Tải bản đầy đủ
V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA TIO2

V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA TIO2

Tải bản đầy đủ

V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA
TIO2
 Khi tạo 1 màng mỏng TiO2 ở pha Anatase với kích cỡ nanomet trên 1 lớp đế SiO2 phủ trên 1
tấm kính thì các hạt nước tồn tại trên bề mặt với góc thấm ướt chừng 20-40 0

 Nếu chiếu ánh sáng tử ngoại lên bề mặt tấm kính có màng TiO 2 đó thì góc thấm ướt giảm dần
(có thể gần 0 độ) →nước trải rộng ra trên bề mặt thành 1 màng mỏng tạo nên hiện tương siêu
thấm ướt của TiO
2

V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA
TIO2

V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA
TIO2

V. HIỆN TƯỢNG SIÊU THẤM ƯỚT CỦA
TIO2
Giải thích:
Cứ 4 phân tử TiO2 trên bề mặt giải phóng 1 phân tử O2, hình thành
trên đó một mạng lưới các lỗ trống. Khi có nước, các phân tử
nước nhanh chóng chiếm chỗ các lỗ trống, mỗi phân tử chiếm 1 lỗ
trống bằng chính nguyên tử oxy của nó và quay 2 nguyên tử Hidro
ra ngoài → bề mặt lúc này hình thành một mạng lưới Hidro . Nhờ
lực liên kết Hidro giữa lớp “ion Hidro bề mặt” và các “ion oxy”
của nước mà giọt nước được kéo mỏng ra, tạo nên hiện tượng siêu
thấm ướt

V. ĐIỀU CHẾ, SẢN XUẤT
Có 2 phương pháp chính :

 Phương pháp axit sulfuric
 Phương pháp clo hóa
Ngoài ra ,còn có qui trình sản xuất TiO2 bằng axit HCl đậm đặc của công ty Altair của Mỹ và
phương pháp dùng amoni florua để flo hóa quặng ilmenite

V. ĐIỀU CHẾ, SẢN XUẤT
Phương pháp axit sulfuric:
Có 4 giai đoạn :

 1. Phân hủy
 2.Tách Fe ra khỏi dung dịch
 3.Thủy phân : tạo ra axit mêtatitanic
 4. Nung H2TiO3