Tải bản đầy đủ
PUMP LEARN LẬP TRÌNH BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ 2.4L DURATORQ TDCi

PUMP LEARN LẬP TRÌNH BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ 2.4L DURATORQ TDCi

Tải bản đầy đủ

Nhấn

Chọn lập trình bơm
và nhấn

Nhấn

Khởi động động
cơ và nhấn

Nhấn

Tắt công tắc
máy và nhấn

Nhấn

Bật On công tắc
máy và nhấn

Tắt công tắc
máy và nhấn