Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu phát triển ứng dụng cho Java Card

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]

Jorge Ferrari, Rorbert Mackinnon, Susan Poh, Lakshman Yatawara, “Smart
Cards: A Case Study”, International Technical Support Organization, October,
1998

[2]

ISO/IEC. (1998, October 15). Identification cards - Integrated circuit(s) card
with contacts - Part 1: Physical characteristics.

[3]

ISO/IEC. (1999, March01). Information technology - Identification cards Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 2: Dimensions and location of
the contacts.

[4]

ISO/IEC. (2006, November01).Identification cards - Integrated circuit(s)
cards - Part 3: Cards with contacts - Electrical interface and transmission
protocols.

[5]

ISO/IEC. (2005, January15).Identification cards - Integrated circuit cards Part 4: Organization, security and commands for interchange

[6]

GlobalPlatform. (2011, January).Card Specification Version 2.2.1 Public
Release

[7]

Tongfang Microelectronics Company. Contact Smart Card IC User Manual,
Part Number: THC20F17BD, Product Version: 1.0

[8]

Sun Microsystem, Inc. (1998, July 17).Java Card Applet Developer’s Guide

[9]

Wikipedia,the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card,
truy cập cuối cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.

[10] Wikipedia,the free encyclopedia,
https://www.usenix.org/legacy/events/smartcard99/full_papers/montgomery/m
ontgomery_html/, truy cập cuối cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.
[11] Wikipedia,the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetrickey_algorithm, truy cập cuối cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.
[12] Wikipedia,the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard , truy cập cuối cùng
ngày 18 tháng 09 năm 2014.

Phùng Việt Anh, 12BKTĐT

83

Nghiên cứu phát triển ứng dụng cho Java Card

Tài liệu tham khảo

[13] Wikipedia,the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_DES,
truy cập cuối cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.
[14] Wikipedia,the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard , truy cập cuối
cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.
[15] Wikipedia,the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Publickey_cryptography, truy cập cuối cùng ngày 18 tháng 09 năm 2014.
[16] Wikipedia,the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem), truy cập cuối cùng ngày 18
tháng 09 năm 2014.

Phùng Việt Anh, 12BKTĐT

84

Nghiên cứu phát triển ứng dụng cho Java Card

Phụ lục

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT ANH

Advance Encryption Standard

Chuẩn mã hóa tiên tiến

Asymmetric key cryptography

Thuật toán mã hóa khóa bất đối
xứng

Card Personalization

Cá thể hóa thẻ

Ciphertext

Bản mã hóa

Cryptography

Mật mã học

Data Encryption Standard

Chuẩn mã hóa dữ liệu

Elementary Time Unit

Đơn vị thời gian cơ bản

Plaintext

Bản gốc

Subkey

Khóa con

Symmetric key algorithm

Thuật toán mã hóa khóa đối xứng

Universal Asynchronous

Bộ truyền nhận không đồng bộ

Receiver/Transmitter

Phùng Việt Anh, 12BKTĐT

85