Tải bản đầy đủ
II.TỔNG QUAN VỀ GIUN TRÒN VÀ BỆNH GIUN TRÒN Ở GIA SÚC NHAI LẠI

II.TỔNG QUAN VỀ GIUN TRÒN VÀ BỆNH GIUN TRÒN Ở GIA SÚC NHAI LẠI

Tải bản đầy đủ

2.1.1 Hình thái giun tròn

-

-

Theo Nguyễn Thị Kim Lan (Năm 2012), Giun
tròn ký sinh ở động vật:
Có hình sợi chỉ, hình ống, hình thoi( VD:
Ascaris suum), có thể hình tròn (VD:
Tetrameres)
Hai bên đối xứng , có mặt lưng và mặt bụng,
không phân đốt.
Đầu tù, đuôi nhọn
Giun cái lớn hơn giun đực, giun đực đuôi
thường cong, giun cái đuôi thẳng.

2.1.2 Cấu tạo giun tròn
- Gồm 3 lớp: lớp biểu bì bằng giác chất, lớp hạ
bì gồm một lớp tế bào dẹt, trong cùng là lớp
tế bào cơ.

Hệ tiêu hóa Hệ thần
kinh

Hệ bài tiết Hệ sinh dục

-Bắt đầu từ
lỗ miệng,
xung quanh
lỗ miệng là
các môi
->Xoang
miệng
->Thực
quản
->Ruột
->Trực tràng
thông ra
hậu môn

- Có 2 ống
bài tiết ở 2
bên, bắt
đầu từ
phần sau
rồi hợp lại
thành một
ống
chung,
thông ra lỗ
bài tiết.

- Gồm một
vòng thần
kinh hầu
bao quanh
thực quản,
từ đó phân
ra nhiều dây
thần kinh đi
về phía
trước và
sau tới các
phần của
cơ thể.

Hệ hh
và tuần
hoàn

-Bộ phận sinh dục
đực: tinh hoàn,
ống dẫn tinh, túi
bắn tinh thông với
lỗ sinh dục. Bộ
phận phụ; gai,
-không
bánh lái giao hợp. có
- Bộ phận sinh dục
cái: Buồng
trứng,ống dẫn
trứng, tử cung, âm
đạo, âm hộ.

2.1.3 Vòng đời
* Loại không cần ký chủ trung gian:
Theo Phân ra ngoài

Giun TT

Trứng
Nhiệt độ, độ ẩm

Ấu trùng

* Loại cần ký chủ trung gian:
Theo Phân ra
ngoài

Giun TT

Trứng

Ấu trùng I

Ấu trùng II

Ấu trùng III

K
C
T
G

2.1.4 Các giun tròn ký sinh có liên quan nhiều tới thú y
- Bộ phụ giun đũa (Ascaridata): thực quản hình ống,
quanh lỗ miệng có 3 môi.
- Bộ phụ giun kim ( Oxyurata): phần sau thực quản có
chỗ phình to.
- Bộ phụ giun tóc (Trichocephalata): thực quản rất dài,
xung quanh có tuyến thực quản bao bọc như chuỗi
hạt.
- Bộ phụ giun lươn( Rhabdiasata): phần giữa và phần
sau thực quản có chỗ phình to.
- Bộ phụ giun xoăn( Strongylata): cấu tạo thực quản
đơn giản. Giun đực có túi đuôi, có 2 gai giao hợp.
- Bộ phụ giun đuôi xoắn(Spirurata): quanh miệng có lá
môi chẵn
- Bộ phụ giun chỉ (Filariata): thực quản chia 2 phần,
không có túi môi và túi miệng.

Bệnh
giun tròn

2.2 BỆNH GIUN TRÒN Ở GIA SÚC NHAI LẠI
2.2.1 Căn bệnh

- Bệnh

giun đũa bê nghé do Neoascaris
vilulorum, thuộc họ Anisakidae gây ra,giun
trưởng thành ký sinh ở ruột non bê,nghé.
- Bệnh giun lươn do loài Strongyloides
papillosus gây ra, chúng ký sinh ở niêm mạc
ruột non.
- Bệnh giun xoăn có nhiều loài thuộc 2 giống
Haemonchus và mecistocirrus gây ra. Trong đó
có 3 loài quan trong ký sinh trong dạ múi khế
và ruột non lần lượt là: Haemonchus contortus,
Haemonchus similis, Mecistocirrus digitatus.