Tải bản đầy đủ
IV. Cách kết nối thiết bị và module code.

IV. Cách kết nối thiết bị và module code.

Tải bản đầy đủ

IV. Cách kết nối thiết bị và module code.


Cảm biến MQ2 & loa bip


Code demo mẫu:

void setup() {
pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(A0) == 0)
digitalWrite(6, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(6, LOW);
}
}

IV. Cách kết nối thiết bị và module code.


Modul sim 900A


Hướng dẫn nối dây
arduino

Modul sim 900A

5V

VCC

GND

GND

TX

RX(chân 4)

RX

TX(chân 3)

IV. Cách kết nối thiết bị và module code.


Modul sim 900A


Code demo mẫu:

#include
SoftwareSerial SIM900(4, 3);
void setup()
{
delay(5000);
SIM900.begin(57600);
SIM900.println("AT+CSCS=\"GSM\"");
delay(200);
}

void sendSMS(String mes)
{
SIM900.println("AT+CMGF=1\r");
delay(200);
SIM900.println("AT + CMGS
= \"+84xxxxxxxxx\"");
delay(200);
SIM900.println(mes);
delay(200);
SIM900.println((char)26);
delay(200);
SIM900.println();
}
void loop()
{
sendSMS(“nội dung SMS");
delay(20000);
}

V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm
Lắp đặt hệ thống

V. Code Hoàn chỉnh của sản phẩm
#include
Servo servo_x,servo_lx,servo_tl,servo_k;
//Chân 3 cho servo xoay của cánh tay
const int servo_xPin = 3;
//Chân 10 cho servo lên xuống của cánh tay
const int servo_lxPin = 10;
// Chân 5 cho servo tới lui
const int servo_tlPin = 5;
//Chân 6 cho servo kẹp sản phẩm
const int servo_kPin = 6;
//Chân A0 chân input cảm biến
const int analogInpin = A0;
//Biến lưu giá trị cảm biến
static int sensorValue = 0;
// Chân điều khiển motor băng chuyền
const int role = 7;
// Biến đếm hàng
static int count = 0;
//Một số chân cài đặt led.
const int latchPin = 8;
const int clockPin = 12;
const int dataPin = 11;
const int Seg[10] = {
0b11000000,//0 - các thanh từ a-f sáng
0b11111001,//1 - chỉ có 2 thanh b,c sáng
0b10100100,//2
0b10110000,//3
0b10011001,//4
0b10010010,//5
0b10000010,//6
0b11111000,//7
0b10000000,//8
0b10010000,//9
};
//Hàm đọc giá trị cảm biến
void readSensor();
//Hàm hiển thị led theo số đếm count
void LED(int count);
//Hàm đieuè khiển cánh tay
void control_aim( );
//Hàm điều khiển băng chuyền
void motor(int sensorValue);
//Hàm cài đặt các giá trị ban đầu
void setup() {
//Hàm chính
}
void loop() {
readSensor();
if(sensorValue > 500){
//Nếu có hàng
motor();
control_aim(sensorValue);
}
else motor(sensorValue);
delay(50);
}