Tải bản đầy đủ
C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tải bản đầy đủ

lng hc tp ca cỏc em c nõng lờn rừ rt. Khụng nhng cỏc em vn dng
tớnh nhm trong Toỏn m cũn c cỏc mụn : Lý, Hoỏ, Do vy thi hc sinh gii
ca cỏc khi, lp trng Kim N trong nhiu nm gn õy t c kt qu tng
i kh quan t l hc sinh gii Toỏn c nõng lờn, ý thc hc tp c nõng
cao, khụng khớ lp hc sụi ni, cỏc em khụng cũn th ng nghe ging m ó ch
ng hc tp nghiờn cu di s dn dt ca thy. Sau õy l kt qu c th b
mụn Toỏn trong mt s nm gn õy :
Năm học

Sĩ số

2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003

42
43
38

G
1
2
4

Kết quả đầu năm
Khá TB Y Kém G
13
23
3
1
14
11
18
8
4
27
12
18
3
1
14

Kết quả cuối năm
Khá TB
Y Kém
22
6
0
0
14
2
0
0
20
4
0
0

Ni dung bi vit ch l mt s th phỏp ỏp dng cho mt s dng bi tp.
ỏp dng ni dung bi vit vo bi hc, cỏc em cn nm vng ni dung kin thc
toỏn hc c bn, cú ý thc t giỏc hc tp, linh hot, t duy tt. ụi khi cú nhng
bi toỏn khụng theo quy lut no c nờn khụng th ỏp dng ni dung bi vit.
Song vi ni dung ti tụi ó nghiờn cu v thc nghim c bit l s dng
phộp tớnh nhm tụi thy cú tỏc dng rt nhiu n vic phỏt huy trớ lc cho cỏc
em, l nn tng giỳp cỏc em tr thnh nhõn ti cho t nc .
Mi phộp tớnh nhm u to cho cỏc em mt iu mi l, giỳp cỏc em cú
hng th i sõu tỡm hiu mụn toỏn v dn dn thy toỏn hc l thỳ v khụng khụ
khan. Toỏn hc l sỏng to, mi l v hp dn. Mi dng nhm khỏc nhau u
kớch thớch cỏc em i sõu tỡm hiu xem cũn dng no na khụng, ri cỏc em
nhau, cựng nhau su tm, t tỡm ra cỏc gii c ỏo khỏc. Nh vy ch vi phộp
tớnh nhm giỏo viờn ó thỳc y ý thc t giỏc hc tp trong cỏc em, giỳp cỏc em
o sõu suy ngh sau mi bi hc, mi mụn hc .
Trờn õy l mt s ni dung c tớch lu v kim nghim thụng qua ging
dy ca bn thõn tụi v anh, ch em trong trng THCS Kim N .
25

Nhng iu nờu trong bi vit cha th gi l tng quỏt, l duy nht khi rốn
luyn t duy toỏn hc cho cỏc em cp II. V trong ni dung bi vit khụng th
trỏnh khi nhng im khim khuyt. Mong c s ch giỏo ca cỏc anh, ch em
ng nghip.
Xin chõn thnh cm n !
Kim N , ngy 2.4.2004
NGI VIT

Lờ Vn Lc

26

27

B GIO DC V O TO
TRNG I HC S PHM H NI 2
----------------------------------

TI
RẩN LUYN K NNG TNH NHM

BI TP NGHIấN CU KHOA HC

28

THC HIN TI TRNG THCS TIấN DNG
HUYN ễNG ANH THNH PH H NI
NM 2004

TRNG HSP H NI 2
29

PHềNG O TO
GIO N
( p dng cho sinh viờn TTSP)
Tờn bi:..............................................................................................
Tit ................. Chng ...................................................................
Tờn giỏo sinh: ........................................ Lp ................................
...........................................................................................................
Tờn giỏo viờn hng dn....................................................................
Ngy .........thỏng ................nm .2004
l/ Mc ớch yờu cu: ( Hc sinh phi nm c)
- Kin thc: ( Nhng kin thc c bn hc sinh phi nm )
.................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
- K nng, k xo c bn: ( Phỏt trin cỏc thao tỏc t duy, thc hnh, thớ
nghim)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
- T tng: ( Bi dng phm cht v th gii quan, nhõn sinh quan ).
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ll/. Phng phỏp , phng tin:
- Phng phỏp ch yu:
...................................................................................................................

30

.................................................................................................................................
.....................................................................................................
- Phng tin cụng c: ( Kin thc liờn quan, dựng dy hc, sỏch tham
kho...)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................

lll/. Tin trỡnh:
1. n nh lp: Kim tra s s:
S hc sinh...
(ghi rừ s s lờn gúc trỏi bng, tờn bi dy gia bng )
2. Kim tra bi c: (Ghi cõu hi c th, thi gian thc hin, d kin i tng
cn kim tra, cỏc tỡnh hung cn s lý...)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................

31

3. Tin trỡnh bi hc: ( Cu trỳc tng phn theo ni dung, phng phỏp th hin,
hot ng c th ca thy v trũ, thi gian d kin...)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................

Phõn b
thi gian

32

NI DUNG GHI BNG

Hot ng ca thy,
hot ng ca hc sinh

Nhn xột ca giỏo viờn hng dn v ký duyt:

B GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA

VIT NAM
TRNG HSP H NI 2

c lp - T do - Hnh phỳc
---------&-------Ngy

thỏng

nm 2004

BIấN BN NHN XẫT NH GI
VIC SON GIO N
Ngi son:
Mụn : Toỏn

Lp: ..........................................................

Tờn bi: .............................................................................................................
T:

..................................

Trng .......................................................

ó tho lun gúp ý kin cho giỏo ỏn ny v nht trớ ỏnh giỏ nh sau:
1. V xỏc nh kin thc khoa hcc bn ( dy cỏi gỡ ).
33

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................
2.V chun b phng tin dy( Kin thc c, cụng c, dựng dy hc ).
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................
3. V cỏch t chc ca thy trũ tớch cc lm vic tip thu bi ging th hin
trong giỏo ỏn:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................
Kt lun:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................
T trng chuyờn mụn

Xỏc nhn ca trng ban ch o
HIU TRNG

B GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA

VIT NAM
TRNG HSP H NI 2
34

c lp - T do - Hnh phỳc

---------&-------Ngy

thỏng

nm 2004

BIấN BN RT KINH NGHIM BI DY
Ngi son: Mụn : Toỏn

Lp:

Tờn bi:
l/. Ngi dy t ỏnh giỏ ( Kin thc phng phỏp, t th tỏc phong)
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ll/ . Nhn xột chung ca t chuyờn mụn:
Nhng u im chớnh:
a) V kin thc:
- Chun b giỏo ỏn:
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Hờn thng kin thc( y , chớnh xỏc, khoa hc hin i ).
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Lụ gớc truyn t: .........................................................................................
...........................................................................................................................
b) V phng phỏp:
- Vndngphngphỏp:.
........................................................................................................................
- S dng cỏc phng tin:
..........................................................................................................................
- Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh ( Thy t chc trũ hot ng).
...........................................................................................................................
- Bi ging trn vn: Phõn b thi gian ? Trỡnh by bng?
35