Tải bản đầy đủ
Phục lục 3.2: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát sử dụng tất cả các doanh nghiệp trong tất cả các năm với biến giả ngành

Phục lục 3.2: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát sử dụng tất cả các doanh nghiệp trong tất cả các năm với biến giả ngành

Tải bản đầy đủ

Phục lục 3.3: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như Fama
và French (1998) bao gồm: cổ tức được chi trả, chi phí lãi vay, thu nhập trước lãi.