Tải bản đầy đủ
1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Báo cáo thực tập Quý 1
Chỉ tiêu
Doanh thu(tỷ
1,01
1,83
2.76
4,2
VND)
Chi phí (tỷ
0,56
1,02
1,83
2,68
VND)
Lợi nhuận
0,31
0,76
0,95
1,48
trước thuế (tỷ
VND)
Tỷ suất
30,7
41,5
34,4
35,2
LN/DT(%)
Tỷ suất
55,4
74,5
51,9
59,2
LN/CP(%)
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016)
Biểu đồ 1. 2 Doanh thu hoạt động của công
ty năm 2016

Nhìn vào bảng đồ và số liệu ta thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng
đều qua các quý, quý 2 tăng hơn so với quý 1 là 0,45 tỷ đồng, trong khi đó chi phí
tăng lên 0,46 tỷ đồng do đó lợi nhuận trước thuế tăng lên 0,45 tỷ đồng, tỷ suất
LN/DT đã tăng 10,8% và lợi nhuận trên chi phí tăng 19,1%. Ta thấy hoạt động
kinh doanh của công ty quý 2 so với quý trước là hiệu quả và tốc độ phát triển
tương đối thấp mặc dù doanh thu tăng. Ta có thể nói rằng thị trường đầu năm

18

Báo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
còn phát triển chưa mạnh do không khí tết, cuộc sống công việc chưa vào ổn định
kéo theo tình hình phát triển còn chậm.
Quý 3 so với quý 2 thì doanh thu đã tăng 0,93 tỷ đồng kéo theo đó là chi phí
tăng lên 0,81 tỷ đồng, trong khi đó mặc dù lợi nhận trước thuế tăng 0,19 tỷ đồng
nhưng vẫn còn thấp hơn quý trước. Do chi phí tăng cao nên tỷ suất LN/DT và
LN/CP cũng giảm lần lượt là 7,1% và 22,6%.
Quý 4 so với quý 3 thì doanh thu cũng đã tăng 1,7 tỷ đồng, theo đó thì chi
phí cũng phải tăng cao là 0,85 tỷ đồng vì doanh nghiệp lúc này đang tập trung
đẩy mạnh chiến lược về thâm nhập thị trường, do đó việc tăng chi phí phải chi ra
lớn là một điều tất yếu. Do chi phí tăng lên nên tỷ suất LN/DT và LN/CP cũng có
tăng lên nhưng không bằng những quý trước lần lượt là 0,8% và 7,3%.
Trên đây là kết quả đạt được của hệ thống công ty An Phát Thịnh Vượng. Sự
góp sức của công ty TNHH Một Thành Viên An Phát Thịnh Vượng đã tạo cho công
ty một nguồn doanh thu đáng kể trong năm qua.

19

Báo cáo thực tập
Báo cáo thực tập

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trên đây là những tóm tắt sơ lược của công ty TNHH một thành viên An
Phát Thịnh Vượng trong hơn 1 năm qua và sự thành lập của Dai-ichi Việt Nam.
Sau gần 10 năm hoạt động của Dai-ichi thì sự ra đời của các công ty con ngày
càng nhiều. Sự ra đời của An Phát Thịnh Vượng cũng góp một phần không nhỏ
trong việc phát triển Dai-ichi trong thời gian tới. Tuy sự thành lập của công ty
còn mới nhưng doanh thu cũng như những hoạt động cũng được nâng cao trong
hơn một năm qua. Việc thành lập thêm nhiều công ty của Dai-ichi Việt Nam
nhằm đẩy mạnh chiến lược thâm nhập vào thị trường trong cả nước. Sự ra đời
của An Phát Thịnh Vượng là công ty thứ 3 tại quận Tân Bình nhằm đẩy mạnh
hơn nữa thị trường bảo hiểm nhân thọ của Nhật Bản tại đây.

20

Báo cáo thực tập
Báo cáo thực tập

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
2.1 Khách hàng
2.1.1 Khái niệm
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng
các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm. Khách
hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc
dịch vụ.
Khách hàng không nhất thiết là những người mua sản phẩm của doanh
nghiệp, những người mua hàng của chúng ta. Họ có thể là các nhà đầu tư, cơ
quan quản lý, và cả những người làm việc trong doanh nghiệp. Các tổ chức phi lợi
nhuận cũng có khách hàng dù họ không thực sự bán sản phẩm hay dịch vụ nào.
2.1.2 Phân loại khách hàng
Trên thực tế, mỗi một nhân viên làm việc trong một doanh nghiệp đều có
khách hàng riêng, không phân biệt đó có là người tiêu dùng sản phẩm và đem lại
lợi nhuận cho doanh nghiệp, hay chỉ đơn giản là một đồng nghiệp của nhân viên
đó tại nơi làm việc. Vì vậy, chúng ta có hai cách phân loại: khách hàng bên ngoài,
khách hàng bên trong.
Khách hàng bên ngoài
Khách hàng hiện tại: là mọi cá nhân, tổ chức hiện đang ký hết hợp đồng
BHNT và đóng phí bảo hiểm. đây là nhóm khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy nhóm khách hàng này
nên được công ty chú trọng để mang lại nguồn lợi cho công ty.
Khách hàng tiềm năng: là lượng khách hàng mà hiện tại chưa tham gia bảo
hiểm nhưng trong tương lai sẽ là khách hàng của công ty. Khách hàng tiềm năng
có nhiều hay ít phụ thuộc vào công tác nghiên cứu thị trường thật tốt để đáp ứng
nhu cầu của khách hàng.
Đó là những người mà chúng ta có giao dịch, kể cả gặp gỡ trực tiếp hay qua
điện thoại, những người mua sắm sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta. Họ là

21