Tải bản đầy đủ
Phục lục 2.5: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như Fama và French (1998) bao gồm: cổ tức được chi trả, chi phí lãi vay, thu nhập trước lãi và sự thay đổi trong giá trị doanh nghiệp trong năm sau.

Phục lục 2.5: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như Fama và French (1998) bao gồm: cổ tức được chi trả, chi phí lãi vay, thu nhập trước lãi và sự thay đổi trong giá trị doanh nghiệp trong năm sau.

Tải bản đầy đủ

Phục lục 2.6: Hồi quy biến phụ thuộc theo rủi ro với các biến kiểm soát như phép
hồi quy 3 sử dụng thêm thu nhập trước thuế vào các biến kiểm soát.