trương, cân tân dung uy tin thương hiêu, công
nghê hiên đai đê thâm nhâp cac thi trương mơi nhăm tân dung hiêu qua cơ hôi tư tiêm
năng thi trương trong nươc ma ngân hang chưa khai thac cung như vươn ra thi trương
nươc ngoai, đây manh hoat đông quôc tê thông qua viêc thanh lâp cac liên doanh, văn
phong đai diên tai môt sô quôc gia trong khu vưc.
Chiên lươc phat triên san phâm
Trên cơ sở tiềm lực tài chính mạnh và hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng
đâu tư, cân tân dung ưu thê nay đê khai thac cac cơ hôi thông qua viêc phat triên cac san
phâm dich vu mơi. Bên canh đó, thưc hiên ra soat cac san phâm dich vu kem hiêu qua,
nâng cao chât lương san phâm dich vu hiên có.
Chiên lươc khac biêt hoa san phâm
Theo chiên lươc nay, ngân hang cân tâp trung cung ưng, hô trơ cac san phâm dich
vu NHBL tron gói cho đôi tương KHCN. Thưc hiên viêc xây dưng môt danh muc san
phâm dich vu hiên tai va tiêm năng đôi vơi tưng đôi tương KHCN cu thê, đê ra lô trinh
phat triên cho tưng nhóm san phâm kem theo yêu câu vê nhân lưc va công nghê.
Chiên lươc đa dang hoa san phâm
Chiên lươc đa dang hoa san phâm đươc ap dung khi san phâm truyên thông bi ê âm
vi nhu câu thi trương giam hoăc do canh tranh tăng thi ngân hang phai có hương đa dang
hoá các hoạt động hoặc thị trường mới.
Chiên lươc chi phi thâp
Muc tiêu ngân hang theo đuổi chiên lươc chi phi thâp la tao lơi thê canh tranh băng
cach tao ra san phâm vơi chi phi thâp nhât. Kha năng canh tranh vê linh vưc ban le tăng,
tao rao can thâm nhâp thi trương. Tuy nhiên, cân xac đinh đôi tương khach hang ap dung
chiên lươc chi phi thâp la nhóm khach hang trung binh va trong môt thơi gian nhât đinh.
Chiên lươc tăng cương hoat đông marketing
Chiên lươc marketing la mang rât quan trong trong hoat đông kinh doanh NHBL.
Đê thưc hiên thanh công chiên lươc nay, ngân hang cân quyêt tâm thưc hiên cac chiên

lươc “Xuc tiên hôn hơp” nhăm nâng cao hiêu qua hoat đông marketing va hinh anh
thương hiêu cua minh.
Chiên lươc xây dưng nguôn khach hang bên vưng
Dươi sưc ep canh tranh ngay cang manh me, đê phat triên dich vu ban le, cac ngân
hang cân chu trong thưc hiên chiên lươc nhăm thu hut, xây dưng nguôn khach hang bên
vưng nhăm giư vưng va nâng cao thi phân trong thơi gian tơi.
Trên cơ sơ cac chiên lươc kha thi có đươc tư ma trân SWOT cua BIDV, ma trân
hoach đinh chiên lươc có thê đinh hương QSPM đươc sư dung vơi cac chiên lươc có kha
năng thay thê như sau:
Bang 3.3: Ma trân QSPM nhom SO:
Cac chiên lươc có thê thay thê
Cac yêu tô

Phân loai

Thâm nhâp thi
trương

Phat triên thi
trương

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sơ sô
điêm hâp
dân

A. CAC YÊU TÔ BÊN TRONG
1. Nguồn khách hàng bán lẻ

3

4

12

4

12

Điểm mạnh

2. Năng lưc tai chinh

4

4

16

4

16

Điêm manh

3. Hê thông mang lươi rông, hoat
đông hiêu qua.

4

2

8

4

8

Điêm manh

4. Chât lương san phâm dich vu

2

2

4

4

8

Điêm yêu

5. Sơ hưu nên tang công nghê
hiên đai
6. Nguôn nhân lưc có trinh đô
cao, đang đươc tre hoa.
7. Uy tín thương hiệu bán lẻ
8. Hiêu qua nghiên cưu, phat
triên
9. Năng lưc quan lý, điêu hanh

4

4

16

4

16

Điêm manh

3

2

6

4

12

Điêm manh

2

3

6

4

8

Điêm yêu

2

3

6

4

8

Điêm yêu

2

1

2

3

6

Điêm yêu

10. Hê thông quan tri rui ro

2

2

4

3

6

Điêm yêu

1. Sư ổn đinh cua môi trương
chinh tri, xa hôi tai Viêt Nam

4

3

12

3

12

Cơ hôi

2. Tốc độ phát triển kinh tế

3

4

12

4

12

Cơ hôi

B. CAC YÊU TÔ BÊN NGOAI

Cac chiên lươc có thê thay thê
Cac yêu tô

Phân loai

Thâm nhâp thi
trương

Phat triên thi
trương

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sơ sô
điêm hâp
dân

3.Tiêm năng thi trương

3

4

12

3

9

Cơ hội

4. Thói quen sử dụng tiền mặt
5. Ap lưc canh tranh giưa cac
ngân hang

1

3

3

3

3

Nguy cơ

2

1

2

2

4

Nguy cơ

7. Sự thay đổi của môi trường
pháp lý

3

3

9

3

9

Nguy cơ

8. Biến động thị trường về lãi
suất, tỷ giá

2

2

4

2

4

Nguy cơ

8. Yêu cầu của khách hàng

2

2

4

2

4

Nguy cơ

9. Sư phat triên cua công nghê

3

4

12

3

9

Cơ hôi

Tổng sô điêm hâp dân

152

166

Bang phân tich trên cho thây, chiên lươc thâm nhâp thi trương có tổng sô điêm hâp
dân la 152, trong khi chiên lươc phat triên thi trương có tổng sô điêm hâp dân la 166. Tư
kêt qua đó, cho thây BIDV cân chu trong thưc hiên chiên lươc phat triên thi trương trong
giai đoan tư 2011 đên 2020. Điêu nay cung hoan toan phu hơp vơi đinh hương, tâm nhin
va muc tiêu cua BIDV đên 2020.
Bang 3.4: Ma trân QSPM nhom ST:
Cac chiên lươc có thê thay thê
Cac yêu tô

Phân loai

Khac biêt hoa
san phâm

Phat triên san
phâm

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sơ sô
điêm hâp
dân

A. CAC YÊU TÔ BÊN TRONG
1. Nguồn khách hàng bán lẻ

3

3

9

3

9

Điểm mạnh

2. Năng lưc tai chinh

4

3

12

3

12

Điêm manh

3. Hê thông mang lươi rông, hoat
đông hiêu qua.

4

4

16

4

16

Điêm manh

4. Chât lương san phâm dich vu

2

2

4

2

4

Điêm yêu

5. Sơ hưu nên tang công nghê
hiên đai

4

3

12

3

12

Điêm manh

6. Nguôn nhân lưc có trinh đô

3

4

12

4

12

Điêm manh

Cac chiên lươc có thê thay thê
Cac yêu tô

Phân loai

Khac biêt hoa
san phâm

Phat triên san
phâm

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sơ sô
điêm hâp
dân

cao, đang đươc tre hoa.
7. Uy tín thương hiệu bán lẻ

2

1

2

1

2

Điêm yêu

8. Hiêu qua nghiên cưu, phat triên

2

2

4

2

4

Điêm yêu

9.Năng lưc quan lý, điêu hanh

2

2

4

2

4

Điêm yêu

10.Hê thông quan tri rui ro

2

2

4

2

4

Điêm yêu

1. Sư ổn đinh cua môi trương
chinh tri, xa hôi tai Viêt Nam

4

4

16

4

16

Cơ hôi

2. Tốc độ phát triển kinh tế

3

4

12

4

12

Cơ hôi

3.Tiêm năng thi trương

3

3

9

3

9

Nguy cơ

4. Thói quen sử dụng tiền mặt
5. Ap lưc canh tranh giưa cac
ngân hang

1

3

3

4

4

Cơ hội

2

3

6

3

6

Nguy cơ

7. Sự thay đổi của môi trường
pháp lý

3

4

12

4

12

Cơ hội

8. Biến động thị trường về lãi
suất, tỷ giá

2

2

4

2

4

Nguy cơ

8. Yêu cầu của khách hàng

2

2

4

2

4

Nguy cơ

9. Sư phat triên cua công nghê

3

2

6

2

6

Cơ hôi

B.CAC YÊU TÔ BÊN NGOAI

Tổng sô điêm hâp dân

151

152

Phân tich trên cho thây, tổng sô điêm hâp dân cua chiên lươc khac biêt hoa san
phâm va phat triên san phâm lân lươt la 151 điêm va 152 điêm, chưng to hai chiên lươc
trên đêu đem lai hiêu qua tôt cho hoat đông NHBL. Tuy nhiên, trươc măt BIDV nên tâp
trung đây manh chiên lươc phat triên san phâm đê gia tăng thi phân.

Bang 3.5: Ma trân QSPM nhom W - O:
Cac chiên lươc có thê thay thê
Cac yêu tô

Phân loai

Đa dang hoa
san phâm

Chi phi thâp

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sơ sô
điêm hâp
dân

A. CAC YÊU TÔ BÊN TRONG
1. Nguồn khách hàng bán lẻ

3

2

6

2

6

Điểm mạnh

2. Năng lưc tai chinh

4

3

12

4

16

Điêm manh

3. Hê thông mang lươi rông, hoat
đông hiêu qua.

4

4

16

4

16

Điêm manh

4. Chât lương san phâm dich vu

2

3

6

3

6

Điêm yêu

5. Sơ hưu nên tang công nghê
hiên đai

4

3

12

3

12

Điêm manh

6. Nguôn nhân lưc có trinh đô
cao, đang đươc tre hoa.

3

2

6

2

6

Điêm manh

7. Uy tín thương hiệu bán lẻ

2

3

6

2

4

Điêm yêu

8. Hiêu qua nghiên cưu, phat triên

2

4

8

3

6

Điêm yêu

9.Năng lưc quan lý, điêu hanh

2

3

6

3

6

Điêm yêu

10.Hê thông quan tri rui ro

2

3

6

2

4

Điêm yêu

1. Sư ổn đinh cua môi trương
chinh tri, xa hôi tai Viêt Nam

4

3

12

3

12

Cơ hôi

2. Tốc độ phát triển kinh tế

3

3

9

2

6

Cơ hôi

3.Tiêm năng thi trương

3

3

9

3

9

Nguy cơ

4. Thói quen sử dụng tiền mặt
5. Ap lưc canh tranh giưa cac
ngân hang

1

2

2

3

3

Cơ hội

2

3

6

3

6

Nguy cơ

7. Sự thay đổi của môi trường
pháp lý

3

3

9

4

12

Cơ hội

8. Biến động thị trường về lãi
suất, tỷ giá

2

2

4

3

6

Nguy cơ

8. Yêu cầu của khách hàng

2

2

4

3

6

Nguy cơ

9. Sư phat triên cua công nghê

3

2

6

3

9

Cơ hôi

B. CAC YÊU TÔ BÊN NGOAI

Tổng sô điêm hâp dân

145

157

Phân tich trên cho thây, tổng sô điêm hâp dân cua chiên lươc đa dạng hóa sản phẩm
va chiến lược chi phí thấp lân lươt la 145 điêm va 157 điêm. Do đó, BIDV có thể tận
dụng chiến lược chi phí thấp nhằm gia tăng thị phần trong những giai đoạn đầu triển khai
đẩy mạnh hoạt động bán lẻ.
Tóm lai, tư kêt qua cua viêc phân tich SWOT va ma trân QSPM, cho thây BIDV
trươc măt nên tâp trung vao cac chiên lươc kinh doanh sau:
- Chiên lươc phat triên thi trương ( phôi hơp S – O).
- Chiên lươc phat triên san phâm ( phôi hơp S – T).
- Chiên lươc chi phi thâp (phôi hơp W – O).
Bên canh đó, khi muc tiêu cua nhưng chiên lươc kinh doanh trươc măt đa có nhưng
kêt qua nhât đinh, BIDV cân tiêp tuc đinh hương vao nhưng chiên lươc sau:
- Tiêp tuc duy tri chiên lươc phat triên thi trương.
- Chiên lươc khac biêt hoa san phâm (phôi hơp S – T).
- Chiên lươc thâm nhâp thi trương (phôi hơp S – O).
Song song đó, cung cô cac chiên lươc chưc năng: nâng cao chât lương nguôn nhân
lưc, chiên lươc tăng cương hoat đông marketing, chiên lươc hiên đai hoa công nghê, quan
tri rui ro...
3.4 Cac giai phap thưc hiên chiên lươc
3.4.1 Xây dựng, phát triển năng lực lõi và lợi thế cạnh tranh
Xây dựng, phát triển năng lực lõi và lợi thế cạnh tranh là một trong những giải pháp
quan trọng để thực hiện chiến lược bán lẻ. Trong việc hình thành các phương án kinh
doanh, BIDV cân quyêt đinh cach thưc tổ chưc va kêt hơp cac nguôn năng lưc loi đê
gianh đươc lơi thê canh tranh. Trong phân tich tai chương 2, ngươi viêt đa xac đinh năng
lưc loi cho hoat đông kinh doanh ban le cua BIDV chinh la tiêm lưc tai chinh, quy mô
mang lươi va công nghê vơi đinh hương lơi thê canh tranh la thi phân lơn, chi phi thâp va
chất lượng dịch vụ ngày càng được cải tiến.

3.4.2 Giải pháp về tài chính
Măc du có nguôn lưc tai chinh ơ mưc kha cao so vơi cac NHTM Viêt Nam khac,
tuy nhiên năng lưc tai chinh cua BIDV vân con ơ mưc đô khiêm tôn so vơi cac ngân hang
trong khu vưc (Thailand, Singapore, Malaysia...). Do đó, chiên lươc kinh doanh NHBL
đoi hoi phai nâng cao năng lưc tai chinh nhăm thưc hiên cac muc tiêu phat triên thi
trương, mơ rông quy mô, nâng cao sưc manh nôi tai trươc sư canh tranh cua cac ngân
hang nươc ngoai trươc sân chơi WTO. Nhưng giai phap vê năng lưc tai chinh cu thê la:
bổ sung nguôn vôn điêu lê, nâng cao chât lương tai san nơ - tai san có va xây dưng môt
chinh sach tai chinh hơp lý cho hoat đông ban le.
 Bổ sung vôn điêu lê: la hoat đông cơ ban nhăm tăng cương năng lưc tai chinh,
nâng cao năng lưc canh tranh cua ngân hang. Viêc tăng vôn điêu lê có thê đươc thưc hiên
tư nhưng biên phap sau: tăng vôn điêu lê tư lơi nhuân giư lai hăng năm, tăng ty lê cac quy
đươc tinh vao vôn câp 1 như: quy dư trư bổ sung vôn điêu lê, quy dư phong tai chinh,
quy đâu tư phat triên. Vôn câp 2 cung se đươc tăng lên đang kê khi BIDV thưc hiên đanh
gia lai tai san cô đinh va cac chưng khoan đâu tư va phat hanh trai phiêu tăng vôn. Bên
canh đó, tim kiêm va lưa chon cac nha đâu tư la môt tổ chưc tin dung nươc ngoai, có
nhiêu kinh nghiêm trong hoat đông ngân hang cung la môt biên phap kha thi trong lô
trình cổ phần hóa của BIDV.
 Nâng cao chât lương tai san nơ – tai san có: đổi mơi cơ câu tai san nơ, đăc biêt la
nguôn vôn huy đông phu hơp vơi tinh chât thơi han, lai suât đâu ra cua sư dung vôn,
nhăm đam bao nguôn vôn kinh doanh, tăng trương ổn đinh, an toan, hiêu qua. Thưc hiên
cac biên phap giam thiêu chi phi huy đông vôn va chi phi quan lý nhăm giam lai suât đâu
vao, tao ra lơi thê canh tranh vê lai suât đâu ra cua nguôn vôn cho vay đâu tư. Tăng
cương cac biên phap quan lý tai san có, nâng ty trong tai san có sinh lơi đat mưc tôi đa.
Kiêm soat chăt che tôc đô tăng trương, cơ câu đâu tư cho vay theo nganh nghê, nhóm
khach hang đam bao cho nhưng khoan vay không phat sinh nơ qua han. Tăng ty trong tin
dung ban le trong tổng dư nơ nhăm phat triên linh vưc cho vay KHCN, vưa bao đam
đươc lơi nhuân tư tin dung, vưa giam thiêu rui ro so vơi cho vay doanh nghiêp.

 Xây dưng chinh sach tai chinh hơp lý cho hoat đông NHBL:
Chính sách đầu tư:
Để phát triển hoạt động NHBL, dự kiến có những chi phí đầu tư như sau: đâu tư vao
công nghê, đâu tư cho công tac nghiên cưu va phat triên san phâm, đâu tư mang lươi, đâu
tư đao tao nguôn nhân lưc va đâu tư cho chiên lươc marketing
Xây dựng cơ chế động lực:
 Nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình tính toán, phân bổ chi phí – thu
nhập liên quan tới hoạt động bán lẻ, chi tiết theo từng hoạt động, sản phẩm, từng đơn vị
kinh doanh, từng khách hàng/ nhóm khách hàng… từ đó có các giải pháp cụ thể nâng cao
hiệu quả hoạt động cũng như có cơ sở để xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính - động
lực.
 Mỗi năm, ngân hàng dành khoảng 80- 100 tỷ đồng (tương đương 10% định mức
quản lý công vụ) hỗ trợ định mức chi tiêu đối với hoạt động tín dụng bán lẻ; 10% quỹ
lương dành cho các hoạt động nghiệp vụ để thực hiện chi khuyến khích đối với hoạt động
bán lẻ gồm: đánh giá, ghi nhận kết quả của hoạt động bán lẻ, từng bước xây dựng cơ chế
khoán đối với từng cán bộ.

3.4.3

Giai phap vê nguôn nhân lưc

Xây dựng giải pháp nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện xây dựng chiến lược nguồn
nhân lực, một chiến lược chức năng quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện
chiến lược bán lẻ của BIDV.


Đối với công tác tuyển dụng
-

Xây dựng tiêu chí và cơ chế tuyển dụng, hình thức tuyển dụng hợp lý và rõ ràng

đôi vơi tưng vi tri can bô. Quy trinh tuyên dung phai xây dưng tiêu chuân ro rang cho
tưng ưng viên cua cac vi tri lam viêc khac nhau. Hiên tai, quy trình tuyê n du ng co n
nă ng vê mă t lý thuyê t, chưa thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đối với các vị trí
lãnh đạo trung, cao cấp. Vì vậy, đòi hỏi phải bổ sung tiêu chuẩn tuyển dụng các yếu
tố: kỹ năng quản lý, điều hành; kỹ năng đàm phán, thương lượng; kỹ năng xử lý tình
huống đôi vơi cac vi tri lanh đao. BIDV thường phổ biến thông tin tuyển dụng trên