Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 04KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ

PHỤ LỤC 04KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ

Tải bản đầy đủ

4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo sở hữu gia đình _ Cao
Variable

Obs

Mean

tobinq
bod_size
bod_ind
fam_own
wedge
size
firm_age
roa
cap_exp
lever

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

.6346617
6.075188
.5233083
16.09293
.1278195
27.88048
3.190895
.0601955
.0465564
.1112105

cgi
cgi_a
cgi_b
cgi_c
cgi_d
cgi_e

133
133
133
133
133
133

45.56263
35.12316
60.8709
39.9306
63.27256
34.39203

Std. Dev.

Min

Max

.3174437
1.555168
.2303348
19.56279
.3351511
1.10442
.4844487
.067256
.0509253
.1408679

.03
4
0
.1
0
25.682
1.792
-.126
0
0

1.67
11
1
81.04
1
30.77
4.007
.376
.323
.638

5.187391
12.28899
8.187536
15.14683
8.904008
7.175534

34.39
14.29
45.83
11.86
40.65
18.29

58.45
66.67
79.17
83.36
85.65
55.43

4.3 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo sở hữu gia đình _ Thấp
Variable

Obs

Mean

tobinq
bod_size
bod_ind
fam_own
wedge
size
firm_age
roa
cap_exp
lever

176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

.73
5.732955
.5298296
0
.3125
27.63548
2.987807
.073517
.0589034
.0966761

cgi
cgi_a
cgi_b
cgi_c
cgi_d
cgi_e

176
176
176
176
176
176

45.23375
33.1175
59.11432
42.3708
64.60085
34.05852

Std. Dev.

Min

Max

.5198241
1.210546
.2700677
0
.4648348
1.195611
.5581727
.085926
.0707485
.1307413

.11
3
0
0
0
25.654
1.609
-.163
0
0

2.87
9
1
0
1
30.88
4.06
.397
.365
.503

5.003423
11.34929
8.699685
16.27877
7.074697
6.492368

34.26
14.29
45.83
9.5
42.6
18.29

59.37
57.14
79.17
83.36
77.6
50.86

4.4 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo sở hữu kim tự tháp _ Không tồn tại
Variable

Obs

Mean

tobinq
bod_size
bod_ind
fam_own
wedge
size
firm_age
roa
cap_exp
lever

237
237
237
237
237
237
237
237
237
237

.6640928
5.873418
.5380591
7.887764
0
27.64776
3.118485
.0689494
.0519156
.1026456

cgi
cgi_a
cgi_b
cgi_c
cgi_d
cgi_e

237
237
237
237
237
237

45.77055
34.89046
61.65616
39.63312
64.51646
34.007

Std. Dev.

Min

Max

.3920207
1.441225
.2463695
16.12399
0
1.1538
.5288475
.0830313
.0616553
.1371724

.03
3
0
0
0
25.682
1.792
-.163
0
0

2.87
11
1
81.04
0
30.88
4.06
.397
.365
.638

5.167198
12.12575
7.786884
15.21224
7.801663
6.83382

34.26
14.29
50
9.5
40.65
18.29

59.37
66.67
79.17
83.36
85.65
50.86

4.5 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo sở hữu kim tự tháp _ Có tồn tại
Variable

Obs

Mean

tobinq
bod_size
bod_ind
fam_own
wedge
size
firm_age
roa
cap_exp
lever

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

.7708333
5.902778
.4906944
3.763333
1
28.04764
2.932806
.0639444
.0590972
.103875

cgi
cgi_a
cgi_b
cgi_c
cgi_d
cgi_e

72
72
72
72
72
72

44.07431
30.98639
53.99222
46.87472
62.425
34.84417

Std. Dev.

Min

Max

.5859932
1.152581
.2737755
10.50847
0
1.142688
.540184
.0621436
.0681587
.1292438

.11
4
0
0
1
25.654
1.609
-.027
0
0

2.68
8
.88
42.71
1
30.778
3.664
.238
.33
.43

4.567338
10.09722
8.199682
16.61531
8.18093
6.630186

35.11
14.29
45.83
16.64
42.6
18.86

53.65
52.38
70.83
83.36
75.65
55.43

PHỤ LỤC 05

KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH HAI MẪU
5.1 Phân theo sở hữu gia đình cao
Connelly, Limpaphayom, & Nagarajan (2012) chia mẫu nghiên cứu thành hai nhóm,
nhóm có sở hữu gia đình cao và nhóm có sở hữu gia đình thấp. Trong nghiên cứu
này, để tiến hành xem xét sự khác biệt trung bình hai mẫu, biến FAM được tạo mới
trên nền tảng biến FAM_OWN có sẵn. Trong đó, biến FAM là biến dummy, nhận
giá trị 0 nếu FAM_OWN ≤ trung vị, nhận giá trị 1 nếu FAM_OWN > trung vị.
Tobin’Q
. ttest tobinq, by(fam)
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

0
1

176
133

combined

309

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

.73
.6346617

.0391832
.0275259

.5198241
.3174437

.6526675
.5802128

.8073325
.6891105

.6889644

.0253746

.4460442

.639035

.7388938

.0953383

.051042

-.005098

.1957747

diff = mean(0) - mean(1)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.9686

t =
degrees of freedom =
Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0627

1.8678
307

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.0314

BOD_SIZE
. ttest bod_size, by(fam)
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

0
1

176
133

combined

309

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

5.732955
6.075188

.0912484
.1348501

1.210546
1.555168

5.552866
5.808441

5.913043
6.341935

5.880259

.0783725

1.377662

5.726046

6.034472

-.3422334

.1573348

-.6518245

-.0326423

diff = mean(0) - mean(1)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0152

t =
degrees of freedom =
Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0304

-2.1752
307

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.9848

BOD_IND
. ttest bod_ind, by(fam)
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

0
1

176
133

combined

309

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

.5298296
.5233083

.0203571
.0199726

.2700677
.2303348

.4896525
.4838006

.5700066
.562816

.5270227

.0144129

.2533558

.4986624

.5553829

.0065213

.029154

-.0508457

.0638883

diff = mean(0) - mean(1)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.5884

t =
degrees of freedom =
Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.8232

0.2237
307

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.4116

FAM_OWN
. ttest fam_own, by(fam)
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

0
1

176
133

combined

309

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

0
16.09293

0
1.696309

0
19.56279

0
12.73746

0
19.4484

6.926731

.8584503

15.09018

5.237562

8.615901

-16.09293

1.473824

-18.99301

-13.19286

diff = mean(0) - mean(1)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0000

t = -10.9192
degrees of freedom =
307
Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 1.0000

WEDGE
. ttest wedge, by(fam)
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

0
1

176
133

combined

309

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

.3125
.1278195

.0350382
.0290613

.4648348
.3351511

.2433481
.0703335

.3816519
.1853056

.2330097

.0240883

.4234341

.1856112

.2804082

.1846805

.0475756

.091065

.2782959

diff = mean(0) - mean(1)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.9999

t =
degrees of freedom =
Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0001

3.8818
307

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.0001