Tải bản đầy đủ
7 Lớp nhựa đường cho lớp dính bám

7 Lớp nhựa đường cho lớp dính bám

Tải bản đầy đủ

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

Kiểm tra rải thử lớp mặt đường
Kiểm tra bề mặt của lớp trước
Kiểm tra vật liệu được vận chuyển
Kiểm
định trạm trộn Asphalt
Kiểm tra
tra kiểm
tỉ lệ phun
Kiểm tra vật liệu
Kiểm tra nhiệt độ vật liệu được vận chuyển
Kiểm tra vị trí và cao độ
Kiểm tra bề dầy, đầm nén và độ dính bám
Kiểm tra độ phẳng
Kiểm tra bề mặt của lớp trước
Kiểm tra vật liệu được vận chuyển
Kiểm tra trộn thử tại trạm trộn Asphalt
Kiểm tra tỉ lệ phun
Kiểm tra vật liệu
Kiểm tra nhiệt độ của vật liệu được vận chuyển
Kiểm ta vị trí và cao độ
Kiểm tra bề dày, đầm nén và độ dính bám
Kiểm tra độ phẳng
Kiểm tra trộn thử tại phòng thí nghiệm

Mô tả việc kiểm tra và giám sát

Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 11

Các bước thi công

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

7.2

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

Mô tả các bước thi công

7.2.1

Phê duyệt vật liệu và đề xuất thành phần trộn

Trước khi bắt đầu trộn thử nhựa đường, tất các các vật liệu thô liên quan cần được đệ trình
và phê duyệt.
Nghiệm
Đề
thuxuất
lớp móng
thành
trên vật
phần
liệu dạng
trộn
hạt cũng sẽ được đệ trình và được Kỹ sư phê duyệt
trước khi trộn thử tại phòng thí nghiệm. Kiểm định trạm trộn
7.2.2

Trộn thử tại phòng thí nghiệm

Rảithành
mặt đường
thửtrộn của nhựa đường sẽ được tiến
Trộn thử tại phòng thí nghiệm để quyết định
phần
hành tại phòng thí nghiệm hiện trường gói thầu A7(sau đây gọi tắt là Lab239). Sau khi
duyệt
vật liệu và
trộn thử tại phòng thí nghiệm, kết quả sẽ được đệ trình lên Kỹ sư để phê duyệtPhê
cho
công
Đề xuất thành phần trộn
tác trộn thử tại trạm trộn nhựa Asphalt.
Trộn thử tại phòng TN

7.2.3

Trộn thử tại trạm trộn asphalt (bao gồm việc kiểm định trạm asphalt)

Sau khi phê duyệt báo cáo công tác trộn thử tại phòng thí nghiệm, công tác trộn thử tại
Lớp móng trên VL dạng hạt
tại trạm
trộn Asphalt
trạm trộn asphalt sẽ được tiến hành để quyết định thành
phần trộn cho côngTrộn
tácthửsản
xuất
nhựa đường thực tế tại trạm trộn dưới sự giám sát của Kỹ sư. Trước khi trộn thử tại trạm
trộn, công tác kiểm định của các thiết bị đo trọng lượng của trạm trộn sẽ được tiến hành
bởi bên thứ ba được uỷ quyền. Kết quả kiểm định sẽ được đệ trình cho Kỹ sư để phê
duyệt trước khi tiến hành trộn thử tại trạm trộn nhựa asphalt.
Lớp dính bám
7.2.4

Thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường

tông thử
Asphalt
Trước khi tiến hành thi công kết cấu mặt đường vĩnh cửu, côngLớp
tácđệm
thibêcông
nghiệm
kết cấu mặt đường sẽ được tiến hành tại vị trí thi công mặt đường vĩnh cửu. Trước khi thi
công thử nghiệm, Vật liệu mượn, lớp dưới móng, lớp móng dưới, và lớp móng trên vật
liệu dạng hạt sẽ được hoàn thiện như công tác thi công vĩnh cửu. Trong lần đầu tiên, thi
công thử nghiệm cho lớp mặt đường sẽ được tiến hành đến lớp đệmLớp
bê dính
tôngbám
asphalt theo
kết hoạch điều tiết giao thông tạm thời. Thi công thử nghiệm cho lớp mặt bê tông asphalt
sẽ được tiến hành sau này khi bắt đầu phần thi công của hạng mục này. Sau khi thi công
thử nghiệm kết cấu mặt đường, phần thử nghiệm này sẽ được Kỹ sư phê duyệt như là
hạng mục thi công vĩnh cửu được hoàn thành nếu như phần thử Lớp
nghiệm
thoả
các yêu
mặt bê
tôngmãn
Asphalt
cầu đặt ra. Trong bản biện pháp thi công này, chúng tôi đề cập đến kế hoạch thi công thử
nghiệm kết cấu mặt đường trong trường hợp công tác thi công kết cấu mặt đường đến lớp
mặt bê tông asphalt sẽ được tiến hành. Với lần thi công thử nghiệm đầu tiên của kết cấu
mặt đường đến lớp đệm bê tông asphalt, biện pháp cho các bước thi công cụ thể sẽ được
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 12
Kẻ vạch sơn đường, vv…

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

áp dụng.
(1)

Hạng mục thử nghiệm thi công kết cấu mặt đường
Hạng mục thi công bao gồm trong công tác thi công thử nghiệm mặt đường như sau:
1. Lớp nhựa thấm bám
2. Lớp đệm bê tông asphalt
3. Lớp nhựa dính bám
4. Lớp mặt bê tông asphalt
Quy trình thi công thử nghiệm như sau:
Vị trí

(2)

Thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường sẽ được tiến hành ngay trên khu vực đường vĩnh
cửu. Vị trí thử nghiệm là ở bên phải của đường chính tại lý trình Km 191+700 đến khoảng
Km192+100. Khu vực thi công thử nghiệm sẽ có chiều rộng 4m và chiều dài là 40m.
(3)

Vật liệu và Thiết bị
Tất cả các vật liệu cần thiết được đề xuất và phê duyệt cho công tác thi công kết cấu mặt
đường vĩnh cửu để chuẩn bị cho công tác thi công thử nghiệm. Tất cả các thiết bị cần thiết
được đề xuất trong chương 5 sẽ được huy động trước khi thi công thử nghiệm kết cấu mặt
đường và được giám sát bởi Kỹ sư.

(4)

Quy trình
Trước khi thi công thử nghiệm, tất cả các kết cấu của lớp dưới đến lớp móng trên vật liệu
dạng hạt sẽ được hoàn thành và được Kỹ sư kiểm tra. Quy trình thi công thử nghiệm cũng
giống như thi công kết cấu mặt đường vĩnh cửu. Biện pháp thi công của mỗi hạng mục
công việc cùng là biện pháp thi công được mô tả trong phần này.
a: Lớp nhựa thấm bám và lớp nhựa dính bám
Phương pháp áp dụng cho lớp nhựa thấm bám và lớp nhựa dính bám bằng máy tưới nhựa
lỏng sẽ được kiểm tra và tỉ lệ của các lớp sẽ được kiểm tra bằng việc sử dụng trọng lượng
của tấm bạt nhựa 50x50cm trước khi tưới nhựa. Tấm nhựa này sẽ được trải trên khu vực
nơi có các lớp được phun và sẽ được cân sau khi lớp nhựa đã được tưới lên để tính toán tỉ
lệ thực tế của các lớp. Tỉ lệ tham khảo của các lớp được quy định bởi Tiêu chuẩn Kỹ thuật

Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 13

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

của dự án và tỉ lệ chỉ tiêu như sau:

Loại lớp

Tỉ lệ tham khảo

Tỉ lệ được chọn

Lớp nhựa lót

1.0 ~ 2.5 kg/m2

1.2 kg/m2

Lớp bám dính

0.4 ~ 0.8 kg/m2

0.5 kg/m2

b: Bề dày của lớp Asphalt
Với lớp asphalt thi công thử nghiệm, bề dày rải của mỗi lớp sẽ được chọn lựa theo xem
xét 20% của phần hao hụt do đầm nén. Sau khi đầm nén, bề dày rải và bề dày sau khi đầm
nén được đo bằng thiết bị khảo sát và tỉ lệ hao hụt đầm nén để đặt ra bề dày rải sẽ được
điều chỉnh cho công tác thi công kết cấu mặt đường tiếp theo.
c: Nhiệt độ của hỗn hợp Asphalt
Theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chung, nhiệt độ trộn của hỗn hợp ashalt khi vận chuyển đến
công trường là từ 1250 C đến 1600 C. Nhiệt độ hỗn hợp asphalt cũng phải được giữ tại mỗi
giai đoạn theo nhiệt độ chỉ tiêu đề ra dưới đây. Trong quá trình thi công thử nghiệm kết
cấu mặt đường, quy trình thi công kết cấu mặt đường sẽ được kiểm tra để giữ nhiệt độ chỉ
tiêu cho hỗn hợp asphalt tại mỗi giai đoạn.

Giai đoạn

Nhiệt độ chỉ
tiêu

Đưa lên xe tải tại trạm trộn

150 ± 10oC

Xe tải đến công trường

150 ± 10oC

Trước khi đầm nén lần thứ
nhất

145 ± 10oC

Trước khi đầm nén lần thứ hai

100 ± 10oC

Trước khi hoàn thiện

90 ± 10oC

Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 14

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

d: Số lần thiết bị đầm nén qua lại
Số lần thiết bị đầm nén qua lại khi thi công thử nghiệm được trình bày như trong bảng
dưới đây. Nhưng số lần này sẽ được thay đổi theo quan điểm xem xét của Kỹ sư. Lần đầm
nén đầu tiên sẽ được thực hiện bằng xe lu 2 bánh thép, lần thứ hai sẽ được thực hiện bằng
lu bánh lốp và đầm nén hoàn thiện bằng xe lu 3 bánh thép. Có ít nhất 3 mẫu khoan lõi
được lấy từ khu vực kết cấu mặt đường được hoàn thiện. Độ chặt của kết cấu mặt đường
sẽ được kiểm tra và thông số chỉ tiêu của thiết bị đầm nén qua lại sẽ được quyết định. Kết
cấu mặt đường đạt được yêu cầu về độ chặt sẽ được phê duyệt là kết cấu mặt đường vĩnh
cửu ngay cả khi số lần đầm nén ít hơn chỉ tiêu đề ra.

Giai đoạn

Lớp đệm

Lớp mặt

Lần đầm nén thứ nhất

2~4 lần

2~4 lần

Lần đầm nén thứ hai

10~12 lần

10~12 lần

2~4 lần

2~4 lần

Lần đầm nén hoàn thiện
(5)

Hạng mục thí nghiệm
Trong quá trình thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường, các hạng mục thí nghiệm cho vật
liệu và công tác thi công được quy định trong chương 8 sẽ được thí nghiệm giống như
công tác thi công kết cấu mặt đường vĩnh cửu. Kết quả các hạng mục thí nghiệm được
trình bày dưới đây sẽ được kiểm tra và trị số đề ra cho công tác thi công vĩnh cửu sẽ được
Kỹ sư quyết định.

(6)

Báo cáo
Bản báo cáo thi công kết cấu mặt đường thử nghiệm sẽ được đệ trình cho Kỹ sư để hoàn
thành biện pháp thi công kết cấu mặt đường.

7.2.5 Lớp nhựa thấm bám
Lớp nhựa thấm bám sẽ được thi công ngay sau khi hoàn thành lớp móng trên vật liệu dạng
hạt. Bề mặt của lớp móng trên sẽ được vệ sinh sạch sẽ, giữ khô hoặc hơi ẩm. Trước khi
phun lớp nhựa lót, đá dính bẩn hoặc các vật liệu không phù hợp sẽ được dọn sạch khỏi bề
mặt sử dụng chổi điện quay, quạt gió hoặc bằng máy nén khí. Nếu có yêu cầu của Kỹ sư,
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 15

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

bề mặt của lớp móng trên sẽ được san phẳng lại và lu trước khi phun lớp nhựa lót. Nếu bề
mặt quá khô và nếu có yêu cầu của Kỹ sư thì bề mặt sẽ được phun một chút nước làm ẩm
trước khi phun nhựa. Chỉ phun nhựa khi công việc xử lý và làm sạch bề mặt được Kỹ sư
kiểm tra và phê duyệt. Lớp nhựa lót sẽ được thi công với chiều rộng của phân đoạn được
rải nhựa bằng máy rải nhựa lỏng và rải đồng bộ và liên tiếp. Tỉ lệ phun 1.2 kg/m 2 đã được
quyết định trước đó bằng cách thi công thử nghiệm dưới sự giám sát của Kỹ sư. Phần
nhựa đường thừa ra sẽ được bóc bỏ khỏi bề mặt. Một vài vật liệu phủ như tấm nhựa vinyl
hoặc giấy sẽ được đặt lên quá phần cuối của lớp nhựa lót trước và phần nối tiếp sẽ bắt đầu
trên vật liệu này.
Nếu cần thiết, vật liệu thấm được trải phủ lên lớp vật liệu nhựa đường để tránh nước ngấm
vào lớp móng trên bằng vật liệu dạng hạt và để tránh vết bánh xe qua lại trên mặt vật liệu
nhựa đường còn ướt. Vật liệu thấm là loại cát sạch và khô.
Sau khi phun nhựa, lớp móng trên được xử lý bằng asphalt sẽ không được thi công trong
khi bảo dưỡng lớp nhựa lót như được trình bày trong bản mô tả sản phẩm (thường là từ 24
đến 48 tiếng trong trường hợp sử vật liệu asphalt phân tách).
Toàn bộ bề mặt của lớp nhựa lót sẽ được bảo vệ và giữ trong điều kiện hoàn hảo cho đến
khi thi công lớp móng trên được xử lý bằng asphalt.
Bất kỳ khu vực nào mà bề mặt của lớp nhựa lót bị hỏng do xe cộ hoặc hoạt động thi công
thì các vật liệu vụn và bẩn sẽ được dọn đi và được thi công lại bằng chi phí của Nhà Thầu
và theo yêu cầu của Kỹ sư.
7.2.6

Lớp dính bám

Bề mặt hiện tại phải được vá, làm sạch, không bị lồi lõm và trơn đều. Các diện tích bị hư
hỏng hoặc lượn sóng không ổn định phải bóc bỏ và thay thế hoặc sửa chữa. Phần mép mặt
đường hiện tại nối liền với mặt đường mới phải được làm sạch để cho phép tạo dính bám
cho vật liệu nhựa đường.
Nhựa đường phải được tưới đều bằng máy rải nhựa lỏng trong vòng 24 tiếng trước khi rải
lớp tiếp theo. Tỷ lệ nhựa đường 0.5 kg/m 2 và được quyết định trước đó qua việc thi công
thử nghiệm dưới sự giám sát của Kỹ sư. Nhựa đường thừa phải được bóc khỏi bề mặt. Bất
kỳ khu vực nào không bình thường hoặc kém chất lượng đều sẽ được sửa chữa.
Bề mặt được để khô cho đến khi đạt được điều kiện thích hợp về độ dính để trải được lớp
phủ lên trên.
Sau phun lớp nhựa dính bám, lớp tiếp theo sẽ không được thi công trong thời gian bảo
dưỡng lớp dính bám như được đề cập trong mô tả sản phẩm (thường là từ 4 đến 6 giờ
trong trường hợp sử dụng nhựa đường cationic chưng cất).
Toàn bộ bề mặt bám dính cần phải được bảo vệ và giữ trong điều kiện hoàn hảo cho đến
khi trải lớp asphalt tiếp theo.
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 16

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

Bất kỳ khu vực nào có bề mặt lớp bám dính bị hư hại do xe cộ qua lại hoặc các hoạt động
thi công thì các vật liệu bị xới lên sẽ được dọn sạch bằng chi phí của Nhà thầu theo yêu
cầu của Kỹ sư.
7.2.7
Lớp nhựa Asphalt
Biện pháp thi công lớp đệm bê tông asphalt và lớp mặt được xử lý bằng asphalt cũng bao
gồm trong phần này.
(1) Sản xuất hỗn hợp Asphalt

Trước khi bắt đầu sản xuất, thành phần trộn hỗn hợp asphalt sẽ được kiểm tra một lần mỗi
ngày thi công. Biên bản kiểm tra trọng lượng của mỗi loại vật liệu thô tại trạm trộn sẽ
được kiểm tra tại mỗi trạm. Biên bản kiểm tra trọng lượng này sẽ được sử dụng để thanh
toán cho mỗi thành phần vật liệu trộn nhựa đường. Nhiệt độ của nhựa đường và cốt liệu
phải được kiểm soát để sản xuất hỗn hợp asphalt cho việc phun phủ hoàn chỉnh và phân
bố đồng đều các hạt cốt liệu và đủ khả năng thi công. Nếu có yêu cầu của Kỹ sư, trọng
lượng của hỗn hợp asphalt sẽ được kiểm tra bằng cân xe tải.
(2) Vận chuyển, rải và hoàn thiện
Hỗn hợp sẽ được vận chuyển từ trạm trộn bằng xe tải từ trạm trộn đến điểm sử dụng bằng
xe tải. Hỗn hợp sẽ được vận chuyển đến công trường với nhiệt độ được duy trì từ 125 0 C
đến 1600 C.
Máy rải Asphalt sẽ được sử dụng để phân phối hỗn hợp hoặc trên toàn bộ chiều rộng hoặc
từng phần chiều rộng đường tuỳ theo thực tế.
Mối nối dọc của lớp trên phải cách mối nối dọc của lớp ngay dưới đó khoảng 15 cm; tuy
nhiên, mối nối lớp trên phải nằm ở tim của mặt đường nếu là đường cho hai làn xe, hoặc ở
các đường phân làn nếu là đường rộng hơn hai làn, trừ khi có các quy định khác. Mối nối
dọc điển hình của mỗi lớp được trình bày trên hình số 7-1. Trình tự kết cấu mặt đường
cũng được trình bày trên hình minh hoạ này. Kết cấu mặt đường cơ bản sẽ được thi công
từ thấp đến cao.
Trên phần đường mà máy rải asphalt không thể thi công được, hỗn hợp sẽ được rải, cào và
san phẳng bằng dụng cụ thủ công. Với những diện tích thi công như vậy, hỗn hợp sẽ được
đổ, rải và san phẳng để đạt đến bề dày lu đầm theo yêu cầu.

Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 17

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

Hình 7-1 Vị trí mối nối dọc điển hình
Biện pháp kiểm soát cao độ hỗn hợp asphalt cho lớp móng trên xử lý bằng asphalt được
trình bày như hình 7-2. Hình minh hoạ này cũng trình bày trường hợp thi công 3 làn
đường. Đối với việc thi công lớp móng trên xử lý bằng asphalt, dây sẽ được sử dụng để
kiểm soát cao độ rải hỗn hợp asphalt. Dây được đặt song song với hai bên của mép kết
cấu mặt đường ở phía ngoài và cao độ căng dây phải được điều chỉnh để đúng với cao độ
của mặt lớp hỗn hợp asphalt trước khi lu đầm. Dây có chiều dài khoảng từ 100~150m và
hai đầu dây sẽ được cố định bằng một thanh sắt được đóng xuống lớp móng trên vật liệu
dạng hạt sao cho không bị chùng dây. Dây sẽ được cố định bằng dụng cụ hỗ trợ nhỏ đặt
cách nhau từ 3~5m để cố định chiều cao và vị trí của dây.
Với lần thi công kết cấu mặt đường lần đầu tiên, bộ phận cảm biến của máy rải asphalt sẽ
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 18

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

trượt trên dây đặt tại hai bên và cao độ rải của hỗn hợp asphalt sẽ được thi công đến cùng
cao độ của dây. Tại mặt đối diện, gỗ với chiều cao 10cm sẽ được đặt trên vị trí mối nối
dọc trước khi rải lớp bê tông nhựa để hỗ trợ lớp hỗn hợp asphalt trong quá trình đầm bằng
lu. Trước khi thi công lớp tiếp theo, gỗ chống của lớp thứ nhất được tháo bỏ trong khi đó
gỗ chống sẽ được đặt tại đường biên của đường rải đối diện cùng một lúc để kiểm soát
được cao độ của đường được rải. Hệ thống dây để thiết lập mức độ và cao độ sẽ được đặt
bên ngoài khu vực rải nhựa (cùng phía với vị trí của gỗ chống của đường thứ hai). Làn
tiếp theo sẽ được thi công giống quy trình của làn thứ 2.
Với lớp đệm bê tông asphalt và lớp mặt, bộ phận cảm biến của máy rải asphalt trượt trên
lớp trước sẽ được sử dụng để kiểm soát cao độ và bề dày của lớp rải hỗn hợp bitum. Nếu
bề mặt của lớp trước không đủ phẳng dựa trên dữ liệu kiểm tra cao độ, bề dày rải hỗn hợp
asphalt cho lớp tiếp theo sẽ được kiểm soát bằng cách sử dụng dây giống như đã dùng với
lớp móng trên được xử lý bằng asphalt. Nếu sai khác về cao độ không đáng kể, bề dầy rải
của lớp tiếp theo sẽ được điều chỉnh nhẹ nhàng bằng máy điều chỉnh.
(3) Lu đầm
Ngay sau khi hỗn hợp bê tông nhựa được rải, san phẳng và được điều chỉnh những phần
bê tông mặt không đều, thì sẽ được lu đầm đều và kỹ lưỡng bằng xe lu.
Tỷ trọng riêng của hỗn hợp cố kết được xác định theo AASHTO T 230 không được nhỏ
hơn 96 % tỷ trọng riêng của mẫu đầm thí nghiệm có sử dụng cùng loại vật liệu với cùng tỷ
lệ trộn.
Các mẫu thí nghiệm bao gồm các mẫu hình trụ của hỗn hợp được đầm theo các phương
pháp AASHTO T 167. Đối với cốt liệu có chứa các hạt có đường kính trên 25 mm, sử
dụng các mẫu hình trụ 150 x 150 mm và áp dụng phương pháp T 167 cải tiến, đầm 10 lần
bằng một lực tác động trên khuôn là 85 kg/cm2 và thời gian chờ giữa các lần đầm toàn tải.
Công tác lu đầm sẽ được bắt đầu từ mối nối dọc bằng lu bánh thép (lu macadam hoặc loại
lu nhỏ). Mối nối dọc với bề ngang 15cm của hỗi hợp asphalt mới rải sẽ được lu đầm song
song với mối nối. Sau đó, khu vực lu đầm sẽ được chuyển dần dần đến diện tích rải hỗn
hợp asphalt mới trong khoảng từ 15~20cm. Sau phần này, mối nối của đoạn sẽ được đầm
chặt bằng phương pháp giống như với phần mối nối dọc.
Tiếp theo, lần lu đầm đầu tiên sẽ được tiến hành bằng lu bánh sắt và lu song song với tim
đường và mỗi đường lu sẽ gối lên một nửa bề ngang lớp lu trước, dần dần được tiến hành
từ phần thấp đến phần cao. Xe lu sẽ chuyển động chậm với tốc độ đều với cự li của bánh
lu gần nhất với máy rải. Số lần lu qua lại là từ 2~4 lần.
Việc lu đầm lần hai sẽ được tiến hành bằng lu bánh lốp. Số lần lu sẽ được quyết định khi
tiến hành thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường. Lần lu đầm này sẽ được tiến hành cho
đến khi đạt được độ đầm chặt tối thiểu.
Lu đầm hoàn thiện sẽ được thực hiện bằng lu bánh sắt cho đến khi tất cả các vệt của bánh
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 19

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

lu không còn hằn trên mặt đường. Số lần lu qua lại là khoảng từ 2~4 lần.
Phải cẩn thận trong quá trình lu không được làm ảnh hưởng đến đường biên và độ dốc của
điểm cạnh của vật liệu đã rải.
Bánh xe lu phải được bôi ẩm để ngăn ngừa vật liệu bê tông nhựa nóng dính vào bánh lu.
Phía trước của ván khuôn, thùng chứa, tường và một số vị trí khác mà xe lu không thể tới
được, hỗn hợp trộn sẽ được đầm bằng đầm cơ khí.
Nếu hỗn hợp bê tông nhựa bị rời xốp và vỡ, lẫn bụi bẩn hoặc có khuyết tật sẽ phải chuyển
bỏ và thay thế bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng mới, và phải được đầm phù hợp với khu
vực xung quanh. Bất kỳ khu vực nào bị dư thừa hay thiếu hụt vật liệu nhựa đường sẽ phải
loại bỏ hoặc thay thế. Không cho phép phương tiện đi lại trên lớp cuối cùng ít nhất là 12
giờ sau khi hoàn thiện trừ khi được Kỹ sư cho phép.
(4) Nối, cắt gọt mép và làm sạch
Các mối nối ngang phải được làm bằng cách cắt lùi về vệt rải trước để lộ ra toàn bộ độ
dày của lớp. Nếu máy rải không nằm trên cao độ áp dụng cho đường được rải tiếp theo và
nếu có yêu cầu của Kỹ sư về mép của lớp trước trong điều kiện có thể ảnh hưởng tới chất
lượng của mối nối hoàn thiện thì mối nối ngang sẽ được cắt gọt chính xác và gọn gang
theo hướng vuông góc. Bề mặt của các mối nối sẽ được xử lý bằng asphalt trước khi rải
lớp bê tông asphalt tiếp theo lên trên.
(5) Cao độ và độ phẳng
Sau khi hoàn thành lu đầm cho mỗi lớp, cao độ đỉnh và độ phẳng sẽ được đo theo Tiêu
chuẩn Kỹ thuật mục 05200. Mức độ chênh lệch của bề mặt khi đặt cạnh kiểm tra của
thước thẳng tiếp xúc với bất kỳ 2 điểm nào trên bề mặt không được vượt quá các dung sai
cho phép. Đối với lớp móng trên và lớp đệm, việc kiểm tra độ đồng đều phải được làm
ngay sau khi lu lần đầu và những sai lệch phải được sửa lại bằng cách bỏ đi hoặc bổ sung
vật liệu khi cần thiết. Sau đó phải lu tiếp như đã quy định. Việc chuyển bỏ hoặc bổ sung
vật liệu vào lớp mặt sẽ không được thực hiện sau khi đã bắt đầu lu. Công việc thực hiện
với lớp mặt phải được giám sát cẩn thận để bảo đảm vật liệu được rải tuân theo quy định
về dung sai cho phép.
(6) Mẫu lõi khoan
Sau khi hoàn thành thi công phần kết cấu mặt đường, mẫu lõi khoan sẽ được lấy với tần
số là 1 lần/1,000m2. Đường kính của lõi là 10cm. Việc lấy mẫu sẽ được tiến hành ngẫu
nhiên. Bề dày của kết cấu mặt đường, độ chặt của asphalt và độ dính bám giữa hai lớp bê
tông asphalt hoặc giữa lớp bê tông asphalt và lớp móng trên (kiểm tra bằng mắt thường)
Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 20

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai
Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040
GRBCC

Biện pháp thi công kết cấu mặt đường
GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN

sẽ được kiểm tra dựa trên các mẫu khoan lõi này. Lỗ khoan sẽ được lấp bằng bê tông
asphalt với thành phần trộn được phê duyệt.

Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

Trang 21