Tải bản đầy đủ
Phục lục 2.6: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như phép hồi quy 3 sử dụng thêm thu nhập trước thuế vào các biến kiểm soát.

Phục lục 2.6: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như phép hồi quy 3 sử dụng thêm thu nhập trước thuế vào các biến kiểm soát.

Tải bản đầy đủ

Phụ lục 3: Kết quả hồi quy sự thay đổi giá trị doanh nghiệp theo sự thay dổi
rủi ro
Phục lục 3.1: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro (rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ
thống; tổng rủi ro).