Tải bản đầy đủ
V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm

V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm

Tải bản đầy đủ

V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm
#include
Servo servo_x,servo_lx,servo_tl,servo_k;
//Chân 3 cho servo xoay của cánh tay
const int servo_xPin = 3;
//Chân 10 cho servo lên xuống của cánh tay
const int servo_lxPin = 10;
// Chân 5 cho servo tới lui
const int servo_tlPin = 5;
//Chân 6 cho servo kẹp sản phẩm
const int servo_kPin = 6;
//Chân A0 chân input cảm biến
const int analogInpin = A0;
//Biến lưu giá trị cảm biến
static int sensorValue = 0;
// Chân điều khiển motor băng chuyền
const int role = 7;
// Biến đếm hàng
static int count = 0;
//Một số chân cài đặt led.
const int latchPin = 8;
const int clockPin = 12;
const int dataPin = 11;
const int Seg[10] = {
0b11000000,//0 - các thanh từ a-f sáng
0b11111001,//1 - chỉ có 2 thanh b,c sáng
0b10100100,//2
0b10110000,//3
0b10011001,//4
0b10010010,//5
0b10000010,//6
0b11111000,//7
0b10000000,//8
0b10010000,//9
};
//Hàm đọc giá trị cảm biến
void readSensor();
//Hàm hiển thị led theo số đếm count
void LED(int count);
//Hàm đieuè khiển cánh tay
void control_aim( );
//Hàm điều khiển băng chuyền
void motor(int sensorValue);
//Hàm cài đặt các giá trị ban đầu
void setup() {
//Hàm chính
}
void loop() {
readSensor();
if(sensorValue > 500){
//Nếu có hàng
motor();
control_aim(sensorValue);
}
else motor(sensorValue);
delay(50);
}

V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm
#include
SoftwareSerial SIM900(4, 3);
String textSMS = "RO RI KHI GAS";
void setup(){
delay(5000);
SIM900.begin(57600);
SIM900.println("AT+CSCS=\"GSM\"");
delay(200);
pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void sendSMS(String mes)
{
SIM900.println("AT+CMGF=1\r");
delay(200);
SIM900.println("AT+CMGS=\"+841679911638\"
");
delay(200);

SIM900.println(mes);
delay(200);
SIM900.println((char)26);
delay(200);
SIM900.println();
}
void loop() {
if (digitalRead(A0) == 0)
{
digitalWrite(6, HIGH);
sendSMS(textSMS);
delay(20000); }
else
{
digitalWrite(6, LOW);
}
}

VI. Hình ảnh sản phẩm

VI. Hình ảnh sản phẩm