Tải bản đầy đủ
Bảng 2.5 Hệ số Cronbach alpha thang đo các yếu tố

Bảng 2.5 Hệ số Cronbach alpha thang đo các yếu tố

Tải bản đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Lãnh đạo: Cronbach’s Alpha = 0,525
LD1

0,229

0,517

LD2

0,290

0,477

LD3

0,362

0,407

LD4

0,395

0,373

Đồng nghiệp: Cronbach’s Alpha = 0,700
DN1

0,485

0,649

DN2

0,545

0,571

DN3

0,524

0,600

tế
H
uế

Thỏa mãn chung: Cronbach’s Alpha = 0,796
TM1

0,610

0,754

TM2

0,666

0,694

TM3

0,649

0,717

ại
họ
cK
in
h

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS)

 Lương, thưởng

Thang đo Lương, thưởng có hệ số Cronbach alpha khá cao 0,747> 0,7. Tuy nhiên
3 biến quan sát TL1, TL7 và TL8 có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 và khi loại 3
biến này ra thì hệ số Conbach alpha tăng lên 0,866. Do đó, 3 biến này bị loại ra khỏi
thang đo, 4 biến còn lại sẽ được đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo.
 Đặc điểm công việc

Đ

Thang đo Đặc điểm công việc có hệ số Cronbach alpha 0,775 > 0,7 nên thang đo
đủ tin cậy để phân tích nhân tố, mặt khác hệ số tương quan với biến tổng đều cao >
0,5. Nếu loại bất cứ biến nào cũng không làm tăng hệ số Cronbach alpha, do đó giữ lại
tất cả các biến trên.
 Môi trường làm việc
Thang đo Môi trường làm việc có hệ số Cronbach alpha khá cao 0,836 > 0,7 và
tất cả hệ số tương quan biến tổng đều cao > 0,5 nên đây được đánh giá là thang đo tốt
và tất cả các biến quan sát trong thang đo này đều được giữ lại.

SVTH: Phạm Thị Mến – K44B QTKD TM

31

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

 Cơ hội đào tạo-thăng tiến
Thang đo Cơ hội đào tạo – thăng tiến có hệ số Cronbach alpha 0,742 > 0,7 và hệ
số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều > 0,3 nên tất cả các biến trong
thang đo này được giữ lại đề tiếp tục phân tích nhân tố tiếp theo.
 Phúc lợi
Thang đo Phúc lợi có hệ số Cronbach alpha 0,684 > 0,684, hệ số tương quan biến
tổng của các biến quan sát đều > 0,3 nên chưa có cơ sở để loại thang đo này.
 Lãnh đạo
Thang đo Lãnh đạo có hệ số Cronbach alpha 0,525 < 0,6 nên không đủ điều kiện
 Đồng nghiệp.

tế
H
uế

để tiến hành phân tích nhân tố. Do đó, các biến quan sát trong thang đo này sẽ bị loại.
Thang đo Đồng nghiệp có hệ số Cronbach alpha 0,700 > 0,6 đồng thời các hệ số
tương quan với biến tổng đều > 0,4 nên thang đo này vẫn được chấp nhận đưa vào

ại
họ
cK
in
h

phân tích nhân tố tiếp theo.
 Thỏa mãn chung

Thang đo này có hệ số Cronbach alpha 0,796 > 0,7 và hệ số tương quan biến tổng
của các biến quan sát đều cao > 0,6 nên được đánh giá khá tốt và đảm bảo đủ điều kiện
cho phân tích nhân tố tiếp theo.

2.2.3 Phân tích nhân tố EFA

Sau khi kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá được tiến hành.

Đ

Phương pháp rút trích nhân tố được sử dụng là Principal Component (được mặc định
trong chương trình SPSS 16.0) với phép quay Varimax.
Nhằm kiểm tra xem mẫu điều tra nghiên cứu có đủ lớn và có đủ điều kiện để tiến
hành phân tích nhân tố hay không, tôi tiến hành kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin và
kiểm dịnh Barlett. Điều kiện để số liệu phù hợp với phương pháp phân tích nhân tố
khám phá là giá trị KMO từ 0.5 trở lên và kiểm định Barlett cho kết quả p-value bé
hơn mức độ ý nghĩa 0.05.

SVTH: Phạm Thị Mến – K44B QTKD TM

32

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Bảng 2.6 Kiểm định KMO và Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

0,823

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

1,558E3

df

231

Sig.

0,000

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS)
Kiểm định Barlett được tính toán dựa trên đại lượng Chi – bình phương và được
ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0 căn cứ trên mức ý nghĩa p-value của
kiểm định. Ở đây giá trị p-value = 0.000 cho phép ta bác bỏ giả thuyết H0 (H0: Phân

tế
H
uế

tích nhân tố không phù hợp với dữ liệu). Với kết quả kiểm định KMO là 0,823 > 0,5
và p–value của kiểm định Barlett bé hơn 0,05 (các biến quan sát tương quan với nhau
trong tổng thể) tôi có thể kết luận được rằng dữ liệu khảo sát được đảm bảo các điều
kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA và có thể sử dụng các kết quả đó.

ại
họ
cK
in
h

Kết quả phân tích EFA, tại mức giá trị Eigenvalue lớn hơn 1 với phương sai rút
trích Principal components và phép quay Varimax, phân tích nhân tố đã rút trích được
5 nhân tố từ 22 biến với phương sai trích là 63,610% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu.
Bảng 2.7 Kết quả phân tích EFA

Biến quan sát

Hệ số tải nhân tố của các thành phần

1

0,862

MT2

0,791

MT3

0,779

MT1

0,778

CV1

0,726

MT4

0,715

CV2

0,542

Đ

CV3

2

LT6

0,813

LT2

0,799

SVTH: Phạm Thị Mến – K44B QTKD TM

3

4

5

33

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

LT3

0,756

LT5

0,728

LT4

0,675

TT4

0,825

TT3

0,786

TT1

0,776

TT2

0,685
0,780

DN1

0,760

DN3

0,730

tế
H
uế

DN2

PL2
PL1
PL3

0,831
0,823
0,615

6,275

2,598

2,112

1,703

1,307

Phương sai trích (%)

28,522

11,807

9,599

7,743

5,939

Hệ số Cronbach alpha

0,882

0,866

0,742

0,700

0,684

ại
họ
cK
in
h

Eigenvalue

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS)

 Đặt tên và giải thích nhân tố

Việc giải thích các nhân tố được thực hiện trên cơ sở nhận ra các biến có hệ số tải

Đ

nhân tố (factor loading) lớn ở cùng một nhân tố. Căn cứ vào kết quả trong bảng Rotated
Component Matrix tôi rút ra được các nhân tố sau:
Nhân tố thứ nhất gồm các biến quan sát CV1, CV2, CV3, MT1, MT2, MT3, MT4
và được đặt tên là Đặc điểm – môi trường làm việc. Nhân tố này sau khi kiểm tra lại hệ
số Cronbach alpha đạt hệ số rất cao là 0,882. Điều này chứng tỏ thành phần thang đo
này rất tốt.
Nhân tố thứ hai gồm LT2, LT3, LT4, LT5, LT6 nên được đặt tên là Lương, thưởng.
Hệ số Cronbach alpha của nhân tố này cũng cao 0,866, chứng tỏ đây là thang đo tôt.
Nhân tố thứ ba gồm TT1, TT2, TT3, TT4 nên được đặt tên Cơ hội đào tạo – thăng
tiến. Hệ số Cronbach alpha của nhân tố này là 0,742 và đây cũng là thang đo khá tốt.

SVTH: Phạm Thị Mến – K44B QTKD TM

34