Tải bản đầy đủ
KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA

KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA

Tải bản đầy đủ

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

144.0

N of Items =

6

.8540

2. Nhân tố Sự đáp ứng gồm 5 biến: quantamgiaiquyet, thongbaotiendo,
giaidapvuongmac, sanlonggiupdo, langngheykien.
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

C4.6
C4.10
C4.13
C4.12
C4.21

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

quantamgiaiquyet
thongbaotiendo
giaidapvuongmac
sanlonggiupdo
langngheykien

C4.6
C4.10
C4.13
C4.12
C4.21

Statistics for
SCALE

Mean
20.5694

Mean

Std Dev

Cases

4.0833
4.0694
4.1389
4.2083
4.0694

.5854
.6758
.5624
.5779
.5990

144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
N of
Variables
5

Variance
5.3098

Std Dev
2.3043

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

16.4861
16.5000
16.4306
16.3611
16.5000

3.6362
3.2587
3.5616
3.5470
3.7343

Item-total Statistics

C4.6
C4.10
C4.13
C4.12
C4.21

.5962
.6535
.6747
.6565
.5256

Alpha
if Item
Deleted
.7959
.7803
.7748
.7791
.8158

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

144.0

N of Items =

5

.8243

3. Nhân tố Sự hữu hình gồm 4 biến: tailieuloicuon, tacphongchuyennghiep,
trangthietbi, chuongtrinhtrian.
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

C4.4
C4.3
C4.1
C4.18

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

tailieuloicuon
tacphongchuyennghiep
trangthietbi
chuongtrinhtrian

C4.4
C4.3
C4.1
C4.18

Statistics for
SCALE

Mean
16.1875

Mean

Std Dev

Cases

3.8125
4.3889
4.4028
3.5833

.8443
.5685
.5951
.6531

144.0
144.0
144.0
144.0
N of
Variables
4

Variance
4.1954

Std Dev
2.0483

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

12.3750
11.7986
11.7847
12.6042

1.9283
2.8473
2.7995
2.6324

Item-total Statistics

C4.4
C4.3
C4.1
C4.18

Alpha
if Item
Deleted

.6628
.5342
.5231
.5362

.6413
.7132
.7163
.7078

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.7559

144.0

N of Items =

4

4. Nhân tố Sự đảm bảo gồm 3 biến: thaidotintuong, camgiacantam,
nhanhandungmuc.
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y
1.
2.
3.

1.
2.
3.

C4.14
C4.15
C4.16

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

thaidotintuong
camgiacantam
nhanhandungmuc

C4.14
C4.15
C4.16

Statistics for
SCALE

Mean
12.2014

Mean

Std Dev

Cases

4.0278
3.9792
4.1944

.5282
.5729
.5325

144.0
144.0
144.0
N of
Variables
3

Variance
1.6305

Std Dev
1.2769

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

8.1736
8.2222
8.0069

.7878
.7894
.9440

Item-total Statistics

C4.14
C4.15
C4.16

Alpha
if Item
Deleted

.6012
.5037
.3893

.4468
.5748
.7136

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

144.0

N of Items =

3

.6805

* Kiểm định Sự đảm bảo lần 2 (bỏ biến C4.16 – nhanhandungmuc) để đạt mức
alpha cao hơn

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y
1.
2.

1.
2.

C4.14
C4.15

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

thaidotintuong
camgiacantam

C4.14
C4.15

Statistics for
SCALE

Mean
8.0069

Mean

Std Dev

Cases

4.0278
3.9792

.5282
.5729

144.0
144.0
N of
Variables
2

Variance
.9440

Std Dev
.9716

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

3.9792
4.0278

.3282
.2789

Item-total Statistics

C4.14
C4.15

Alpha
if Item
Deleted

.5566
.5566

.
.

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

144.0

N of Items =

2

.7136

5. Nhân tố Giá cả gồm 2 biến: chiphigiaodichhoply, laisuatcanhtranh.
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y
1.
2.

1.
2.

C4.23
C4.24

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

laisuatcanhtranh
chiphigiaodichhoply

C4.23
C4.24

Statistics for
SCALE

Mean
6.7917

Mean

Std Dev

Cases

3.2292
3.5625

.6447
.6113

144.0
144.0
N of
Variables
2

Variance
1.2570

Std Dev
1.1212

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

3.5625
3.2292

.3737
.4156

Item-total Statistics

C4.23
C4.24

Alpha
if Item
Deleted

.5933
.5933

.
.

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

144.0

N of Items =

2

.7441

Như vậy, sau khi phân tích nhân tố EFA và kiểm định Cronbach Alpha cho
ra kết quả các nhân tố như sau:
Nhân tố Sự tin cậy gồm 6 biến: chinhxac, dungthoidiemhen, dungngaylandau,
dungcamket, nghiepvuvungvang, nhanhchong.
Nhân tố Sự đáp ứng gồm 5 biến: quantamgiaiquyet, thongbaotiendo,
giaidapvuongmac, sanlonggiupdo, langngheykien.
Nhân tố Sự hữu hình gồm 4 biến: tailieuloicuon, tacphongchuyennghiep,
trangthietbi, chuongtrinhtrian.
Nhân tố Sự đảm bảo gồm 2 biến: thaidotintuong, camgiacantam.
Nhân tố Giá cả gồm 2 biến: chiphigiaodichhoply, laisuatcanhtranh.